Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το παρόν ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της επιστημονικής περιοχής του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού και να εμπλακούν άμεσα και ενεργά στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας στο πεδίο αυτό, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μέλους ΔΕΠ, ενισχύοντας έτσι το ερευνητικό προφίλ και την πρωτότυπη ερευνητική παραγωγή του Τμήματος. Η ερευνητική κατεύθυνση του ΠΜΣ συνδέεται ουσιαστικά αλλά και διαδικαστικά με τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια εντός του Τμήματος. Τα Εργαστήρια προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων, συμμετέχουν στην επιλογή των υποψηφίων, προσφέρουν τα μαθήματα εμβάθυνσης και παράλληλα αποτελούν το χώρο φιλοξενίας, καθοδήγησης και υποστήριξης των πρώτων ερευνητικών βημάτων των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εντάσσονται εξ αρχής στις ερευνητικές ομάδες των Εργαστηρίων και λειτουργούν ως οργανικά μέλη τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

   Επιπλέον σκοπός του ΠΜΣ είναι να καλλιεργήσει το έδαφος και να προετοιμάσει υποψήφιους διδάκτορες ελαχιστοποιώντας το «ρίσκο» της εγκατάλειψης της διαδικασίας από την πλευρά των μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων. Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές που προσβλέπουν στην εκπόνηση έρευνας και ενδεχομένως σε συνέχιση των σπουδών τους μέχρι το διδακτορικό, θα αποκτήσουν βιωματική εμπειρία της διαδικασίας θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους και θα αποφασίσουν ώριμα και τεκμηριωμένα αν θα εμπλακούν σε ένα πιο μακροχρόνιο project, όπως είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Οι ανωτέρω σκοποί καθορίζουν και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΜΣ, που είναι ο μικρός αριθμός προσφερόμενων θέσεων, η αυστηρή επιλογή των υποψηφίων, η λειτουργία σε καθεστώς πλήρους φοίτησης χωρίς χρέωση τελών φοίτησης, και η απαίτηση για δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.

   Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
   • να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ώστε να αντιλαμβάνονται, να περιγράφουν και να κατηγοριοποιούν τις θεωρητικές γνώσεις, τα μοντέλα αναπαράστασης της γνώσης, τις μεθόδους και τα εργαλεία εφαρμογής των υπαρχουσών λύσεων αλλά και αντιμετώπισης των προκλήσεων και ανοικτών ερευνητικών ερωτημάτων στα πεδία αυτά,
   • να αναλύουν προβλήματα, να συνθέτουν λύσεις και να αξιολογούν συγκριτικά εναλλακτικές προσεγγίσεις σε εξειδικευμένα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού,
   • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν, αρχικά με επίβλεψη και προοδευτικά με σχετική αυτονομία, ερευνητικά πλάνα με βάση συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους και πρωτόκολλα, για να ελέγξουν ερευνητικές υποθέσεις και να τεκμηριώσουν την αποδοχή ή απόρριψη θέσεων ή υποθέσεων, τόσο θεωρητικώς όσο και επιβεβαιωτικώςπειραματικώς,
   • να συνεργάζονται με άλλους ομότιμους ειδικούς επιστήμονες σε διαθεματικά πεδία εφαρμογών των εξειδικευμένων γνώσεών τους, με στόχο την ανάπτυξη νέας γνώσης αλλά και καινοτομίας,
   • να περιγράφουν και να παρουσιάζουν με σωστό, ακριβή και πλήρη τρόπο την εργασία τους και τα αποτελέσματά της, σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο και με προφορικό, κειμενικό ή άλλο εποπτικό τρόπο ή μέσον,
   • να έχουν αναπτύξει και να επιδεικνύουν έμπρακτα την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ηθική και τους κανόνες της Έρευνας, ως προς τις ατομικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις και συνέπειες των αποτελεσμάτων της, και να διακρίνουν τα ανοικτά ερωτήματα και προκλήσεις που αυτά συνεπάγονται,
   • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο των διδακτορικών σπουδών, σε εξειδικευμένα πεδία εντός του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είκοσι πέντε (25) θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας», το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν.4485 (ΦΕΚ 117/τ.Α/2017) και της απόφασης ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 2694/τ.Β/2018). Οι σπουδές προσφέρονται μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης, ξεκινούν τον Οκτώβριο 2020 και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α ́ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημη βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός τους. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α κύκλου σπουδών. 

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών 

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (Παράρτημα Α – επίσης διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mscres.eee.uniwa.gr ). Στην αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει κατά σειρά προτίμησης μία (1) έως τρεις (3) προτάσεις έρευνας, από τον κατάλογο των προτάσεων έρευνας του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ. 
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας). 
   4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από κείμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
   6. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα (βλ. Παράρτημα Β). Αποδεικτικά γνώσης και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν. 
   7. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές που θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο Τμήμα, με τον ίδιο τρόπο που θα κατατεθεί και η αίτηση (βλ. στα επόμενα). 
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
   10. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχει (σε ηλεκτρονική μορφή).
   11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται. 
   12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

   Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό (1)-(6) και (11)-(12) αποτελούν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης. Σε περίπτωση που κατατεθούν έντυπα δικαιολογητικά, αυτά δεν επιστρέφονται. 

   Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με προθεσμία έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020, 28 Σεπτεμβρίου 2020

   αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος ([email protected]), σε ψηφιακή μορφή ως ένα ενιαίο pdf αρχείο. (Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα αρχεία). Στο θέμα του μηνύματος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου που επιστρέφεται από τη Γραμματεία ηλεκτρονικά στους αιτούντες. 

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή. 

   Διαδικασία Επιλογής 

   Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που 

   1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και
   2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

   Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά δεν εξετάζονται.

   Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη που συμμετέχουν ισοβαρώς στην αξιολογική κατάταξη. 

   Συνεντεύξεις 

   Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή Επιλογής εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2020. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα ανακοινωθεί εντύπως στην προθήκη της Γραμματείας και ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

   Υποχρεώσεις των φοιτητών 

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που θα οριστεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες με βάση την αξιολογική κατάταξη. 

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απολαμβάνουν τα δικαιώματα και εκπληρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

   1. στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ,
   2. στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, και
   3. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος (τα κείμενα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή
  • Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ δεν προσφέρεται σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email