Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
   α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και τον οφθαλμό ειδικότερα,
   β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμματα για τον προ-συμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση και παρακολούθηση οφθαλμικών και συστηματικών νόσων,
   γ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

   Αντικείμενο του ΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση του Οπτικού Συστήματος. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει/εξειδικεύσει ικανούς και αποτελεσματικούς επιστήμονες στην ιατρική και ερευνητική μεθοδολογία των εφαρμογών της απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και στον οφθαλμό ειδικότερα. Οι απόφοιτοι θα συμβάλουν στην ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση της κλινικής και διαγνωστικής πρακτικής στην Οφθαλμολογία και στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

   Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) φοιτητές.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, των σχολών Επιστημών Υγείας, των σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των τμημάτων των ΤΕΙ :
   • Οπτικής και Οπτομετρίας
   • Ιατρικών Εργαστηρίων
   • Νοσηλευτικής

   Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα (στο 3ο εξάμηνο διεξάγεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία), με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3.000 ευρώ (600 ευρώ εγγραφή, από 800 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου).
   Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ωστόσο τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως σε μη εργάσιμες ημέρες (Σαββατοκύριακα) καθώς και ένα μέρος αυτών θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

   Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020.

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Πρόγραμμα είναι:
   Από Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 έως και Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

   Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:
   Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
   Πανεπιστημιούπολη
   6ο χλμ Αλεξ/πολης – Μάκρης
   Δραγάνα
   Αλεξανδρούπολη
   ΤΚ.68100

   Απαραίτητα δικαιολογητικά
   1. Αίτηση συμμετοχής.
   2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   3. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών εάν υπάρχουν (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους της αλλοδαπής). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος και να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν (μέχρι τη λήξη του Β΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. το αργότερο).
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή προφορικών ανακοινώσεων.
   6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
   7. Δύο συστατικές επιστολές.
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεύτερης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχει).
   9. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν)

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ και συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται στις αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επιλογής λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:
   1. Γενικό βαθμό του βασικού πτυχίου
   2. Προηγούμενες σπουδές ή άλλα διπλώματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
   3. Δημοσιευμένη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   4. Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
   5. Πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής
   6. Επαγγελματική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Προσκόμιση συστατικών επιστολών

   Η Επιτροπή Επιλογής κατά την κρίση της καλεί τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σε προφορική συνέντευξη.

   Για περισσότερες πληροφορίες:
   Τηλέφωνο Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2551039891
   E-mail Γραμματείας Μεταπτυχιακού: [email protected]
   Ιστότοπος Μεταπτυχιακού: http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/programma

  • Σημαντικό μέρος των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου γίνονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. Για ενημέρωση σχετικά με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΔΠΘ.
   Η εστιασμένη θεωρητική ανάλυση και εφαρμοσμένη κλινική άσκηση του Β’ εξαμήνου στις τεχνολογίες απεικόνισης του οπτικού συστήματος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛΚΕΘΟΠ) στην Αλεξανδρούπολη. Κάθε κύκλος πρακτικής άσκησης ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα (5 εργάσιμες ημέρες) εντατικής εκπαίδευσης. Στο 2ο εξάμηνο αναπτύσσονται 5 ομοειδείς κύκλοι πρακτικής άσκησης εκ των οποίων κάθε σπουδαστής επιλέγει την πιο συμβατή στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
   Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (Γ’ εξάμηνο) προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής διδασκαλίας (Α’ εξάμηνο) καθώς και της εστιασμένης θεωρητικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης κλινικής άσκησης (Β’ εξάμηνο). Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ ή κάποιου άλλου ιδρύματος μετά από συμφωνία του/της σπουδαστή/στριας, του επιβλέποντος καθηγητή και εκπροσώπου του τοπικού ιδρύματος.

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Α’ Εξάμηνο

   • Ανατομία Οπτικού Συστήματος
   • Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση
   • Οπτική.
   • Βιοστατιστική – Θεωρία και Μεθοδολογία στην Έρευνα
   • Ανάλυση της Ιατρικής Εικόνας

   Β’ Εξάμηνο

   • Απεικόνιση παθήσεων κερατοειδή
   • Απεικόνιση παθήσεων βυθού
   • Απεικόνιση γλαυκωματικής οπτικοπάθειας
   • Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική
   • Απεικονιστικές προσεγγίσεις στην Ιστολογία και Εμβρυολογία
   • Εφαρμοσμένη Μαγνητική και Αξονική Τομογραφία

   Γ’ Εξάμηνο

   • Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email