Loading...

Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος
   Φιλολογίας του Π.Ι., ως αυτοδύναμου Τμήματος που παρέχει σπουδές πρώτου κύκλου, περιλαμβάνει παρακολούθηση Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» (τίτλος Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα (τίτλος του απονεμόμενου διπλώματος).

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Γλωσσολογίας, το οποίο περιλαμβάνει τους εξής τομείς/άξονες: α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β) Εφαρμοσμένη/Διακλαδική Γλωσσολογία, γ) Ιστορική Γλωσσολογία.

   Δεδομένων των σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη γλώσσα, οι τρεις αυτοί άξονες επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς και με άλλους τομείς του επιστητού. Το Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σε βάθος εξοικείωση των φοιτητών με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού φαινομένου.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Γενικότερα, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ενίσχυση και διάδοση των σπουδών στη Γλωσσολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στην εν γένει κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εντός και εκτός της Ελλάδας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα πολύ καλά μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]· Γαλλικά: Delf 2· Γερμανικά: Mittelstuffe κλπ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέ-ταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της διεθνούς βιβλιογραφίας), την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. με κατάθεση Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

    

   Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπήςσυναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δ.Μ.Σδεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80).Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και ο αριθμός των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και οι εξετάσεις διενεργούνται από ειδική Εξεταστική Επιτροπή.Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» που οργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. όπου υπηρετούν και είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   O αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος (του ακαδη-μαϊκού έτους 2019-20 συμπεριλαμβανομένου) στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. είναι ανάλογος προς τον αριθμό των διαθέσιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

    

   Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Π.Ι. γίνεται ύστερα α) από γραπτές εξετάσεις στη Γλωσσολογία και στην ξένη γλώσσα (όταν αυτό απαιτείται) και β) προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις στη Γλωσσολογία και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.

   Ύλη των Γραπτών Εξετάσεων:

   α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

   Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία.

   β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ/ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

   Ψυχογλωσσολογία, Κατάκτηση Πρώτης και Δεύτερης Γλώσσας, Κοινωνιογλωσσολογία, Διαλεκτολογία.

   γ)ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

   Ιστορική Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας.

   Για την επιλογή των φοιτητών, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα», συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία: α) η γραπτή εξέταση (40%)· β) ο γενικός βαθμός πτυχίου (20%),.Σε περίπτωση Πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαδική κλίμακα, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο· γ) ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%). Σε περίπτωση αλλαγής ειδίκευσης ως Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης νοείται ο Μ.Ο. των μαθημάτων γλωσσολογίας στο πρόγραμμα κορμού· δ) η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Π.Ι., όταν αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, οι συστατικές επιστολές και ενδεχόμενη ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (20%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Π.Ι. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου.H επιτυχής γραπτή εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία· προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροί του.Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι,. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα», γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης ανά ειδίκευση, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Οι ειδικές αυτές επιτροπές επιλογής και εξέτασης κατά ειδίκευση, οι οποίες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογική θεωρία και έρευνα», καλούν τον υποψήφιο σε συνέντευξη και αξιολογούν τα προσόντα του. Κατά την προφορική συνέντευξη κρίνονται η επιστημονική συγκρότηση και τα κίνητρα των υποψηφίων και παράλληλα ελέγχεται η γλωσσολογική τους υποδομή και η κριτική ικανότητά τους στην ειδίκευση.

   Οι γραπτές εξετάσεις στη Γλωσσολογία και την ξένη γλώσσα, η προφορική συνέντευξη και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε με ευθύνη της Σ.E. του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων και πιθανών επιλαχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της. Αμέσως μετά αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (www.philology.uoi.gr), οι δε μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Π.Μ.Σ με τίτλο «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα». Αναστολή εγγραφής είναι δυνατή, όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

   Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση(βλ. συνημμ.) με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου 2019, την οποία θα συνοδεύουν τα εξής στοιχεία:

   • α) σύντομο Βιογραφικό Υπόμνημα·
   • β) αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία· Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και φοιτη­τές που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, προσκομίζοντας, ωστόσο, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι, έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» (26-09-2019), θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (i) αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας, από όπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και (ii) βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
   • γ) τίτλοι ξένων γλωσσών·
   • δ) έως δύο (2) συστατικές επιστολές·
   • ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα (β, γ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων·
   • στ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου·
   • ζ)εργασίες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη ερευνητική και/ή συγγραφική δρα-στηριότητα του υποψηφίου·
   • η) κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

   Τίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (βεβαίωση δηλαδή αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυ-χίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). H Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιο-λογητικά.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών λαμβάνεται ως ημερομηνία αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

   Διεύθυνση Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.:

   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

   Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Μεταβατικό Κτήριο)

   Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

   Τ. Κ. 45110  

   Ιωάννινα

    

    

   Ε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

   Οι γραπτές εξετάσεις στη Γλωσσολογία και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ως εξετάσεων ορί-ζονται ως εξής:

   α) Ξένη Γλώσσα: Πέμπτη, 26-09-2019, ώρα 11.30 π.μ.·

   β)Γλωσσολογία: Παρασκευή, 27-09-2019, ώρα 09.30 π.μ.·

   γ) Προφορική Συνέντευξη: Παρασκευή, 27-09-2019, ώρα 3.00 μ.μ.

   Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης ορίζεται η Αίθουσα Σακαλή, στον 1οόροφο του Κτηρίου του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07476 (κ. Λέκκου Ανθή) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.philology.uoi.gr.

   Η Πρόεδρος του Τμήματος

   Ελένη Χουλιαρά-Ράιου          Καθηγήτρια

  • Το Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» προσφέρει μαθήματα Γλωσσολογίας σε καθέναν από τους τρεις άξονες (Θεωρητική Γλωσσολογία, Εφαρμοσμένη/ Διακλαδική Γλωσσολογία και Ιστορική Γλωσσολογία). Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα είναι μάθημα Μεθοδολογίας της Γλωσσολογικής Έρευνας, το οποίο είναι υποχρεωτικό και καλύπτει τις διαφορετικές μεθόδους που αξιοποιεί η επιστήμη της Γλωσσολογίας. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα/σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Κάθε διετής κύκλος σπουδών υποχρεωτικά περιλαμβάνει μαθήματα και από τους τρεις θεματικούς άξονες του Π.Μ.Σ. σε μη καθορισμένη αναλογία, αρκεί κάθε άξονας να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα μάθημα ανά κύκλο, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατον
   για αντικειμενικούς λόγους, με τεκμηριωμένη πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας.

   Τα μαθήματα αναθέτει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Ορισμένα μαθήματα μπορεί να είναι κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική θεωρία και Έρευνα» μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και την άδεια της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό μάθημα Π.Μ.Σ. διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ανήκουν – το Π.Μ.Σ. αυτό μπορεί να ανήκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. ή σε άλλο Τμήμα του Π.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ή σε άλλο ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας για σπουδαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα/ σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί σε μαθήματα που προσφέρουν 6 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) σε κάθε ένα από τα πρώτα τρία εξάμηνα (δηλαδή 6 + 6 + 6 Δ.Μ.). Επομένως το σύνολο των Δ.Μ. από τα προσφερόμενα μαθήματα, που πρέπει να συγκεντρώσει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ορίζεται σε 18. Οι Δ.Μ. της υποχρεωτικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
   (Μ.Δ.Ε.), η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών, είναι 18. Συνολικά δηλαδή ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. πρέπει να συμπληρώσει 18 + 18 = 36 Δ.Μ., οι οποίες αναγόμενες στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Δ.Μ. (ECTS) αντιστοιχούν σε 60 + 60 = 120 ECTS.

   Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογική θεωρία και Έρευνα» ορίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα της Γλωσσολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

   Α. θεωρητική Γλωσσολογία: Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Διεπίπεδο Φωνητικής – Φωνολογίας, Μορφοφωνολογία, Μορφοσύνταξη, Διεπίπεδο Σύνταξης-Σημασιολογίας, Διεπίπεδο Σημασιολογίας – Πραγματολογίας.

   Β. Εφαρμοσμένη/Διακλαδική Γλωσσολογία: Κοινωνιογλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Ψυχογλωσσολογία, Νευρογλωσσολογία, Κατάκτηση Γλώσσας, Διγλωσσία, Εκπαιδευτική Γλωσσολογία/Διδακτική της Γλώσσας, Λεξικολογία-Λεξικογραφία, Κλινική Γλωσσολογία, Υπολογιστική Γλωσσολογία.

   Γ. Ιστορική Γλωσσολογία: Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Ιστορική Κοινωνιογλωσσολογία, Τυπολογία Γλωσσών, Γλωσσική Αλλαγή, Γλωσσική Επαφή-Γλωσσικές Περιοχές, Βαλκανική Γλωσσολογία, Ρομανική Γλωσσολογία, Γλωσσολογία των Γερμανικών Γλωσσών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ