Ηλεκτρονική Μάθηση

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η εξέλιξη των Ψηφιακών Συστημάτων επηρεάζει και μετασχηματίζει την εκπαίδευση (education) και την κατάρτιση (training), αλλάζοντας σημαντικά την μάθηση (learning), την διδασκαλία (teaching) και την αξιολόγηση (assessment) της μάθησης. Στο νέο αυτό πλαίσιο, απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στο πεδίο της «Ηλεκτρονικής Μάθησης». Το γνωστικό πεδίο της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» έχει ως αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών τόσο σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), όσο και σε περιβάλλοντα μη- τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» έχει ως αντικείμενα
   • την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής Μάθησης που αποτελεί ένα σημαντικό γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
   • τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
   • την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας για την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών με έμφαση στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Σ’αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και της εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της σχεδίασης, ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ηλεκτρονική Μάθηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc in E-learning).

   Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Απριλίου έως και την 5η Ιουλίου 2020 20η Σεπτεμβρίου 2020 . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php, ανεβάζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
   4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
   8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
   11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   12. Μια (1) φωτογραφία

   Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεχθεί για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια των εγγραφών του το επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και σε έντυπη μορφή.

   Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της οριστικής υποβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_elearn(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών

   Η αξιολόγηση των υποψήφιων του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

   • Τίτλοι Σπουδών.
   • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.
   • Συστατικές επιστολές.
   • Συνέντευξη.

   Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και των επιλαχόντων θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Δίδακτρα

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.500 €/εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι έως 35% σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ηλεκτρονική Μάθηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email