Γλωσσική Τεχνολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας όπου συνδυάζονται οι υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με τη Γλωσσολογία.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

   1. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων – ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας,
   2. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και με στην βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology). Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του συνεργαζόμενου Iνστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία» το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου  «Αθηνά».

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

   i. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων – ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας,

   ii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και στην βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ είναι 3.000€ και καταβάλλονται σε 4 δόσεις. Ως το 30% των φοιτητών με χαμηλό εισόδημα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Επίσης χορηγούνται υποτροφίες αριστείας απαλλαγής της 3ης & 4ης δόσης των διδάκτρων σε δύο φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις στα Α’ και Β’ εξάμηνο.

   Στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από:

   • Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
   • ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Τμήματα Φιλολογίας (κυρίως κατεύθυνση Γλωσσολογίας).

   Είναι όμως δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

   Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις: πληροφορικής / προγραμματισμού από τους αποφοίτους γλωσσολογίας / φιλολογίας / ανθρωπιστικών σπουδών ή γνώσεις γλωσσολογίας από  τους αποφοίτους θετικών επιστημών. Το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει κατάλληλα μαθήματα υποβάθρου καθώς και σεμινάρια ή άλλες διευθετήσεις για την κάλυψη υποβάθρου για τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και για τους  πτυχιούχους θετικών επιστημών.

   Το ΔΠΜΣ δέχεται έως τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ.8 του άρ.34 του ν. 4485/2017.

   Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/lt

   Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίριο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 2107275173, 2107275192, 2107275154, e-mail:secret[at]di.uoa[dot]gr )

   • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 06/06/2020 έως 22/06/2020
   • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/07/2020
   • Έναρξη Μαθημάτων 01/10/2020

   Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 06/06/2020 έως 22/06/2020 5/07/2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

   Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

   Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

   • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF)
   • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείοPDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με  βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14-09-2018, Παράρτημα Β)
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

    Προαιρετικά δικαιολογητικά

   • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
   • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

   Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΔΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν.

   Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

   Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξηςεισαγωγής φοιτητών 2020-2021

   • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/06/2020 έως 05/07/2020
   • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: έως 30/07/2020
   • Έναρξη Μαθημάτων: 01/10/2020
  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται 25 μαθήματα το καθένα από τα οποία έχει 6 ECTS.

   Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 90 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (15 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα 8 από τα 15 μαθήματα (δηλαδή οι 48 από τις 90 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από τα βασικά μαθήματα. Οι υπόλοιπες 42 Πιστωτικές Μονάδες (7 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΔΠΜΣ.

   Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Δ’ Εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2ου έτους) και έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

   Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (20%) του προγράμματος των μαθημάτων.

   1ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

   Βασικά Μαθήματα

   • Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία Ι
   • Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στη Γλωσσική Τεχνολογία
   • Βασικές Αρχές Γλωσσολογικής ανάλυσης
   • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
   • Εισαγωγή στην Φωνολογία και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

   1ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

   Βασικά Μαθήματα

   • Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία ΙΙ
   • Μηχανική Μάθηση
   • Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Επεξεργασία και Διαχείριση Γλωσσικών Πόρων

   Μαθήματα Επιλογής

   • Ποσοτική Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων
   • Συστήματα Σύνθεσης και Αναγνώρισης Φωνής
   • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
   • Οπτικοποίηση Δεδομένων
   • Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
   • Ειδικά Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας Ι

   2ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

   Μαθήματα Επιλογής

   • Βαθιά Μάθηση με Εφαρμογές σε Γλωσσικά Δεδομένα
   • Μοντελοποίηση Κειμενικής Κατανόησης
   • Γλωσσική Επεξεργασία
   • Συστήματα Ανάκτησης και Εξόρυξης Πληροφορίας από Κείμενα
   • Διαλογικά Συστήματα και Φωνητικοί Βοηθοί
   • Μηχανική Μετάφραση
   • Συστήματα Κατανόησης και Παραγωγής Κειμένου
   • Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
   • Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού / Πολυτροπική Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
   • Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
   • Τεχνολογίες Γνώσεων
   • Διαδραστικά Συστήματα
   • Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας
   • Ειδικά Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας ΙΙΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.

   2ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Γλωσσική Τεχνολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email