Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» (Cognitive Psychology and Applications) είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των γνωστικών,μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών σε πολλά πλαίσια, όπως στην εκπαίδευση, στον χώρο των δικαστηρίων, της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

   Επιπλέον, καλύπτει τη μελέτη των δυναμικών αλλαγών αυτών των διεργασιών κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση, υγιή και παθολογική. Η έμφαση είναι τόσο στις γνωστικές διεργασίες χαμηλής και ανώτερης ιεραρχίας, όσο και στον γνωστικό έλεγχο, στο μεταγιγνώσκειν και στη Θεωρία του Νου. Επίσης, καλύπτονται θέματα μελέτης σχετικά με τις επιδράσεις του θυμικού, – δηλαδή των κινήτρων, των συναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως η διάθεση – σε γνωστικά έργα. Οι ηλικιακές ομάδες που μελετώνται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι το βαθύ γήρας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» (Cognitive Psychology and Applications) είναι προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας και στους χώρους που βρίσκει εφαρμογές. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Γνωστικής Ψυχολογίας. Αποβλέπει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναγγέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφορά ένα πρόγραμμα φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων στο οποίο αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και απονέμει: – Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές»

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 13 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες. 

   Κατηγορίες με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. 

   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι: 

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Μαθηματικού, Φυσικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω πεδία επιστημονικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α ́). 
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω πεδία επιστημονικής κατεύθυνσης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α’ 80). 
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́έτος, στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
   4. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

   Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: 

   α) Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Γνωστικές Λειτουργίες», με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%. 

   β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 10%. 

   γ) Συναφής ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 30% 

   ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

   Θεματικές Ενότητες 

   – Βασικές υποδιαιρέσεις/δομές του εγκεφάλου, κύτταρα του νευρικού συστήματος – Δημιουργία και μετάδοση νευρικών σημάτων, συναπτική διαβίβαση. – Μνήμη: Βραχύχρονη μνήμη. Μακρόχρονη Μνήμη. Σημασιολογική Μνήμη. Μνήμη Επεισοδίων. Αυτοβιογραφική Μνήμη. Άδηλη Μνήμη. Κωδικοποίηση, συγκράτηση και ανάκληση πληροφοριών. Λήθη.
   – Σκέψη: Η σκέψη ως γνωστική λειτουργία (σκέψη και νοημοσύνη, μέθοδοι μελέτης της σκέψης). Σκέψη και λύση προβλημάτων. 

   Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

   – Pinel, J. P. Βιοψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. Κεφάλαια 3 (σελ. 58-81) και 4 (σελ. 83-102)
   – Eysenck, W. M. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. Μέρος 2: Μάθηση και Μνήμη κεφάλαια 11-16 (σελίδες 203-311).
   – Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αν. (2012). Ψυχολογία της σκέψης. (2η έκδοση). Αθήνα: Πεδίο. 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το επιλεγμένο Π.Μ.Σ., με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   Α. Αίτηση Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα- γραμματείας

   Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
   α. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.
   β. Ατομική έκθεση για τους λόγους επιλογής του εν λόγω Π.Μ.Σ.

   Β. Τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής: 

   1. Βασικός Τίτλος Σπουδών
   2. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
   3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
   4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δε διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
    Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
   5. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 αποκλειστικά με ταχυδρομική αποστολή (στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19) μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ) – ΓΡΑΦΕΙΟ 207 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ. 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 2.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ουεξαμήνου φοίτησης). 

   Επίσης, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης καθώς περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 2-3 ημέρες την εβδομάδα και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, στις οποίες οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σύμφωνα και με τον Κανονισμό του Προγράμματος. 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

   Οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020. Η ακριβής ώρα και η αίθουσα της εξέτασης θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση. 

  • Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS
   φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Tα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

   Α΄ Εξάμηνο: (30 ECTS)

   • Γνωστικές Λειτουργίες Υ 2 10
   • Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και Θυμικού Υ 2 10

   Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

   • Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων1 2
   • Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο 2
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο: (30 ECTS)

   • Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες κατά τη Δια Βίου Ανάπτυξη και Γήρανση Υ 10
   • Εγκέφαλος και Συμπεριφορά Υ 10

   Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από τα παρακάτω:

   • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα ΥΕ 10
   • Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

   • Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση ΥΕ 10
   • Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές 10
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 20
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο( 30 ECTS):
   Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

   •  Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων ΥΕ 10
   • Γνωστική Αποδιοργάνωση στις Νευροεκφυλιστικές Νόσους και Συνέπειές της 10
   • Γνωστικές Επιστήμες και Τεχνητή Νοημοσύνη 10
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΕΡΓ 20
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email