Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) έχει  ως αντικείμενο την εκπαίδευση πτυχιούχων ή διπλωματούχων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής καθώς και την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στο ως άνω πεδίο.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής και συγκεκριμένα:
   1. Η εκπαίδευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής  (ΣΕΜΦΕ) στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Ακτινοφυσικής που θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια «Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού».
   2. Η εκπαίδευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της ΙΦ-Α.
   Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της ΙΦ-Α.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2010 θα λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο : «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦΑ) το οποίο επανιδρύθηκε με την Απόφαση αρ. 826/12762/τ ́Β/24-4-18 (ΦΕΚ 1627/τ ́Β/10-5-18) όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20- 4-2018) και τις Συνελεύσεις του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19-3- 2018) και του Τμήματος Φυσικής (αρ. συνεδρ. 10/6-3-2018). Το ΔΠΜΣ στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́ αριθ. 1765/25557/31-7- 2018 (ΦΕΚ 3922/τ.Β ́/10-9-2018) Απόφασης. Σκοπός του ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής και συγκεκριμένα: 

   Η εκπαίδευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (ΣΕΜΦΕ) στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Ακτινοφυσικής, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια «Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού».  Η εκπαίδευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής. 

   Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να διασφαλίζεται, τόσο η εξειδίκευση, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής. 

   Κατηγορίες εισακτέων
   Γίνονται δεκτοί για εγγραφή μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Φυσικής και Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Πολυτεχνικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο πεδίο της Ακτινοτεχνολογίας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων / Σχολών με την προϋπόθεση ότι, θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους, προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. 

   Αριθμός εισακτέων
   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι είκοσι (20). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΔΠΜΣ, μόνο σε ΔΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα

   Χρονική Διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 

   Γλώσσα διδασκαλίας
   Η διδασκαλία των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, η εξέταση, καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. 

   Μεταπτυχιακός Τίτλος
   Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική». 

   Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών
   Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων : 

   • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
   • Διάρκεια σπουδών του υποψήφιου ως προπτυχιακού φοιτητή
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο
   • Επίδοση και συνάφεια προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦᾹ
   • Αξιολόγηση παρουσίας σε προσωπικής συνέντευξης στην οποία συνεκτιμώνται τα κίνητρα, η προσωπικότητα, καθώς και τυχούσα σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίουΕπιπλέον των ανωτέρω ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :
   • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
   • Σχετικά πιστοποιητικά βεβαίωσης πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

   Η εν λόγω συνέντευξη θα διεξαχθεί: την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Συναντήσεων του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 2ος όροφος, και ώρες: 10:00 – 14:00. 

   Υποβολή δικαιολογητικών
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου :

   • Αίτηση, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος Ιατρικής: http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/news/announces.aspx, συνημμένη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό πι- στοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με δήλωση ότι ο υποψήφιος θα έ- χει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση του πτυχίου μέχρι την ημερομηνία εγγραφής του (η από 20/6/2019 απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
   • Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)
   • Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συστατικές επιστολές, αντίγραφα εργα- σιών, κλπ.)

   Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

   Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
   Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 10:00 έως και τις 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) : 

   • από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως
   • ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,
   • ή ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά στο e-mail: alexatou @upatras.gr . 

   Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 3.7.19 έως 20.9.2019 

   Πληροφορίες Πανεπιστήμιο Πατρών,

   α. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής τηλ: 2610/997654, 969113

   β. Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ.:2610/969106 fax: 2610/996103 Web site : www . med . upatras . gr , και physics.med.upatras.gr 

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων Α’ και Β’ εξαμήνου καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Μεθοδολογία Έρευνας 4 ECTS
   • Βιοστατιστική 4 ECTS
   • Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Ι (Βιοχημεία-Βιολογία) 4 ECTS
   • Βασικές Ιατρικές Επιστήμες II (Ανατομία, Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία) 4 ECTS
   • Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας –Ύλης 5 ECTS
   • Δοσιμετρία 5 ECTS
   • Ιατρική Πληροφορική 4 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Φυσική της Ιατρικής Απεικόνισης με Ακτινοβολία X 5 ECTS
   • Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής 5 ECTS
   • Φυσική της Ακτινοθεραπείας 5 ECTS
   • Ακτινοπροστασία – Ακτινοβιολογία 5 ECTS
   • Φυσική μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ιατρική 5 ECTS
   • Ανάλυση ιατρικής εικόνας 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email