Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” αποτελεί προϊόν συγχώνευσης δύο συγγενών Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλους “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ουσιών” και “Χημική Βιολογία”. Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική περιοχή που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται με χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ιατρική Χημεία, μία συγγενή επιστημονική περιοχή, στην οποία τα μόρια σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλεπιδρούν με τις βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες. Το Δ.Π.Μ.Σ. ιδιαίτερα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρήση και την εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών, βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στη, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. Μέσω της έρευνας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό τη μορφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στη δημιουργία επιστημόνων που μπορούν με ευχέρεια να αντιμετωπίζουν διεπιστημονικά θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο.

   Με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής επιδιώκεται:
   1) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
   2) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν, των κοινών εργαστηριακών Αναλυτικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής ή Ερευνητικών Εργαστηρίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
   3) Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, η Βιομηχανία παραγωγής αγροχημικών και κτηνιατρικών προϊόντων νέας γενιάς, ή τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (πχ Νοσοκομεία, Κλινικές) που έχουν ανάγκη τέτοιων εξειδικευμένων ατόμων.
   4) Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε Ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» στην υπ’ αριθμ. 4/09.06.2020 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» για το ακαδ. έτος 2020-2021.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην διεπιστημονική περιοχή της «Ιατρικής Χημείας» και «Χημικής Βιολογίας». Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η εκπαίδευση των πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων στον Σχεδιασμό, Σύνθεση και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών, β) η ανάπτυξη ενός ζωτικού τομέα της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζεται με την Φαρμακευτική Βιομηχανία και γ) η βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας. Τα μαθήματα και εργαστήρια θα συνοδεύονται από την υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και θα πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ερευνητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

   Τα μαθήματα, τα εργαστήρια και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα κατανεμημένα στα τρία πρώτα εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο εξάμηνο.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι πτυχιούχοι της αλλοδαπής οφείλουν να έχουν αναγνώριση (ισοτιμία & αντιστοιχία) των τίτλων σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

   Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   α) το γενικό βαθμό πτυχίου,
   β) τη βαθμολογία των σχετικών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων,
   γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία εφόσον αποτελούσε προϋπόθεση για τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει σχέση με το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.,
   δ) την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια,
   ε) την αξιολόγηση του υποψηφίου στην συνέντευξη.
   Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψη:
   α) η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών),
   β) η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
   γ) η κατάθεση τουλάχιστον δύο (2) συστατικών επιστολών από καθηγητές του τμήματος αποφοίτησης,
   δ) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέσω του ψηφιακού άλματος (εκτός του v) είναι τα παρακάτω:

   i. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   ii. Βιογραφικό σημείωμα.
   iii. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   iv. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   v. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ΄ όσον υπάρχει).
   vi. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ΄ όσον υπάρχουν).
   vii. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
   viii. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου). Οι συστατικές επιστολές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.
   ix. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

   Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για συνέντευξη. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή τρόπου πραγματοποίησης της συνέντευξης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

   Το ΔΠΜΣ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης (δίδακτρα)

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, τηλ.: 2610997101 και 610996013, fax 2610-997-118, URL: http://www.chem.upatras.gr email: [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς Δ.Ε. κατά το Β’ και Γ΄ εξάμηνο.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email