Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης προσφέρει κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και ειδικότερα:

   • την κατανόηση των φιλοσοφικών προβλημάτων που προκύπτουν στην επιστήμη
   • την μελέτη της ιστορικής πορείας της επιστήμης και της τεχνολογίας
   • την κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών στην επιστήμη και την τεχνολογία, την κριτική θεώρηση του ρόλου της επιστήμης και της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος
   • την ικανότητά σχηματισμού υπεύθυνης γνώμης για την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική.
   • την ενίσχυση της φιλοσοφικής σκέψης σε αυτούς τους τομείς

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμβάλουν στην οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. 

   Το πρόγραμμα αυτό αναμορφώθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4485/2017. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) η μέγιστη. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους φοίτησης συνολικού ύψους εξακοσίων (600,000) ευρώ (εκατόν πενήντα ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

   Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή τριάντα (30), κατανώτατο όριο, σπουδαστών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς έξι (6) μαθήματα και τέσσερα (4) σεμινάρια και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία διπλώματος. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι όλων των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων, της αλλοδαπής, Γίνονται επίσης δεκτοί, ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   • Αίτηση
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων ξένων ιδρυμάτων, απαιτείται και βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4485/17)
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν – Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν – Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   • Δύο συστατικές επιστολές.
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

   Η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2020 στο [email protected]

   Προς διευκόλυνση των αιτούντων, οι δημοσιεύσεις (πέραν των βιβλιογραφικών στοιχείων, τίτλος, περιοδικό κλπ) και τα αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας θα κατατεθούν με την εγγραφή των επιτυχόντων. Όσον αφορά στις συστατικές επιστολές, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν από τους συντάκτες τους να τις στείλουν απ’ ευθείας με email στο [email protected]

   Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, 18.00-21.00, στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α του Τμήματος (στο κτήριο δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Παν/πολης)

   Πληροφορίες: Τηλ. 210 727 5590, Fax: 210 727 5530, http://www.phs.uoa.gr/

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τα πρώτα τρία εξάμηνα φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση εννέα (9) μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα προσφερόμενα και, κατά το τέταρτο εξάμηνο, σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα από τα προσφερόμενα, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών: έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης.

   Δομή προγράμματος

   Υποχρεωτικό μάθημα .Υ. Λογική. Προσφέρεται κάθε ακαδημαϊκό έτος Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (έξι Ιστορίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας και επτά Φιλοσοφίας της Επιστήμης) προσφέρονται μία φορά ανά δύο ακαδημαϊκά έτη.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ: 6 μαθήματα+ 4 κατ’ επιλογήν μαθήματα + Διπλωματική εργασία

   Υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση: Y, YI1 και ΥΦ1 Λογική, Ιστορία Επιστήμης 16ος-17ος αιώνας, Φιλοσοφία Επιστήμης Ι

   Για την ειδίκευση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
   Επιπλέον τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορία της Επιστήμης και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον δύο (2) από τα οποία πρέπει να είναι κατ’ επιλογήν μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης.

   Δηλαδή: Για την ειδίκευση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας απαιτούνται τουλάχιστον 6 (έξι) μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης.

   Για την ειδίκευση Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
   Επιπλέον τρία (3) από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας/Φιλοσοφίας της Επιστήμης και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον δύο (2) από τα οποία πρέπει να είναι κατ’ επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας/Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

   Δηλαδή: Για την ειδίκευση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας απαιτούνται τουλάχιστον 6 (έξι) μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

   Για την ειδίκευση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
   Επιπλέον τρία (3) από κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ιστορίας ή φιλοσοφίας της επιστήμης, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον από τα μαθήματα ιστορίας της επιστήμης και ένα από τα μαθήματα φιλοσοφίας της επιστήμης και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, από τα οποία πρέπει δύο (2) να είναι κατ’ επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας/Φιλοσοφίας της Επιστήμης και δύο (2) κατ’ επιλογήν μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης.

   Δηλαδή: για την ειδίκευση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας απαιτούνται τουλάχιστον 4 μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και 4 μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email