Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.  είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας, της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας καθώς και της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

   Οι σκοποί του προγράμματος είναι:

   • Η έρευνα στις νέες μεθοδολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.
   • Η έρευνα στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.
   • Η έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.
   • Η εκπαίδευση/επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδακτική των γλωσσών ή/και στη διοίκηση υπηρεσιών εκπαίδευσης.
   • Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών και πολιτισμών και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
   • Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και ελληνικής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαιδευτική πράξη.
   • Η έρευνα στα σύγχρονα ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
   • Η εκπαίδευση / επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στα ζητήματα της Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν θέσεις στελεχών διοίκησης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση με αριθμ. 08/ 17-6-2020 αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο πρόγραμμα τριάντα πέντε (35) πτυχιούχων στις εξής ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση Α΄: «Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»: Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών/Πολιτισμών, αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

   Ειδίκευση Β΄: «Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»: Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, της διοίκησης και ηγεσίας των ανθρωπίνων πόρων και εξέλιξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

   Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

   Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

   Ημέρες διδασκαλίας: Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 16:00-21:00. Θα υπάρχει και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

   Το τέλος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 2.100€, κατανεμημένο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι::

   • Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://dpms.frl.auth.gr/) στην οποία να αναφέρεται και η προτιμώμενη ειδίκευση.
   • Υπόμνημα περιγραφής στόχων: Υπόμνημα 250 – 350 λέξεων, στο οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι του υποψήφιου για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
    Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.
    Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών σπουδών
    Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.
    Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2
    Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).
    Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ Cambridge, Michigan κ.λπ.).

   Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.

   Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

   • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

   Προαιρετικά, μπορούν επίσης εάν υπάρχουν, να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Αντίτυπο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   • Αντίτυπα δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
   • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής
   • Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
   • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
   • Συστατικές επιστολές

   Προθεσμία Υποβολής

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας [email protected]  ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή.

   Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο.

   Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   Κτήριο Διοίκησης, 3ο; όροφος
   Πανεπιστημιούπολη
   54124 Θεσσαλονίκη

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

   • Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: 30%
   • Υπόμνημα περιγραφής στόχων: 10%
   • Πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή/και άλλες εργασίες, εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ: 5%
   • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο ανώτερο του Β2: 5%
   • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2: 5% (2,5% για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες). Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
   • Δημοσιεύσεις: 5%
   • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών: 5%
   • Άλλη δραστηριότητα: 5%
   • (όπως η τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιμορφώσεις, σε θερινά σχολεία,  αλλά και η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, κ.ά.)
   • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: 30%

   Βάση εισαγωγής θεωρείται το 60%.

   Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.

   Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε συνέντευξη.

   Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών

   Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (http://dpms.frl.auth.gr/)

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2310995174-76-77-78

  • Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECTS. Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, υποχρεωτικά, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν:

   • διαλέξεις,
   • εργαστήρια,
   • φροντιστήρια,
   • συζητήσεις,
   • ασκήσεις,
   • εργασίες και αυτόνομη μάθηση όπου αυτό απαιτείται.

   Προβλέπεται η διδασκαλία με μέσα εξ΄ αποστάσεως σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) με τη χρήση
   ψηφιακών προγραμμάτων (π.χ. skype, blue button) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα μπορεί να διαθέσουν τα
   συνεργαζόμενα τμήματα. Η αντιστοιχία ECTS – φόρτου εργασίας ορίζεται ως 1 ECTS = 25 ώρες φόρτου εργασίας.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

   • Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
   • Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email