Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της γλώσσας, σε επίπεδο θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης, ως προς τη δομή του γλωσσικού συστήματος και τη χρήση του για επικοινωνιακούς σκοπούς.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α) Η εξειδίκευση των φοιτητών και των φοιτητριών στην επιστήμη της γλωσσολογίας, προσφέροντας μια συνολική θεώρηση της εσωτερικής δομής του γλωσσικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο το σύστημα αυτό τίθεται σε χρήση από τους ομιλητές.
   β) Η εκπαίδευση των αποφοίτων στις ερευνητικές αρχές, μεθοδολογία και ανάλυση της γλωσσολογικής επιστήμης και η δημιουργία νέων καταρτισμένων γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν ερευνητικά ή να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως δέκα οκτώ (18) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία».

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατεξοχήν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κυρίως επαρκής γνώση Γλωσσολογίας).

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται αμέσως μόλις αποκτηθεί.

   Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες για να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης  των εγγραφών.

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

   Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) μέσω της πλατφόρμας
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
   από 17/8/2020 μέχρι 5/10/2020 και είναι τα εξής:

   1. Αίτηση
   2. Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα µίας (1) σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ
   3. Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αρκεί να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή.
   5. Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   8. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή εξέταση), καθώς και πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση η υποψήφιοι οφείλουν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά και στη γραμματεία του τμήματος στο [email protected] .

   Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα γλωσσολογικά προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση σε πτυχιακή / διπλωματική  εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο) και σε άλλες προπτυχιακές εργασίες καθώς και την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   Κριτήρια επιλογής – Συντελεστές βαρύτητας

   1. Συνέντευξη:  35%
   2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 30%
    (η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των γλωσσολογικών μαθημάτων δια του μέγιστου αριθμού γλωσσολογικών μαθημάτων που θα διαπιστωθεί στις αιτήσεις των υποψηφίων)  
   • Ελάχιστος απαιτούμενος Μ.Ο. βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 7,5 / 10.
   • Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης  Γλωσσολογίας.
   1. Ξένες γλώσσες: 15%  [Αγγλικά τουλάχιστον Β2 10% και δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 5%]
   2. Γενικός βαθμός πτυχίου: 7%
   • Ελάχιστος απαιτούμενος γενικός Μ.Ο. βαθμολογίας: 6,5 / 10.
   1. Επίδοση σε πτυχιακή / διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 8%
   2. Ερευνητική δραστηριότητα:  5%
   • Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζονται, πλην της αυτοτελούς έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η παρακολούθηση θερινών σχολείων, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, δημοσιεύσεις κ.ά. 

   Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

   Αν η ΣΕ κρίνει ότι κάποιος/α επιτυχών/ούσα χρειάζεται ενίσχυση των βασικών γνώσεων Γλωσσολογίας, μπορεί να ζητήσει την παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων.

   Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.upatras.gr/postgraduate/  ή από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969757 – 760  fax: 2610-997305, email[email protected].

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα έξι (6) μαθήματα κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα (Α’, Β’, & Γ’ εξάμηνα), δύο μαθήματα ανά εξάμηνο, και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Μεταναστευτικές ταυτότητες και κριτική γλωσσική εκπαίδευση 15 ECTS
   • Ερευνητικά ζητήματα λεξικολογικής ανάλυσης 15 ECTS
   • Μεθοδολογία της Γλωσσολογικής Έρευνας 15 ECTS
   • Σύγχρονα θέματα στη γλωσσολογία 15 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σχηματισμός και ανάλυση λέξεων: Θεωρητικές προσεγγίσεις 15 ECTS
   • Σύνταξη: η δομή των φράσεων 15 ECTS
   • Γλωσσολογική ανάλυση και εφαρμογές 15 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Γλωσσική μεταβολή: θεωρία και εφαρμογές 15 ECTS
   • Φωνολογία και διαλεκτική ποικιλία 15 ECTS
   • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία 15 ECTS
   • Γλώσσολογικές εφαρμογές 15 ECTS

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σεμινάρια ακαδημαϊκής γραφής 15 ECTS
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email