Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ έχει ως αφετηρία τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, με βασική παράμετρο την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στο ευρύτερο πλαίσιο του διεθνούς κοινωνικού, οικονομικού, θεσμικού, πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και τη σύγχρονη επιστημονική, τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα ολοένα εμφανιζόμενα ζητήματα και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης, υψηλού επιπέδου, σε σύγχρονα ζητήματα και θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ψηφιακού μάρκετινγκ.

   Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή των απαραίτητων, πλέον, γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιτυχή ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικότητας βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, προσφέροντας παράλληλα το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών και διοικητικών γνώσεων, αλλά και γνώσεων μάρκετινγκ, διαμορφώνοντας την ταυτότητα ενός αποφοίτου που θα είναι ικανός να ανταποκριθεί στις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων, τόσο στο χώρο των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας όσο και του ψηφιακού μάρκετινγκ.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 1η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

   «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

   Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

   Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος εστιάζονται σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων με παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού περιβάλλοντος, για την δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση αρχών μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και τεχνολογία.

   Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’ και Β’. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία. Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματιστούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές κατ’ επιλογήν.

   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Ακόμη είναι δυνατή η λειτουργία 2ου τμήματος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής που θα τροποποιεί αριθμό εισακτέων και αριθμό τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών, με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

   Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για το πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να καταβληθούν τα 1.000€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο, και 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 3ο εξάμηνο.

   Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) και με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού.

   Το ΠΜΣ θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο).

   Τα μαθήματα και οι διδακτικές μονάδες ανά μάθημα αναφέρονται στην απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4307/Β’/02-10-2020), και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο https://ebdm.uowm.gr.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   • Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 και πάνω και δεύτερης ξένης γλώσσας αν υπάρχει.
   • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας, παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ.) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
   • Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (70%) Μέγιστος αριθμός α.μ.

   • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών με αναγωγή σε άριστα το 10 (συντ. Βαρύτητας 2) (Π.χ: 10×2=20) 20 α.μ.
   • Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ 15 α.μ.
   • Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα/ σεμινάρια με σχετικό αντικείμενο. 10 α.μ.
   • Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου. 10 α.μ.
   • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (μέγιστη βαθμολογία το 15) 15 α.μ.
   • ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (30%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
   • Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης 30 α.μ.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

   Α’ Φάση Προκριματική:

   Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ελέγχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

   Β’ Φάση:

   Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

   Γ’ Φάση:

   Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο email ebdm@uowm.gr από τις 20/11/2020 μέχρι τις 10/01/2021, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

   • Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ebdm.uowm.gr
   • Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 24610-68157 (12:00-14:00) και email: [email protected]
   • Στο Διευθυντή του ΠΜΣ (Δρ. Αντωνιάδη Ιωάννη), τηλ. 24610-68136 και email: [email protected]
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων έκαστο. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά το Α΄ εξάμηνο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και η θέση αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/ούσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική του εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

   Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και για μη εργαζόμενους φοιτητές, που η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της διάρκειας φοίτησης. Επιπλέον, μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

   Με πρόταση της ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων, εάν χρειαστεί.

   Τα υποχρεωτικά μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία.

   Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

   Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

   • Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT Management) Υποχρεωτικό 7.5
   • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital and Social Media Marketing) Υποχρεωτικό 7.5
   • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Application Design and Development) Υποχρεωτικό 7.5
   • Έρευνα Αγοράς και Επιστήμη Δεδομένων Ι (Market Research and Data Science I) Υποχρεωτικό 7.5

   Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

   • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακές Αγορές (E-Commerce and Digital Markets) Υποχρεωτικό 7.5
   • Στρατηγική Ηλεκτρονικής Επιχείρησης και Ψηφιακού Μάρκετινγκ (E-Business and Digital Marketing Strategy) Υποχρεωτικό 7.5
   • Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Έργων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Developing and Financing an E-Business Project) Υποχρεωτικό 7.5
   • Έρευνα Αγοράς και Επιστήμη Δεδομένων ΙΙ (Market Research and Data Science II) Υποχρεωτικό 7.5

   Γ΄ εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Εργασία (MSc Thesis) 30

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email