Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να συμβάλλουν αυτόνομα στην επιστημονική έρευνα ή/και να γίνουν δάσκαλοι-ερευνητές της εκπαιδευτικής πράξης. Το πρόγραμμα, δηλαδή, αποσκοπεί στο να μεταφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις μεθόδους που θα τους είναι απαραίτητες για ποικίλες εφαρμογές, γλωσσολογικές, διδακτικές/μεθοδολογικές και παιδαγωγικές.

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

   • «Γλωσσολογία-Διδακτική»
   • «Λογοτεχνία-Πολιτισμός»

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 14 θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο» για το ακαδ. έτος 2020/21, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

   – 7 θέσεις για την ειδίκευση Α. Γλωσσολογία‐Διδακτική
   – 7 θέσεις για την ειδίκευση Β. Λογοτεχνία‐Πολιτισμός

   Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες/ούσες σε μία από τις δύο ειδικεύσεις είναι λιγότεροι/ες από 7, τότε οι επιτυχόντες/ούσες στην άλλη ειδίκευση μπορούν να είναι περισσότεροι/ες κατά τον ίδιο αριθμό, ώστε να αθροίζονται 14 εισακτέοι/ες (βλ. Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 3808/15.10.2019, τ. Β’, άρθρο 4, σε http://www.del.auth.gr/files/kanonismos_PMS_FEK.pdf).

   • Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
   • Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται 120 ECTS.
   • Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η γερμανική.
   • Η συμμετοχή των επιτυχόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ. δεν απαιτεί δίδακτρα.

   Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

   Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Στο Π.Μ.Σ. «Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο» γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών, όπως καθορίζεται από το ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 3332/10.8.2018, τ. Β’, άρθρο 4) και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 3808/15.10.2019, τ. Β’, άρθρο 3).

   Προϋποθέσεις για να υποβάλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά τους πτυχιούχοι ως υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες είναι οι εξής:

   • Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς»
   • Άριστη γνώση της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας
   • Πολύ καλή γνώση μιας τρίτης γλώσσας (για τον τρόπο που αποδεικνύεται το επίπεδο γλωσσομάθειας, βλ. Κανονισμό Π.Μ.Σ., ΦΕΚ 3808/15.10.2019, τ. Β’, άρθρο 4)

   Γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη

   Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κατά βάση στη γερμανική γλώσσα.

   Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων.

   Ειδικότερα ελέγχονται ανάλογα με την ειδίκευση τα κάτωθι:

   Α. Ειδίκευση Γλωσσολογίας-Διδακτικής

   • επαρκείς γνώσεις σε βασικές θεωρίες και πρακτικές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
   • επαρκείς γνώσεις σε βασικές θεωρίες και πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών/της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
   • κατανόηση επιστημονικών κειμένων σε σχέση με τα αντικείμενα Γλωσσολογία και Διδακτική

   Β. Ειδίκευση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

   • επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας
   • μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων
   • εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα

   Κριτήρια επιλογής

   Κριτήρια επιλογής υποψηφίων και μοριοδότηση αυτών (με βάση την κλίμακα του 100):

   • Γραπτή εξέταση: 40%
   • Βαθμός πτυχίου: 10%
   • Προπτυχιακά μαθήματα συναφή με την αντίστοιχη ειδίκευση του Π.Μ.Σ.: 30%
   • Συνέντευξη: 10%
   • Λοιπά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, πτυχιακή εργασία, επιπλέον ξένη γλώσσα κ.λπ.): 10% Το ελάχιστο ποσοστό για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. είναι 60% του μέγιστου δυνατού αριθμού μονάδων (100).

   Αιτήσεις

   Αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από τη Δευτέρα, 24/08/2020 έως και τη Δευτέρα, 07/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) την ώρα λειτουργίας της θυρίδας για το κοινό, ώρα 12.00-13.00, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

   Απαραίτητα δικαιολογητικά

   1. Αίτηση (στην ιστοσελίδα http://www.del.auth.gr/el/foithtika/aithseis-entypagrammateias)
   2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
   4. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (και επίσημη αναγνώριση όπου απαιτείται)
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών σπουδών
   6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της γερμανικής
   7. Βιογραφικό σημείωμα
   8. Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: υπόμνημα περιγραφής στόχων, στο οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι του/της υποψήφιου/ας για τη συμμετοχή του/της στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (περίπου 300 λέξεις)

   Προαιρετικά δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να προσμετρηθούν στα «λοιπά προσόντα: 10%» (βλ. κριτήρια επιλογής):

   1. Αντίτυπα δημοσιεύσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
   2. Αντίτυπα διπλωματικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
   3. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών (σημείωση: προσμετρώνται και μαθήματα Ολλανδικής ή Ρωσικής στο Α.Π.Θ. με προβιβάσιμο βαθμό)
   4. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
   5. Αποδεικτικά για συμμετοχή σε προγράμματα στο εξωτερικό, όπως Erasmus, Sommerkurs, αλλά και θερινά σχολεία (και στην Ελλάδα) κ.λπ.
   6. Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων
   7. Αποδεικτικά επιμορφωτικών δραστηριοτήτων
   8. Πιστοποιητικά/Αποδεικτικά συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων
   9. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης & Bericht (σημείωση: η εμπειρία αυτή μετράει και για τις δύο ειδικεύσεις)
   10. Βεβαιώσεις συναφούς ή συγγενούς προϋπηρεσίας

   Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 17.09.2020, ώρα 17.30.
   Η ημερομηνία συνέντευξης θα ανακοινωθεί την ημέρα των γραπτών εξετάσεων.

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 995237

  • Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα ανά ειδίκευση, τα οποία κατανέμονται ισομερώς στατρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

    • Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται

   120 ECTS.

     • Τα μαθήματα έχουν κυρίως τη μορφή σεμιναρίων ή και παραδόσεων. Οι διδάσκοντες/ουσες καθορίζουν τόσο

    

     • τη μορφή των μαθημάτων όσο και τον τρόπο εξέτασης, τη μορφή και την έκταση των σεμιναριακών εργασιών,

    

     • καθώς και τις προθεσμίες παράδοσής τους.

      • Δείτε το πρόγραμμα σπουδών

   εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email