Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και συμπληρωματικά σε αυτές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, του ΔΠΘ, είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και η ένταξή της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της νόσου σε ιστορικό πλαίσιο.

   Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται πτυχές της βιολογικής (φυσικής) ανθρωπολογίας που συνδέονται με την ανασύνθεση της ιστορίας της γεωγραφίας και της εξέλιξης των νόσων μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης εξέλιξης ενώ παράλληλα αναλύεται η επίδραση των ασθενειών στην ανθρώπινη ανάπτυξη, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ασθένειες και τις κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές καθώς και η προσαρμοστικότητα των πληθυσμών σε νέα
   περιβάλλοντα, ενώ μελετώνται ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Tα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ προκηρύσσουν τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών”. (ΔΠΜΣ) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ».

   Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

   Κατηγορίες εισακτέων
   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής φιλολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών της χώρας, (ή του εξωτερικού με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμολογίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

   Αριθμός εισακτέων
   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

   Αιτήσεις
   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά   από 1-6-2020 έως και 20-7 2020 και 1-9-2020 έως 11-9-2020 στην διεύθυνση [email protected]

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (την αίτηση θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)

   Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ

   β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχίας βαθμού από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)

   δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.

   ε. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επίπεδο το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

   στ. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).

   ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

   Αξιολόγηση των υποψηφίων
   Η Επιτροπή εξετάσεων αξιολογεί τον φάκελο του κάθε υποψηφίου και καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

   Επιλογή υποψηφίων

   Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008, ως εξής:

   α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.

   β) Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ:

   1. Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ιστορίας, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ελληνικής φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ ή ΚΥΣΑΤΣ): δέκα (10) μόρια
   2. Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ: ένα (1) μόριο

   γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

   δ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

   ε) Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών από μηδέν (0) έως δέκα (10) μόρια.

   στ) Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (από ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.

   ζ) προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

   Δίδακτρα
   Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στο ποσό των 2.400 ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (1.200 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄ εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης δόσης(1.200 €)  είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄ εξάμηνο.

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Τμήμα Ιατρικής, ισόγειο του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, απέναντι από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. : 2310 999339, E-mail [email protected] , και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣΙ http://hmba.med.auth.gr/

  • Η εκπαίδευση αφορά σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος είναι 120. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία στην Ιστορία της Ιατρικής-Ιατρική Ιστοριογραφία 7,5 ECTS Υ
   • Εισαγωγή στην αρχαία ιατρική 7,5 ECTS Υ
   • Βιολογική ανθρωπολογία: Μεθοδολογία 7,5 ECTS Υ
   • Ανατομία-Οστεολογία 7,5 ECTS Υ

   Β’ Εξάμηνο:

   • Ιστορική νοσολογία και επιδημιολογία 7,5 ECTS Υ
   • Διαχείριση πόνου στην ιστορία 7,5 ECTS Υ
   • Παλαιοπαθολογία: τεχνικές και πρακτική εφαρμογή 7,5 ECTS Υ
   • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες 7,5 ECTS Υ

   Γ’ Εξάμηνο:

   Κατεύθυνση Ιστορία της Ιατρικής

   • Κειμενική μελέτη ελληνικής ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο 7,5 ECTS ΥΚ
   • Νεότερη ιστορία με έμφαση στον ελληνικό χώρο μετά τον 18ο αιώνα 7,5 ECTS ΥΚ
   • Ειδικά θέματα στην ιστορία της ιατρικής 7,5 ECTS ΥΚ
   • Ιστορία δημόσιας Υγείας 7,5 ECTS ΥΚ

   Γ’ Εξάμηνο:

   Κατεύθυνση Βιολογική Ανθρωπολογία

   • Παλαιογενετική 7,5 ECTS ΥΚ
   • Ταφονομία και Ταφική αρχαιολογία 7,5 ECTS ΥΚ
   • Εξέλιξη του ανθρώπου 7,5 ECTS ΥΚ
   • Ειδικά θέματα παλαιοδιατροφής, παλαιοπαθολογίας και παλαιοδημογραφίας 7,5 ECTS ΥΚ

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email