Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (MSc in Medical Physics – Radiation Physics)

 • Panepistimio Ioanninon
 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α είναι:
   (α) η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής σε αποφοίτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και σε επιστήμονες με σπουδές συναφείς με τις Φυσικές και Ιατρικές επιστήμες με στόχο την δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας στην χώρα στο πεδίο εφαρμογής των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.
   (β) η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε απόφοιτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής, καθώς και των αποφοίτων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, που  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4058 ΦΕΚ 63Α/22.3.2012, άρθρο 34: Φυσικoί Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικοί Ιατρικής).

   Οι απόφοιτοι προορίζονται να  καλύψουν τις ανάγκες τόσο στον τομέα της υγείας, όσον και σε άλλους τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ακτινοφυσική και την ακτινοπροστασία του κοινού και του περιβάλλοντος, όπως οι βιομηχανικές και οι ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, η πυρηνική ασφάλεια, η διαχείριση ραδιενεργών υλικών, κ.λ.π. Επιπλέον το ΔΔΠΜΣ ΙΦ-Α αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν θέσεις εμπειρογνωμόνων ή υπευθύνων ακτινοπροστασίας σε κρατικές Υπηρεσίες, όπως αυτές του Υπουργείου Υγείας, ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών όπως η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, καθώς και ερευνητικών κέντρων όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.λ.π.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» και η Ελληνική Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (Medical Physics – Radiation Physics) (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

   Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α ασκεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. 

   Η πλήρης και επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική». 

   Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α για απόκτηση ΔΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται στην Αθήνα (ΕΚΠΑ, ΕΕΑΕ και Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»), ενώ η διπλωματική εργασία (τρίτο εξάμηνο) πραγματοποιείται στις έδρες των Ιατρικών Σχολών / Τμημάτων Ιατρικής των συνεργαζόμενων ΑΕΙ. 

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Φυσικής ΑΕΙ της ημεδαπής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής, ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο ή το δίπλωμα αντιστοίχως έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ/TEI της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας και βιολογίας. 

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α για απόκτηση ΔΜΣ είναι δεκαεπτά (17), με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και θα πρέπει να επιλέξουν την έδρα της Ιατρικής Σχολής / Τμήματος Ιατρικής των συνεργαζόμενων ΑΕΙ για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή: 

   • Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών……………………….έξι (6) 
   • Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης……………………………..τρεις (3) 
   • Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης…………………………………….. δύο (2) 
   • Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων………………………………………………………….τρεις (3) 
   • Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης……………………………………………………………….τρεις (3) 

   Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάποιο από τα ανωτέρω ΑΕΙ, δύναται να αυξηθεί ο αντίστοιχος αριθμός άλλου/ων ΑΕΙ με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής εισαγωγής φοιτητών/τριών. 

   Η εγγραφή και παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) για λήψη ΔΜΣ συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, η πρώτη (750€) έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020, η δεύτερη (750€) έως τις 16 Ιουλίου 2021 και η τρίτη (500€) έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021. Οι εγγεγραμμένοι στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. 

   Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α αποτελούν: 

   • ο βαθμός πτυχίου 
   • ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα και σε διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ- Α, 
   • οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, 
   • τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας που θα προκύψουν από τη συνέντευξη και οι συστατικές επιστολές. 

   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με κατάθεση πιστοποιητικού επιπέδου Β2 και άνω. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι υποψήφιοι δύναται να εξεταστούν γραπτώς, ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητα κατανόησης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου). 

   Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ ΙΦ-Α καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 9 Ιουνίου έως και 10 Ιουλίου 2020 (ώρα: 23:59), μόνο ηλεκτρονικά στο e- mail: [email protected]

   • Έντυπη αίτηση, στην οποία να αναφέρεται σαφώς σε ποιο από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ επιθυμεί να εκπονήσει τη διπλωματική του/της εργασία ο/η υποψήφιος/α. 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα συναφή ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας. 
   • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο/η υποψήφιος/α κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και το αντίγραφο πτυχίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020. 
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν.4485/17, για τους/τις υποψηφίους/ες που είναι κάτοχοι πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. 
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 
   • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω. 
   • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
   • Συστατικές επιστολές (εφόσον το επιθυμεί, ο υπογραφών την επιστολή μπορεί να την αποστείλει απευθείας στο e-mail: [email protected]

   Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, μεταξύ των ωρών 9.00 και 17.00. Εφόσον κριθεί απαραίτητο και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, οι συνεντεύξεις δύναται να διεξαχθούν και την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον προγραμματισμό και τον τρόπο διεξαγωγής της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 10.00 έως τις 13.00:

   στη Γραμματεία του Εργ. Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Γουδί 115 27, τηλ. 210 7462370, [email protected]
   στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (κα Άννα Ντάλλες), Νεαπόλεως & Πατρ. Γρηγορίου, 153 41 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6506702, [email protected]
   στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 999253, [email protected]
   στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλ. 25510 30329, [email protected]
   στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ. 26510 07741, [email protected]
   στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 2810 392569, [email protected].

  • Η χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και η διάρκεια φοίτησης δεν δύναται να ξεπεράσει τα 3 ημερολογιακά έτη. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, συνολικού φόρτου εργασίας 36 πλήρων εβδομάδων, οι υποψήφιοι παρακολου­θούν τα προσφερόμενα μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις. Το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, συνολικού φόρτου εργασίας 18 πλήρων εβδομάδων, αφιερώνεται στην εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   O φόρτος εργασίας σε πλήρεις εβδομάδες και οι πιστωτικές μονάδες, καθορίζονται ανά εξάμηνο ως ακολούθως:

   Α’ Διδακτικό εξάμηνο (18 πλήρεις εβδομάδες φόρτου εργασίας)

   Μαθήματα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Ατομική και Πυρηνική Φυσική

   3

   Πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών

   2

   Αλληλεπίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ύλης

   5

   Ανίχνευση και μέτρηση ιοντιζουσών ακτινοβολιών

   4

   Ιατρική Στατιστική, Πληροφορική και  Επεξεργασία Εικόνας

   4

   Στοιχεία Βιολογίας, Ανατομίας, Φυσιολογίας και Φυσικής του ανθρωπίνου σώματος

   3

   Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών

   5

   Βιολογικές επιδράσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών

   4

   Σύνολο

   30

    

   Β’ Διδακτικό εξάμηνο (18 πλήρεις εβδομάδες φόρτου εργασίας)

   Μαθήματα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

   5

   Διαγνωστικές και Θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής

   6

   Θεραπευτικές εφαρμογές των  ιοντιζουσών ακτινοβολιών (τηλεθεραπεία, βραχυθεραπεία)

   7

   Φυσικές αρχές, εφαρμογές και ακτινοπροστασία μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

   5

   Ακτινοπροστασία  ιοντιζουσών ακτινοβολιών

   7

   Σύνολο

   30

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

    

   Γ’ Διδακτικό εξάμηνο (18 πλήρεις εβδομάδες φόρτου εργασίας)

   Το Γ΄ εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες) αφορά στην εκπόνηση και τηνσυγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν σε ανοικτή συνεδρία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του φοιτητή στο Α’ και Β’ εξάμηνο.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email