Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.

   Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σήμερα απαραίτητα για τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας για να προβούν, τόσο στον ηγετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση πολιτικών υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

   «ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
   «MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»

   με δύο (2) ειδικεύσεις:

   (1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)

   (2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση:

   • να αναλύουν πολύπλοκα προβλήματα υγείας και να διαμορφώνουν καινοτόμες στρατηγικές, να σχεδιάζουν προγράμματα και σχέδια υλοποίησης τους, να ηγούνται και να προάγουν την εφαρμογή τους, αυξάνοντας το κοινωνικό όφελος και μειώνοντας το κόστος,
   • να αξιολογούν δεδομένα και τεχνολογίες υγείας (ικανότητες ανάλυσης σύνθετων, ελλιπών ή αντιφατικών πολύπλοκων αδόμητων δεδομένων) και να διαμορφώνουν εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής, στη βάση τεκμηρίωσης (evidence-based) με στόχο την παροχή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας,
   • να παρέχουν τεκμηριωμένη υποστήριξη στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του φορέα στον οποίο θα υπηρετήσουν, τόσο ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, όσο και ως προς και την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των σχετικών πολιτικών,
   • να υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχμής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των οργανισμών και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,
   • να αμφισβητούν προγενέστερες αντιλήψεις και να απαλείφουν υποκειμενικά και λειτουργικά όρια, ώστε να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις ολιστικά,
   • να αναπτύσσουν καινοτόμες δεξιότητες για να επηρεάσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσαρμογή και αλλαγή,
   • να αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και να επιλύουν καταστάσεις σύγκρουσης, ή να τις προλαμβάνουν, προτού προκύψουν,
   • να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύ φάσμα ειδικών,
   • να ηγούνται, να υποκινούν άλλους, να σχεδιάζουν, να δημιουργούν αλλαγή και να διοικούν οργανισμούς.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Χρονική διάρκεια Σπουδών – Πιστωτικές Μονάδες – Δίδακτρα
   Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των δύο ειδικεύσεων.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90).
   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται, συνολικά, σε €3.000 και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων (βλ. παρακάτω) γίνεται δια ζώσης, Δευτέρα – Πέμπτη 17.00 – 21.00 και ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα κατά τις ώρες 09.00 – 17.00, σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, Αμπελόκηποι). Μέρος των μαθημάτων (έως 35%) θα υλοποιείται και εξ΄ αποστάσεως, με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (MS Teams, Moodle, Eclass, κ.ά.).

   Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να λάβουν τα μαθήματα δύο ημερών (Δευτέρα και Τρίτη) στο Α΄ έτος και αυτά των άλλων δύο (Τετάρτη και Πέμπτη) στο Β΄ έτος.

   Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο ΠΜΣ έως την 7η  Σεπτεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο: https://healthleader.uniwa.gr/admission-form

   [Σημ.: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής προηγείται  χρονικά της ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής, την οποία οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλουν από 10 Σεπτεμβρίου 2020 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 7 Οκτωβρίου 2020, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

   Απαραίτητα δικαιολογητικά που υπρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται ηλεκτρονικά https://healthleader.uniwa.gr. Το έντυπο της Αίτησης μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα……
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   3. Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) https://healthleader.uniwa.gr
   4. Κείμενο τεκμηρίωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση, έως δύο (2) σελίδες, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από ακαδημαϊκό ή και από επαγγελματικό χώρο (βλέπε υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
   8. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (αν υπάρχουν)
   9. Yποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν)

   Κριτήρια  Επιλογής Εισακτέων

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ.

   Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα και η επίδοση κατά τη συνέντευξη.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 2010106 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: [email protected], υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας, Γραμματέα ΠΜΣ.

  • Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των δύο ειδικεύσεων.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα 90 ECTS.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων (βλ. παρακάτω) γίνεται δια ζώσης, Δευτέρα – Πέμπτη 17.00 – 21.00 και ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα κατά τις ώρες 09.00 – 17.00, σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, Αμπελόκηποι). Μέρος των μαθημάτων (έως 35%) θα υλοποιείται και εξ΄ αποστάσεως, με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (MS Teams, Moodle, Eclass, κ.ά.).

   Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να λάβουν τα μαθήματα δύο ημερών (Δευτέρα και Τρίτη) στο Α΄ έτος και αυτά των άλλων δύο (Τετάρτη και Πέμπτη) στο Β΄ έτος.

   1 η ειδίκευση: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

   Α΄ εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία 5 ECTS
   • Οικονομικά της υγείας 5 ECTS
   • Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία 5 ECTS
   • Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας 5  ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

   • Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας 5 ECTS
   • Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας 5 ECTS
   • Δυναμική των oμάδων 2,5 ECTS
   • Διαπραγματεύσεις, επίλυση προβλημάτων και Διαχείριση συγκρούσεων 2,5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 ECTS

   Β΄ εξάμηνο 

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας 5 ECTS
   • Οργάνωση, χρηματοδότηση και πoλιτική συστημάτων υγείας 5 ECTS
   • Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής 5 ECTS
   • Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας 5  ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

   • Επικοινωνία, ΜΜΕ και κοινωνικά μέσα 5 ECTS
   • Marketing υπηρεσιών υγείας 5 ECTS
   • Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας 2,5 ECTS
   • Πολιτικές δημόσιας υγείας 2,5  ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Γ΄ εξάμηνο

   • Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 90


   2 η ειδίκευση: Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

   Α΄ εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Στρατηγική ηγεσίας, καινοτομία και σχεδιασμός αξίας στην υγεία 5 ECTS
   • Οικονομικά της υγείας 5 ECTS
   • Οργανωσιακή θεωρία, ηγεσία και διαχείριση αλλαγής στην υγεία 5 ECTS
   • Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας 5  ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

   • Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΔΙΚΘ 5 ECTS
   • Έρευνα και μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας ΑΠΟΔ 5 ECTS
   • Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας ΜΘΚΝ 2,5 ECTS
   • Πολιτική φαρμάκου και τεχνολογιών υγείας ΦΑΡΜ 2,5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β΄ εξάμηνο

   • Υποχρεωτικά μαθήματα Στατιστική της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας 5 ECTS
   • Οργάνωση, χρηματοδότηση και πoλιτική συστημάτων υγείας 5 ECTS
   • Διοίκηση και ανασχεδιασμός λειτουργιών & ποιότητα υπηρεσιών υγείας 5 ECTS
   • Επιδημιολογικές μέθοδοι και υπηρεσίες υγείας 5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οποιαδήποτε από τα παρακάτω, έως 10 ECTS)

   • Οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών και πολιτικών υγείας 5 ECTS
   • Ψηφιακή υγεία και τεχνολογίες πληροφορικής 5 ECTS
   • Ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας 2,5 ECTS
   • Πολιτικές δημόσιας υγείας 2,5 ECTS 5 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Γ΄ εξάμηνο

   • Διπλωματική εργασία ή Πρακτική Άσκηση 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email