Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Αποστολή του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν επαρκέστερη και μεθοδικότερη έρευνα σε θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης διαμορφώθηκε με σκοπό να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό που, εδώ και δεκαετίες, χαρακτηρίζει το ακαδημαϊκό πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Κύπρο. Σε αντίθεση με τη μακρόχρονη και ιδιαίτερα πλούσια σε ετερογενείς επιδράσεις καλλιτεχνική της παράδοση, η Κύπρος δεν έχει ακόμα αναπτύξει το θεσμικό πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία που θα της επιτρέψουν να αναλύσει σε βάθος την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα, περιλαμβανομένων και των σχέσεών της, τόσο με την Ευρώπη όσο και τη Μέση Ανατολή. Βασική καινοτομία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ένταξη των ιστορικών και θεωρητικών σπουδών της τέχνης σε μια διεθνή προοπτική.

   Αποστολή του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν επαρκέστερη και μεθοδικότερη έρευνα σε θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης (παραδοσιακής, μοντέρνας και σύγχρονης), σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Όραμα της ιδρυτικής βάσης του προγράμματος είναι η προσφορά στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών, και  ειδικότερα του πολιτισμού και της τέχνης, ενός επιπέδου γνώσεων και θεωρητικών εφοδίων, ικανό να ανοίξει στους νέους τελειόφοιτους το δρόμο προς τα διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη διεθνή αγορά εργασίας.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος, εκτός από την επιλογή ακαδημαϊκής καριέρας, θα μπορούν να στραφούν στην επιμελητεία μουσείων, κρατικών, δημοτικών ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και συλλογών, καθώς και σοβαρών πολιτιστικών κέντρων, μερικά από τα οποία λειτουργούν ως πυρήνες έλξης για ερευνητές, καλλιτέχνες, για το φιλότεχνο κοινό και για τη σπουδάζουσα νεολαία.

   Πλήρης Φοίτηση

   Η διάρκεια της φοίτησης σε πλήρη βάση είναι 3 εξάμηνα. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν 3 μαθήματα (30 ΕΠΜ) ανά εξάμηνο για τα πρώτα δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο, το οποίο είναι κύρια αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (25 ΕΜΠ), παρακολουθούν, επιπρόσθετα, το μάθημα της Μεθοδολογίας και Ιστοριογραφίας της Τέχνης (5 ΕΜΠ).

   Ταυτόχρονα, και παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής του, ο υποψήφιος διπλωματούχος παρακολουθεί συμπληρωματικές διαλέξεις και σεμινάρια σύντομης διάρκειας, σε διάφορα θέματα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης από μέλη ΔΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αλλά και από προσκεκλημένους καθηγητές συναφών αντικειμένων από πανεπιστήμια, μουσεία ή άλλα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

   Μερική Φοίτηση

   Η διάρκεια της φοίτησης σε μερική βάση είναι 5 εξάμηνα. Στα πλαίσια της μερικής φοίτησης, οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν 1-2 μαθήματα ανά εξάμηνο, για τέσσερα εξάμηνα, για τη συμπλήρωση των πρώτων έξι υποχρεωτικών μαθημάτων. Στο πέμπτο εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διπλωματική τους εργασία, παράλληλα με την επιτυχή φοίτηση στο μάθημα της Μεθοδολογίας-Ιστοριογραφίας. Η έναρξη συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διατριβής δεν μπορεί να γίνει πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του υπόλοιπου διδακτικού μέρους του προγράμματος.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται βάσει τριών πυλώνων, οι οποίοι αναπτύσσονται στα τρία εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα, των τριών πυλώνων σπουδών: δύο [2] μαθήματα του Πρώτου Πυλώνα (Τεχνοϊστορική Ανάλυση), δύο [2] μαθήματα του Δεύτερου Πυλώνα (Θεωρία και Κριτική της Τέχνης), και τρία [3] μαθήματα του Τρίτου Πυλώνα (Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης / Ιστορία των Ευρωπαϊκών Ιδεών 18ος-20ός αιώνας / Ειδικά Θέματα

   Όλα τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος φέρουν διδακτικό φορτίο 10 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), εκτός του μαθήματος Μεθοδολογίας-Ιστοριογραφίας της Τέχνης, που πιστώνεται με 5 ΕΠΜ, ενώ η Μεταπτυχιακή Διατριβή πιστώνεται με 25 ΕΠΜ.


   Εισδοχή

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   ·  Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   ·  Βιογραφικό σημείωμα

   ·  Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).

   ·  Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων

   ·  Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

   ·  Συστατικές Επιστολές ΔΕΝ είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.

   ·  Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

  • Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών 

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   39 thoughts on “Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

   1. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

   2. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

   3. Conference online abstract management software allows authors to submit their abstracts online, which makes the submission process faster and more efficient. The software can also collect all the necessary information, such as author names, affiliations, and abstract content. abstract management software allows authors to submit their abstracts online, which makes the submission process faster and more efficient. The software can also collect all the necessary information, such as author names, affiliations, and abstract content

   4. What i do not understood is in truth how you are not actually a lot more smartly-liked than you may be now. You are very intelligent. You realize therefore significantly in the case of this topic, produced me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time care for it up!

   5. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

   6. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

   7. What i do not realize is in fact how you are no longer actually much more well-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize thus considerably in relation to this topic, made me in my view believe it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated until it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time handle it up!

   8. I’ve been online for more than three hours now, and I haven’t found any articles as fascinating as yours. I think it’s worth it enough. If more bloggers and website owners created content as good as yours, the internet would be far more useful than it already is.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email