Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση (M.Sc. In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης επιστήμης που αφορά την Ιατρική Γενετική η οποία είναι πλέον απαραίτητη για την κλινική και εργαστηριακή διάγνωση των γενετικών νοσημάτων.

   Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
   • Η παροχή της πλέον πρόσφατης γνώσης που αφορά: τη γενετική συχνών και σπάνιων νοσημάτων, την κλινική γενετική, την αναπτυξιακή γενετική, τη γενετική των πολυπαραγοντικών νοσημάτων, την γενετική έρευνα στις υπηρεσίες υγείας καθώς και τη γενετική συμβουλευτική.
   • Η σφαιρική κατάρτιση των υποψηφίων με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την Ιατρική Γενετική και την εφαρμογή της γονιδιωματικής τεχνολογίας ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν, να κατευθύνουν, να εκτιμήσουν, να ερμηνεύσουν τη σύγχρονη γενετική διαγνωστική στην κλινική πράξη.

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, υπό την εποπτεία διακεκριμένων επιστημόνων με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της Ιατρικής Γενετικής και την υψηλής ποιότητας διδασκαλίας με έμφαση στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην κλινική και εργαστηριακή πρακτική. Έχουν την τεχνογνωσία να προσφέρουν υπηρεσίες σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής γενετικής τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά είναι σε θέση και να υποστηρίξουν δημιουργικά, εάν το θελήσουν, και τον ακαδημαϊκό τομέα ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc. In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction).

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και περιλαμβάνει συνολικά 3 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  και συγκεκριμένα: απόφοιτοι Ιατρικών και άλλων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κτλ), ή απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κτλ) καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Δεκτοί γίνονται επίσης και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30, κατ’ ανώτατο όριο.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 ευρώ ανά εξάμηνο.

   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας με πιστοποίηση του επιπέδου Β2.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από: 29/6/2020 έως 14/8/2020

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
   4. Βιογραφικό σημείωμα
   5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
   6. Δύο συστατικές επιστολές
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.

   Και αν υπάρχουν

   1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές.
   2. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

   Oι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ και να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

   Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 11527, Αθήνα, Τηλ: 210 7467468, email: [email protected]   

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν 14 έως 18/9/2020, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ θα γίνει βάση αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του ΠΜΣ.

   Πληροφορίες:

   • Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://school.med.uoa.gr
   • Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ: www.iatrikigenetiki.med.uoa.gr
  • Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ, προσφέρει συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), σε εναρμόνιση με τις διεθνείς οδηγίες για το διεθνές σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

   Στη διάρκεια των εξαμήνων οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια που αφορούν συνολικά σε 11 υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και πρακτική εξάσκηση EITE στο εργαστήριο EITE  στο Ιατρείο Κλινικής Γενετικής και Συμβουλευτικής.

   Στο 2ο εξάμηνο οι φοιτητές  ξεκινούν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας η οποία παρουσιάζεται μέχρι την έναρξη του επόμενου ΠΜΣ

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γενικές αρχές της Γενετικής-Γενετικά Νοσήματα)

   Α1. Δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού
   Α2. Γενετικά Νοσήματα-Πρότυπα Κληρονομικότητας
   A3. Χρωμοσωμική βάση γενετικών νοσημάτων-Παραδείγματα
   A4. Μοριακή βάση γενετικών νοσημάτων-Κλινικά Παραδείγματα (Μονογονιδιακά Νοσήματα)
   Α5. Μοριακή βάση γενετικών νοσημάτων-Κλινικά παραδείγματαΙΙ(Πολυπαραγοντικά νοσήματα)
   Α6. Επιγενετική
   Α7. Γενετική βάση του καρκίνου

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ)

   Β1. Κλινική Γενετική-Δυσμορφολογία
   Β2. Εργαστηριακή Γενετική
   Β3. Εφαρμογές της γονιδιωματικής στην εξατομικευμένη ιατρική
   Β4. Πρόληψη Γενετικών Νοσημάτων – Γενετική Συμβουλευτική – Ηθικά διλλήματα

   Παρουσιάσεις άρθρων από τους φοιτητές

   – Εξάσκηση Φοιτητών (6 εβδομάδες/ 12 ώρες την εβδομάδα)

   ΕΙΤΕ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  Ή

   Β) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

    

   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email