Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής, για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα. Παράλληλα, το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής, κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με την παροχή υπηρεσιών υγείας, με την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο, αναφορικά με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, το ΔΠΜΣ αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της ιατρικής, φαρμακευτικής και βιολογίας, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής νέων φοιτητών προς άλλες χώρες. Επιπλέον, το προτεινόμενο ΔΠΜΣ στοχεύει: Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες, Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Αριθμός φοιτητών

   Ο αριθμός των πτυχιούχων που θα γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ ανέρχεται σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ετήσια βάση.

   Κατηγορίες φοιτητών

   Οι κατηγορίες πτυχιούχων που θα γίνονται δεκτοί στο προτεινόμενο ΔΠΜΣ περιλαμβάνουν τους αποφοίτους των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας καθώς και απόφοιτους άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων, των Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, άρθ. 43, Ν 4485/2017). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 4.2) άρθ. 34 του Ν 4485/2017 πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

   Διάρκεια φοίτησης

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Τέλη φοίτησης

   Το τέλος φοίτησης ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά φοιτητή. Η καταβολή του κρίνεται αναγκαία για τη υποστήριξη του προτεινόμενου ΠΜΣ στη βάση: α) των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης, β) του καινοτόμου χαρακτήρα του, όπως αναλύθηκε, γ) στο έντονα διεπιστημονικό γνωσιακό επίπεδο που επιβάλλει ιδιαίτερο επίπεδο οργάνωσης και ανάπτυξης υλικοτεχνικής υποδομής και στη μεγαλύτερη προσπάθεια και συντονισμό των διδασκόντων για τη διατήρησή του, δ) στο παρεχόμενο ανταγωνιστικό επίπεδο σπουδών σε ραγδαία εξελισσόμενους επιστημονικούς τομείς, και ε) στην απαιτούμενη έντονη προσπάθεια των διδασκόντων για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υλικοτεχνικής υποδομής. Συνεπώς, ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών στόχων, η κάλυψη σύγχρονων και εν εξελίξει επιστημονικών αναγκών στον ιατροφαρμακευτικό χώρο, ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος καθώς και η αναμενόμενη έντονη και συνεχής προσπάθεια των διδασκόντων επιβάλλουν το συγκεκριμένο τέλος φοίτησης. Το ύψος του τέλους αυτού ανταποκρίνεται στο ελάχιστο σε σχέση με την παρεχόμενη εκπαίδευση και τις παροχές προς τους φοιτητές.

   Το τέλος φοίτησης έχει υπολογιστεί με βάση τα υπολογισμένα έξοδα λειτουργίας του ΔΠΜΣ., έτσι ώστε να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στους φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης αποτελούν τα μόνα έσοδα του Π.Μ.Σ. που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του, ενώ θα προσφέρουν τη δυνατότητα προσέλκυσης διακεκριμένων επιστημόνων που δεν εδρεύουν στην πόλη διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. (Θεσσαλονίκη), προσθέτοντας κύρος και εξειδίκευση στις εισηγήσεις του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, το τέλος φοίτησης έχει υπολογιστεί ώστε να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, της συνδρομής σε βιβλιογραφικές βάσεις για τη διεξαγωγή των ασκήσεων, των αδειών χρήσης του λογισμικού που θα χρησιμοποιούν οι φοιτητές, καθώς και τη δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στις εργαστηριακές-πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών. Ακόμη, χορηγείται μία (1) υποτροφία αριστείας στον/στην φοιτητή/τρια που θα ολοκληρώσει το ΠΜΣ στον προβλεπόμενο χρόνο των τεσσάρων (4) εξαμήνων και θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των συμφοιτητών/τριών του/της, στο σύνολο των μαθημάτων. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα αποδίδεται στο οικείο Τμήμα το ποσοστό των εσόδων που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

   Υποτροφίες

   Σύμφωνα με το άρθρο 35, Ν. 4485/2017, πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ήτοι τα 7 άτομα. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Υποβολή αίτησης

   Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει στο διάστημα υποβολής αιτήσεων να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τα εξής δικαιολογητικά:

   • Αίτηση (Πρότυπο φόρμας)
   • Αντίγραφο πτυχίου ή αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Εφόσον απαιτείται, πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
   • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
   • Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες του στο e-mail του προγράμματος)

   Συνέντευξη

   • Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων γίνεται από μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος
   • Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση των δεξιοτήτων/γνώσεων των υποψηφίων σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο βιογραφικό σημείωμα.

   Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

   • Ο βαθμός του πτυχίου
   • Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
   • Πιθανή ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
   • Οι συστατικές επιστολές
   • Η προσωπική συνέντευξη
   • Το επίπεδο επάρκειας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

   Ενδεικτικές ημερομηνίες

   • Κατάθεση αιτήσεων: 21/9 – 5/10/2020
   • Ανακοίνωση εισαχθέντων: 10/10/2020
   • Εγγραφές: 10-15/10/2020
   • Έναρξη Μαθημάτων: 16/10/2020
  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» απαιτούνται: i) Φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, ii) Συμπλήρωση τουλάχιστον 120 μονάδων ECTS (60 μονάδες ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα, 30 μονάδες ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις, και 30 μονάδες ECTS από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας) και iii) εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας υπό την εποπτεία ενός μέλους Δ.Ε.Π. και εξέταση από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε.. Τα εξαμηνιαία μαθήματα κατανέμονται στο 1ο, και 2ο εξάμηνο, αντίστοιχα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις) με καθημερινή παρουσία. H παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και φροντιστηρίων καθώς και η συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις του εξαμήνου είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής ή ανεπαρκής παρακολούθηση συνδυαζόμενη με αποτυχία στις εξετάσεις, όπως αναφέρεται παρακάνω, οδηγεί σε διακοπή των σπουδών και διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από το Πρόγραμμα. Tο ειδικό βάρος των μαθημάτων εκφράζεται σε μονάδες ECTS. Tα μαθήματα θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Mέρος των μαθημάτων μπορεί να γίνεται υπό μορφή σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαραίτητη η συμπλήρωση των 120 ECTS. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των παραπάνω είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα (εάν υπάρχει) και τους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μαθημάτων, και ενημέρωση της Σ.Ε. Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του φοιτητή από το Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Σ.Ε. και με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Η αξιολόγηση των επιμέρους μαθημάτων γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική

   1. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email