Ιστορία και Τεκμηρίωση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» και των επί μέρους κατευθύνσεών του είναι η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών στις αντίστοιχες περιόδους της Ιστορίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) Εξοικείωση των σπουδαστών με την μεθοδολογία, τα εργαλεία καθώς και τα προβλήματα της έρευνας της Ιστορίας, β) Εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών και συνθετικών μεθόδων και τεχνικών στο πεδίο των Ιστορικών Σπουδών, γ) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης κυρίως μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου με συγγενικούς για το κάθε γνωστικό πεδίο κλάδους.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται προς όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε επί μέρους ζητήματα της ιστορικής έρευνας και να αποκτήσουν μία σφαιρική θεώρηση των σύγχρονων προσεγγίσεων στην επιστήμη της ιστορίας και συμβάλλει στην εξειδίκευση και την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην “Ιστορία και Τεκμηρίωση” στις εξής κατευθύνσεις: α) Ιστορία της Αρχαιότητας β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (11η Συνεδρίαση/22-5-2019), κηρύσσεται η έναρξη διαδικασιών εισαγωγής έως 60 υποψηφίων (20 ανά κατεύθυνση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για τις κατευθύνσεις:
   α) Ιστορία της Αρχαιότητας
   β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας
   γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

   Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και η
   παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και τη σχετική Υ.Α., απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης αριθμός φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ο οποίος δεν ξεπερνά το 30% των εισακτέων.

   Με την περάτωση των σπουδών απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιστορία και Τεκμηρίωση», στην αντίστοιχη κατεύθυνση.
   Υποβολή αιτήσεων
   Δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής)
   3. Πιστοποιητικά βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών
   4. Βιογραφικό σημείωμα
   5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
   6. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
   7. δύο συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] σε μορφή pdf ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
   Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
   ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»
   Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100
   υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη (τηλ. 26610 87350)

   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι o φάκελος θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία. Οι θεματικές των εξετάσεων, η ενδεικτική βιβλιογραφία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
   είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. history.ionio.gr/postgraduate/documentation/ Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας, στην
   Κέρκυρα, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από αυτήν.

   Η επιλογή των υποψηφίων θα βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:
   α) Αξιολόγηση των γραπτών (40%)
   β) Επεξεργασία φακέλου του υποψηφίου (40%)
   γ) Προφορική Συνέντευξη (20%)
   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας, των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων προηγείται γραπτή εξέταση σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, την οποία
   επιλέγει ο υποψήφιος. Η εξέταση συνίσταται στην κατανόηση κειμένου σχετικού με την ειδίκευση.
   Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οτιδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 26610 87350/ e-mail [email protected])
   Ο Πρόεδρος του Τμήματος
   Καθηγητής
   Αθανάσιος Ευσταθίου

  • Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων
   και ερευνητική δραστηριότητα. Στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν Διπλωματική Εργασία. Τα μαθήματα κάθε κύκλου ξεκινούν από το χειμερινό εξάμηνο ή το εαρινό εξάμηνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται στις 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται από τη Σ.Ε. σε συνεργασία με τους λοιπούς διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Ανακοινώνεται στην αρχή εκάστου ακαδημαϊκού έτους και περιλαμβάνει: τον τίτλο του μαθήματος, περίληψη, στόχους και επιδιωκόμενα μαθησιακά
   αποτελέσματα, περιεχόμενο (syllabus), ενδεικτική για το θέμα βιβλιογραφία, διδακτικές μεθόδους και τον τρόπο αξιολόγησης. Τα μαθήματα διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποκλείεται και η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η διάρκεια εκάστου μαθήματος ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 24 ώρες στη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου.

   Τα μαθήματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές της κατεύθυνσης. 2) Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα: Η επιλογή των μαθημάτων αυτών γίνεται από τους ίδιους τους σπουδαστές κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη της διδασκαλίας και δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα σχετικά μαθήματα προέρχονται είτε από τον κατάλογο των προσφερομένων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης μαθημάτων της κατεύθυνσης στην οποία ανήκει ο φοιτητής, είτε από άλλες συναφείς κατευθύνσεις με δυνατότητα επιλογής ενός (1) ΥΕ μαθήματος από άλλη κατεύθυνση κατά το Β’ ή/και Γ’ εξάμηνο σπουδών.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από τους διδάσκοντες. Το επιτρεπτό όριο απουσιών ορίζεται στο 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας εκάστου μαθήματος. Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. χρόνιας ασθενείας κλπ.) αντιμετωπίζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ. Ο τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες γραπτές εργασίες (με δυνατότητα προφορικής παρουσίασης), γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή συνδυασμός των παραπάνω.

   Παράλληλα συνεκτιμάται η συνολική παρουσία και συμμετοχή του φοιτητή στο μάθημα. Η αξιολόγηση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων σε καθορισμένη ημερομηνία και δεν έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Η βαθμολογική κλίμακα με δυνατότητα διαβάθμισης μισού βαθμού (0,5) κυμαίνεται μεταξύ μηδέν (0) και δέκα (10) με κατώτατο όριο επιτυχίας το έξι (6). Απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των σπουδών κρίνεται η επιτυχής δοκιμασία του σπουδαστή στα απαιτούμενα εξαμηνιαία μαθήματα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email