Ιατρική Ζώων Συντροφιάς

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (MSc) στην «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς Companion Animal Medicine» στις εξής ειδικεύσεις:
   α. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς- Companion Animal Surgery.
   β. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς- Companion Animal Internal Medicine and Dermatology
   γ. Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς- Companion Animal Anesthesiology and Critical Care

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.)-(MSc):

   • Αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Κτηνιατρική και ειδικότερα στην
    Ιατρική των ζώων συντροφιάς. Καλείται να καλύψει ανάγκες σε εξειδικευμένους κτηνιάτρους ζώων συντροφιάς, με ειδικές γνώσεις στα αντικείμενα της Χειρουργικής και της Παθολογίας.
   • Θα είναι υψηλής ποιότητας και διεθνούς επιπέδου, ικανού να προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού, που αναγκάζεται να καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.
   • Φιλοδοξεί, να καταστεί πόλος έλξης επιστημόνων από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, για πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών και σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της Ιατρικής ζώων συντροφιάς.
   • Θα διασφαλίζει, επιπλέον, τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοι του να μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές ζώων συντροφιάς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ακόμη, θα μπορούν να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς που απαιτούν για τη λειτουργία τους ή την ανάπτυξη τους σύγχρονες γνώσεις του αντικειμένου. Επίσης, θα μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με εξειδικευμένες γνώσεις Ιατρικής ζώων συντροφιάς.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αριθμό 639/13-7-2020 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στις παρακάτω κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς» «Companion Animal Medicine» :

   Α. Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς
   Β. Παθολογία των Ζώων Συντροφιάς
   Γ. Αναισθησιολογία – Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

   Στη Α ειδίκευση θα επιλεγούν από τέσσερις (4) έως έξι (6) μεταπτυχιακοί φοιτητές
   στη Β ειδίκευση θα επιλεγούν τέσσερις (4) μεταπτυχιακοί φοιτητές και
   στη Γ ειδίκευση θα επιλεγούν τέσσερις (4) μεταπτυχιακοί φοιτητές

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος, από 24 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2020.

   Α) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   Β) Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb):

   α) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου,
   β) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σ’ αυτό προσόντων και από οποιοδήποτε πρόσθετο τεκμηριωμένο στοιχείο επιστημονικού-ερευνητικού και επαγγελματικού χαρακτήρα κρίνεται ικανό να ενισχύσει την υποψηφιότητα,
   γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   δ) Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φάκελο),
   ε) Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την επαρκή γνώση μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται, επιπλέον, η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

   Η δια ζώσης κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ.: 2310 99.98.57), για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

   Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., που εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος και βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότησή τους:

   • Ξένη γλώσσα 2 (πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2) 5 (πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 και πτυχίο άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2)
   • Πτυχίο 1 (βαθμός πτυχίου 6) 10 (βαθμός πτυχίου 10)
   • Σχετικά μαθήματα με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 6 10 (Μέσος όρος σχετικών με την κατεύθυνση μαθημάτων Χ 2) 20 (Μέσος όρος σχετικών με την κατεύθυνση μαθημάτων Χ 2)
   • Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα 0 (δεν έχει) 10 (ανάλογα με τη δραστηριότητα)
   • Επαγγελματική εμπειρία σε αμειβόμενη εργασία* 0 (δεν έχει) 10 (σχετική με την κατεύθυνση)
   • Επαγγελματική εμπειρία σε μη αμειβόμενη εργασία* 0 (δεν έχει) 5 (σχετική με την κατεύθυνση)
   • Συνέδρια, Σεμινάρια, κ.λπ. 0 (δεν έχει) 5 (σχετική με την κατεύθυνση)
   • Συνέντευξη ** 0 15
   • Επιπλέον πτυχίο, σχετικό με την κατεύθυνση 0 (δεν έχει) 10 (έχει)
   • Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 0 (δεν έχει) 2 (έχει)

   Σύνολο 13 92

   * Μέγιστο μετρήσιμης επαγγελματικής εμπειρίας είναι τα τρία (3) έτη

   **H προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου και γ) στη διαμόρφωση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) μιας εικόνας των ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου, στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λπ.).

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν στο διάστημα από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2020 (μέσω τηλεδιάσκεψης) από την επιτροπή επιλογής, η οποία θα εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του Τμήματος για την ακριβή ημέρα και την ώρα της συνέντευξης.

   Η εγγραφή των Μ.Φ που θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί έως 2 Οκτωβρίου 2020. Εφόσον κάποιος ή κάποιοι από τους επιλεγέντες υποψηφίους αρνηθούν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες, με ευθύνη της επιτροπής της ειδίκευσης και επικύρωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   Η Παρουσία των επιλεγμένων φοιτητών θα είναι υποχρεωτική από 5 Οκτωβρίου 2020.

   Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310 99 9857.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 150. Η κλινική άσκηση και στις 3 κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται 46-48 εβδομάδες κατ’ έτος, 20-22 εβδομάδες επιπλέον των προβλεπόμενων για τα δύο εξάμηνα κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   1η Ειδίκευση: Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

   Α’ Εξάμηνο:

   • Χειρουργική Ανατομική, Προπαιδευτική χειρουργική, Επείγουσες- σωστικές επεμβάσεις  2
   • Αναισθησιολογία -Αναλγησία- Εντατική θεραπεία Ι ΧΙ.5
   • Κλινική ακτινολογία ΧΙ. 2
   • Παρουσιάσεις-ανάλυση κλινικών περιστατικών αναισθησιολογίας-εντατικής θεραπείας  2
   • Χειρουργική μαλακών ιστών  5
   • Ορθοπαιδική- Νευροχειρουργική 5
   • Μαιευτική – Παθολογία αναπαραγωγής  4
   • Οδοντιατρική – Γναθοπροσωπική χειρουργική 3
   • Βιοστατιστική – Μεθοδολογία έρευνας- Παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ΧΙ2

   Β’ Εξάμηνο:

   • Χειρουργική μαλακών ιστών ΙΙ 8
   • Ορθοπαιδική- Νευροχειρουργική II  8
   • Μαιευτική – Παθολογία αναπαραγωγής II 7
   • Οδοντιατρική – Γναθοπροσωπική χειρουργική II  4
   • Θέματα οφθαλμολογίας, παρουσιάσεις-ανάλυση κλινικών περιστατικών Μαιευτικής-Οφθαλμολογίας  3
   • Θερινή κλινική άσκηση 15

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Παρουσιάσεις – ανάλυση κλινικών περιστατικών – Χειρουργικής μαλακών ιστών – Οδοντιατρικής  2
   • Ερευνητική ενασχόληση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας8
   • Χειρουργική μαλακών ιστών ΙΙΙ  6
   • Ορθοπαιδική – Νευροχειρουργική ΙΙΙ 6
   • Μαιευτική – Παθολογία αναπαραγωγής ΙΙΙ  5
   • Οδοντιατρική – Γναθοπροσωπική χειρουργική ΙΙΙ  3

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Παρουσιάσεις- ανάλυση κλινικών περιστατικών Ορθοπαιδικής-Νευροχειρουργικής  2
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 8
   • Χειρουργική μαλακών ιστών IV 6
   • Ορθοπαιδική ΙΙΙ  6
   • Μαιευτική – Παθολογία αναπαραγωγής ΙV  5
   • Οδοντιατρική – Γναθοπροσωπική χειρουργική ΙV 3
   • Θερινή κλινική άσκηση 15

   2η Ειδίκευση:Παθολογία Ζώων Συντροφιάς

   Α’ Εξάμηνο:

   • Κλινική αιματολογία – ογκολογία Ι 8
   • Κλινική Δερματολογία Ι  8
   • Κλινική ενδοκρινολογία Ι 8
   • Διαγνωστική αιματολογία, κυτταρολογία και Βιοχημεία  2
   • Βιοστατιστική2
   • Διαγνωστική Ακτινολογία  2

   Β’ Εξάμηνο:

   •  Κλινική Νευρολογία Ι  7
   • Κλινική καρδιολογία και νοσήματα αναπνευστικού Ι  7
   • Κλινική νεφρολογία – ουρολογία Ι  7
   • Κλινική γαστρεντερολογία Ι 7
   • Κλινικές παρουσιάσεις/journal club I  2
   • Θερινή κλινική άσκηση 15

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Κλινική αιματολογία – ογκολογία II  7
   • Κλινική Δερματολογία II  7
   • Κλινική ενδοκρινολογία II  7
   • Κλινική γαστρεντερολογία II 7
   • Κλινικές παρουσιάσεις/journal club II  2

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Κλινική Νευρολογία II 7
   • Κλινική καρδιολογία και νοσήματα αναπνευστικού II  7
   • Κλινική νεφρολογία – ουρολογία II Π7
   • Κλινικές παρουσιάσεις/journal club III  2
   • Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας 7
   • Θερινή κλινική άσκηση 15

   3η Ειδίκευση: Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

   Α’ Εξάμηνο:

   • Αναισθητική διαχείριση ζώων με παθήσεις του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος 7
   • Αναισθητική διαχείριση ζώων με παθήσεις του πεπτικού και του νευρικού συστήματος  7
   • Αναλγησία Ι – Συστηματικώς δρώντα αναλγητικά 7
   • Εντατική Θεραπεία – Υποστήριξη του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος, και του μεταβολισμού  7
   • Βιοστατιστική – Μεθοδολογία Έρευνας  2

   Β’ Εξάμηνο:

   • Αναισθητική διαχείριση ζώων με παθήσεις του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος 6
   • Αναισθητική διαχείριση νεαρών, υπερήλικων και ζώων σε διάφορες ειδικές καταστάσεις 6
   • Αναλγησία II – Τεχνικές τοπικής αναισθησίας 6
   • Εντατική θεραπεία – Υποστήριξη του κυκλοφορικού και του νευρικού συστήματος 6
   • Επείγουσα Ιατρική – Τεχνικές και διάγνωση  6
   • Θερινή κλινική άσκηση 15

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Κλινική Αναισθησιολογία  8
   • Κλινική Αναλγησία Ι  7
   • Εντατική Θεραπεία Ι 8
   • Επείγουσα Ιατρική Ι  7

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Κλινική Αναισθησιολογία ΙΙ  8
   • Κλινική Αναλγησία ΙΙ  7
   • Εντατική Θεραπεία ΙΙ 8
   • Επείγουσα Ιατρική ΙΙ 7
   • Θερινή κλινική άσκηση 15
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email