Ιατρική Χημεία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιατρική Χημεία» βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη.

   Στόχοι του Μεταπτυχιακού

   Ειδικότερα, με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιδιώκεται:

   1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού των τριών Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
   2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
   3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (πχ Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά κέντρα, κλπ), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, Φαρμακευτική και Χημική Βιομηχανία, κλπ.
   4. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα συγκεκριμένα Επιστημονικά πεδία.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιατρική Χημεία» στην υπ’ αριθμ. 42/15-05-2020 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων – Σχολών, οι οποίοι εφ’ όσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέχρι 4-9-2020, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Αίτηση υποψηφιότητας (δίνεται και ηλεκτρονικά).
   • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Μπορούν επίσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων και Σχολών καταθέτοντας τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εκτός του επικυρωμένου αντιγράφου πτυχίου.
   • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   • Αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας για τους ημεδαπούς. Για όσους υποψήφιους δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να διαπιστώσει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
   • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών.
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα.
   • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. “medchem.ac.uoi.gr” ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, E-mail: [email protected], Τηλ: 26510-07277, 26510-07473, Fax: 26510-07006.

    

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α’ Εξαμήνου σπουδών, σε όλες τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Β’ Εξαμήνου σπουδών και την ολοκλήρωση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών. Οι ώρες διδασκαλίας για κάθε θεωρητικό μάθημα είναι 3 ώρες εβδομαδιαίως ενώ για κάθε εργαστηριακό μάθημα 6 ώρες εβδομαδιαίως.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων τα 2 πρώτα εξάμηνα είναι εξήντα (30 + 30 = 60) ECTS και του Γ’ εξαμήνου (30) ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Οι διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) και τα ECTS για κάθε μάθημα σημειώνονται δίπλα από το αντίστοιχο μάθημα.

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά θεωρητικά

   • Βιολογική Ανόργανη Χημεία 5 ECTS

   Επιλογής θεωρητικά (3 από τα παρακάτω)

   • Σύνθεση φαρμακευτικών και διαγνωστικών ενώσεων 5 ECTS
   • Φυσικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα ως βιοδραστικές ενώσεις 5 ECTS
   • Φασματοσκοπικές και φυσικοχημικές μέθοδοι: Ιατρικές εφαρμογές 5 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας 5 ECTS
   • Κυτταρική Βιολογία 5 ECTS
   • Βιοφυσικές μέθοδοι και μοντέλα μελέτης Δομής-Βιολογικής δραστικότητας 5 ECTS
   • Ανάλυση βιοδεικτών – Βιοαισθητήρες Κλινική σημασία 5 ECTS
   • Βιοχημεία – Μοριακή Βιολογία – Παθοφυσιολογία Χρονίων Νοσημάτων 5 ECTS
   • Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών. Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες 5 ECTS
   • Μοριακή Φαρμακολογία Καρδιαγγειακών φαρμάκων 5 ECTS
   • Θεραπεία των δυσλιπιδαιμιών 5 ECTS

   Επιλογής εργαστηριακά (1 από τα παρακάτω)

   • Εργαστήριο Οργανικής και Ανόργανης συνθετικής χημείας-Βιοτεχνολογίας 10 ECTS
   • Μέθοδοι-Τεχνικές προσδιορισμού Βιοδεικτών 10 ECTS
   • Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής φαρμακολογίας 10 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα. Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων 10 ECTS
   • Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας 5 ECTS
   • Έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας-Συγγραφή-Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email