Γλωσσολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γλωσσολογία» στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΘΕΓ) και
   • Ειδίκευση στην Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία (ΙΒΓ)

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της

   • Θεωρητικής Γλωσσολογίας,
   • της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας,
   • της Ιστορικής Γλωσσολογίας, και
   • της Βαλκανικής Γλωσσολογίας, και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, γ) Ιστορική Γλωσσολογία, και (δ) Βαλκανική Γλωσσολογία. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αποσκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους Γλωσσολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας και να ανταποκριθούν με τον επαρκέστερο τρόπο στις όποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, και που επίσης θα μπορούν να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν σε Σπουδές Γ’ Κύκλου και να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των γλωσσολογικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 487/25-6-2020) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3445/17-8-2018, τ.Β., ως εξής:

   • Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΘΕΓ) θέσεις 10
   • Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας (ΙΒΓ) θέσεις 5

   Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
   – η ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει.
   – η/οι επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες (από τις: Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Γερμανική και Ρωσική), στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί, για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της. (Επισημαίνεται ότι εξετάζεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα.)
   2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   3. Υπόμνημα, έκτασης 1.000 περίπου λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
   4. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.
   5. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.
   6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και αντίγραφα άλλων τίτλων Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) ή Β΄ Κύκλου (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).
   7. Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 10-29 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και [email protected]).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.

   Σχηματικά το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΘΕΓ)

   1ο και 2ο εξάμ. σπουδών:

   • μαθήματα ΘΕΓ τουλάχιστον 40 ECTS
   • μαθήματα ΙΒΓ, ΘΕΓ ή άλλων ΠΜΣ έως 20 ECTS

   3ο εξάμ. σπουδών:

   • διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας (ΙΒΓ)

   1ο και 2ο εξάμ. σπουδών:

   • μαθήματα ΙΒΓ τουλάχιστον 40 ECTS
   • μαθήματα ΘΕΓ, ΙΒΓ ή άλλων ΠΜΣ έως 20 ECTS

   3ο εξάμ. σπουδών:

   • διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Επιλεγόμενα Μαθήματα ανά ειδίκευση:

   Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

   • ΘΕΓ 801 Ζητήματα Σύνταξης 3 10
   • ΘΕΓ 802 Ζητήματα Μορφολογίας 3 10
   • ΘΕΓ 803 Ζητήματα Φωνολογίας 3 10
   • ΘΕΓ 804 Ζητήματα Σημασιολογίας 3 10
   • ΘΕΓ 805 Ζητήματα Πραγματολογίας 3 10
   • ΘΕΓ 806 Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας 3 10
   • ΘΕΓ 807 Ζητήματα Ψυχολογίας της Γλώσσας 3 10
   • ΘΕΓ 808 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι 3 10
   • ΘΕΓ 809 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ 3 10
   • ΘΕΓ 810 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙI 3 10
   • ΘΕΓ 811 Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙV 3 10
   • ΘΕΓ 813 Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των γλωσσών 3 10
   • ΘΕΓ 814 Διεθνείς τάσεις και αναζητήσεις στη γλωσσική απόκτηση/διδασκαλία 3 10
   • ΘΕΓ 815 Γραμματική και διδασκαλία/ απόκτηση της γλώσσας 3 10
   • ΘΕΓ 816 Τεχνολογία, γλώσσα και εκπαίδευση 3 10
   • ΘΕΓ 817 Πολυγλωσσία και γλωσσική διδασκαλία 3 10
   • ΘΕΓ 818 Ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου 3 10
   • ΘΕΓ 819 Ανάλυση ψηφιακού εκπαιδευτικού λόγου 3 10
   • ΘΕΓ 820 Σχεδιασμός και παραγωγή διδακτικού υλικού 3 10
   • ΘΕΓ 821 Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού παιδιών και γλωσσική εκπαίδευση 3 10
   • ΘΕΓ 822 Κριτικός ψηφιακός γραμματισμός 3 10
   • ΘΕΓ 823 Ζητήματα μεθοδολογίας και έρευνας στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 3 10
   • ΘΕΓ 824 Γλωσσικές διαταραχές: θεωρητικές προσεγγίσεις και πειραματική διερεύνηση 3 10
   • ΘΕΓ 825 Δίγλωσση ανάπτυξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πειραματική διερεύνηση 3 10
   • ΘΕΓ 826 Ζητήματα Φωνητικής-Φωνολογίας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα 3 10
   • ΘΕΓ 827 Γλωσσική επεξεργασία 3 10
   • ΘΕΓ 828 Υπολογιστική ανάλυση γλωσσικών δεδομένων και σωμάτων κειμένων 3 10
   • ΘΕΓ 829 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας I 3 10
   • ΘΕΓ 830 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας II 3 10
   • ΘΕΓ 834 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IΙΙ 3 10
   • ΘΕΓ 835 Ζητήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IV 3 10
   • ΘΕΓ 837 Σεμινάριο Σύνταξης 1,5 5
   • ΘΕΓ 841 Σεμινάριο Μορφολογίας 1,5 5
   • ΘΕΓ 842 Σεμινάριο Φωνολογίας 1,5 5
   • ΘΕΓ 843 Σεμινάριο Σημασιολογίας 1,5 5
   • ΘΕΓ 844 Σεμινάριο Πραγματολογίας 1,5 5
   • ΘΕΓ 845 Σεμινάριο Φιλοσοφίας της Γλώσσας 1,5 5
   • ΘΕΓ 846 Σεμινάριο Ψυχολογίας της Γλώσσας 1,5 5
   • ΘΕΓ 847 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι 1,5 5
   • ΘΕΓ 848 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ 1,5 5
   • ΘΕΓ849 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙI 1,5 5
   • ΘΕΓ 850 Σεμινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙV 1,5 5
   • ΘΕΓ 855 Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων 1,5 5
   • ΘΕΓ 856 Εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας 1,5 5
   • ΘΕΓ 857 Σεμινάριο δίγλωσσης ανάπτυξης 1,5 5
   • ΘΕΓ 858 Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα 1,5 5
   • ΘΕΓ 859 Η διδασκαλία της γραμματικής στη δεύτερη/ξένη γλώσσα 1,5 5
   • ΘΕΓ 860 Σεμινάριο γλωσσικής επεξεργασίας 1,5 5
   • ΘΕΓ 861 Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας 1,5 5
   • ΘΕΓ 862 Διδασκαλία της γραμματικής, γνώσεις για τη γλώσσα και γνώσεις για τον λόγο 1,5 5
   • ΘΕΓ 863 Σύγχρονη σημειωτική πραγματικότητα και γλωσσική εκπαίδευση 1,5 5
   • ΘΕΓ 864 (Νεο)μετανάστευση και γλωσσική εκπαίδευση 1,5 5
   • ΘΕΓ 865 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας I 1,5 5
   • ΘΕΓ 866 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IΙ 1,5 5
   • ΘΕΓ 868 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IΙΙ 1,5 5
   • ΘΕΓ 869 Σεμινάρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας IV 1,5 5

   Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας 

   • ΙΒΓ 901 Ιστορία της Γλωσσολογίας 3 10
   • ΙΒΓ 902 Ζητήματα Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας 3 10
   • ΙΒΓ 903 Ζητήματα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: από την προελληνική έως την ελληνιστική Κοινή 3 10
   • ΙΒΓ 904 Ζητήματα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: μεσαιωνική και νέα ελληνική 3 10
   • ΙΒΓ 905 Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι 3 10
   • ΙΒΓ 906 Νέες ελληνικές διάλεκτοι 3 10
   • ΙΒΓ 907 Γλωσσική αλλαγή 3 10
   • ΙΒΓ 908 Γλώσσα και γραφή 3 10
   • ΙΒΓ 909 Κοινωνιογλωσσολογία και Ιστορική γλωσσολογία 3 10
   • ΙΒΓ 910 Γλωσσικές επαφές 3 10
   • ΙΒΓ 911 Βαλκανική Γλωσσολογία 3 10
   • ΙΒΓ 912 Βαλκανικές γλώσσες 3 10
   • ΙΒΓ 913 Ζητήματα Ιστορικής Γλωσσολογίας Ι 3 10
   • ΙΒΓ 914 Ζητήματα Ιστορικής Γλωσσολογίας ΙΙ 3 10
   • ΙΒΓ 915 Ζητήματα Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι 3 10
   • ΙΒΓ 916 Ζητήματα Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ 3 10
   • ΙΒΓ 920 Σεμινάριο Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας 1,5 5
   • ΙΒΓ 921 Σεμινάριο Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: από την προελληνική έως την ελληνιστική Κοινή 1,5 5
   • ΙΒΓ 922 Σεμινάριο Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: μεσαιωνική και νέα ελληνική 1,5 5
   • ΙΒΓ 923 Σεμινάριο αρχαίων ελληνικών διαλέκτων 1,5 5
   • ΙΒΓ 924 Σεμινάριο νέων ελληνικών διαλέκτων 1,5 5
   • ΙΒΓ 925 Σεμινάριο για τη γλωσσική αλλαγή 1,5 5
   • ΙΒΓ 926 Σεμινάριο για τη γλώσσα και τη γραφή 1,5 5
   • ΙΒΓ 927 Σεμινάριο για τις γλωσσικές επαφές 1,5 5
   • ΙΒΓ 928 Σεμινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας 1,5 5
   • ΙΒΓ 929 Σεμινάριο για τις βαλκανικές γλώσσες 1,5 5
   • ΙΒΓ 930 Σεμινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας Ι 1,5 5
   • ΙΒΓ 931 Σεμινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας ΙΙ 1,5 5
   • ΙΒΓ 932 Σεμινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι 1,5 5
   • ΙΒΓ 933 Σεμινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ 1,5 5
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email