Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας έχει ως αντικείμενο τη Γεωπολιτική Ανάλυση, τη Γεωστρατηγική Σύνθεση και τις Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που προάγουν την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστημονικές περιοχές, μέσω εξοικείωσής τους με τις σύγχρονες θεωρίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις προηγμένες τέχνες, τις σχετικές με τη θεωρία και την πράξη στα οικεία πεδία, καθώς και μέσω της εμπράκτου μυήσεώς τους στην επιστημονική έρευνα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Α. Περιγραφή 

   Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον έκτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκó έτος 2020-2021) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

   Το ΠΜΣ λειτουργεί απó το ακ. έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 794Β/6.5.2015) και επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 958/2-8-2018 απóφαση (ΦΕΚ 4112/20-9-2018), βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017.
   Το Πρóγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρóτυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, των αμυντικών σπουδών και των σπουδών διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του. 

   Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρóγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», απονεμóμενου απó το Εθνικó και Καποδιστριακó Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα και σεμινάρια (υποχρεωτικά και επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ αντιστοιχούν ανά εξάμηνο σπουδών σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξ’ αυτών, η προβλεπóμενη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Γαλλική και η Γερμανική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής αποδεικνύεται απó τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού τίτλου (τίτλου επιπέδου Γ1 βάσει των εν ισχύει διατάξεων για το Κρατικó Πιστοποιητικó Γλωσσομάθειας) ή με εξέταση στην κατανóηση κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

   Β. Δικαιούχοι – κριτήρια επιλογής

   1. Στον έκτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκó έτος 2020-2021), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές.

   Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, κατóπιν εξετάσεων:

   (α) Απóφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Περιοχικών Σπουδών (Area and Regional Studies, Raumwissenschaften, Études Régionales), μóνιμοι Δημóσιοι Υπάλληλοι Ελληνικών Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών με αντίστοιχες σπουδές, óπως και απóφοιτοι Τμημάτων Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 34 του ν. 4485/17 και την παρ. 5 άρθρου 101 του ν. 4547/18).
   (β) Απóφοιτοι ΑΣΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 34 του ν. 4485/17 και την παρ. 5 άρθρου 101 του ν. 4547/18).
   (γ) Απóφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. (δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   2. Τα εξεταζóμενα μαθήματα είναι:

   (α) Εισαγωγή και μεθοδολογία διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Βασική βιβλιογραφία: Μάζης, Ι.Θ. 2012. Μεηαθεωρηηική κριηική διεθνών ζτέζεων και γεωπολιηικής. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 55-329. 

   (β) Βασικές αρχές διεθνούς δικαίου. Βασική βιβλιογραφία: Ρούκουνας, Ε. 2015 (2η έκδοση). ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. σ. 001-077, 138-149, 157-160, 161-187, 192-248, 259-307, 308-352, 367-390, 432-466, 495- 510, 517-570 (ISBN: 978-960-562-438-5, Σελίδες: 648) 

   (γ) Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (εφ’ óσον δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας). 

   Η εξέταση περιλαμβάνει περίληψη στην Ελληνική δημοσιογραφικού κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική (έκτασης περίπου 2.000 λέξεων), στο οικείο πεδίο και απάντηση σε έως 4 ερωτήσεις κατανóησης (στην Ελληνική).

   3. Επί πλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απóφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

   Γ. Δίδακτρα 

   1. Για τον έκτο κύκλο σπουδών, τα δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε 1.700 € ανά εξάμηνο (3 εξάμηνα φοίτησης) για τους αποφοίτους σχολών óλων των κατηγοριών υποψηφίων.
   2. Η ειδικóτερη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων θα προσδιοριστεί εγκαίρως, με ανακοίνωση της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ. 

   Δ. Υποτροφίες 

   1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ’ έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως 5.000 € σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του, σύμφωνα με την κατ’ ακαδημαϊκó έτος οικονομική δυνατóτητά του και εφóσον δεν καλυφθούν óλες οι προβλεπóμενες δωρεάν θέσεις φοίτησης (30% των εισακτέων) του αρθ. 35 του ν. 4485/2017. Τα κριτήρια απóδοσης και κατανομής των υποτροφιών, που είναι δυνατó να χορηγούνται και υπó μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής απó τα καταβαλλóμενα δίδακτρα, εξειδικεύονται με απóφαση της Συνελεύσεως του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται έπειτα απó εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται: 
   • στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία εισαγωγής, 
   • στην επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα του ΠΜΣ, κατά εξάμηνο σπουδών. 
   1. Επίσης, χορηγεί κατ’ έτος δύο (2) υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Γεωλογίας και μία (1) υποτροφία σε αριστούχο απóφοιτο του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Αγρονóμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ύστερα απó πρóταση των αντίστοιχων Κοσμητειών των Σχολών τους. 

   Σημειώνεται óτι, οι υπóτροφοι δεν απαλλάσσονται των εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά αυτές θα έχουν το νóημα της σειράς κατατάξεως και θα υπολογιστούν και στον βαθμó του πτυχίου τους. 

   1. Απαλλάσσονται απó τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικó εισóδημα, εφóσον διαθέτουν ίδιο εισóδημα, και το οικογενειακó διαθέσιμο ισοδύναμο εισóδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικó το εκατó τοις εκατó (100%), το δε οικογενειακó το εβδομήντα τοις εκατó (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρóσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μóνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσóμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστó του τριάντα τοις εκατó (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστó του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας απó αυτούς που έχουν το μικρóτερο εισóδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

   Ε. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

   Οι ενδιαφερóμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά απó την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκóλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών): 

   • Αίτηση στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το σχετικó υπóδειγμα. 
   • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας απó το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 
   • Πιστοποιητικó αναλυτικής βαθμολογίας. 
   • Βιογραφικó σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων. 
   • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφóσον υπάρχουν). 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριóτητας, εάν υπάρχουν. 
   • Φωτοτυπία δύο óψεων της αστυνομικής ταυτóτητας 
   • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1, εφ’ óσον ο φοιτητής δεν συμμετέχει στην εξέταση της Μετάφρασης απó την Αγγλική γλώσσα, κατά τα ανωτέρω οριζóμενα. 

   Υπóψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων απó μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή απó διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα). 

   Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ [email protected] Στο ίδιο email μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

   ΣΤ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής φοιτητών και έναρξης μαθημάτων 

   1. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικó πρóγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν την 5η Οκτωβρίου 2020 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.
    Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα την
    14η και 15η Οκτωβρίου 2020.
   2. Τα αποτελέσματα της αξιολóγησης θα ανακοινωθούν έως την 19η Οκτωβρίου 2020 (θα αναρτηθούν αναλυτικώς στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   3. Οι εγγραφές των φοιτητών θα λάβουν χώρα το χρονικó διάστημα από 26 έως 30 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ.
   4. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν την 26η Οκτωβρίου 2020. 

   Σε περίπτωση οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας είτε για παράταση της παρούσας, είτε για εκ νέου απαγóρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, κατά την χρονική διάρκεια του 6ου κύκλου σπουδών, τα μαθήματα πρóκειται να διεξαχθούν ή/και συνεχιστούν, με εξ αποστάσεως τεχνικά μέσα στο πλαίσιο τηλεκπαίδευσης, (κυρίως σύγχρονη τηλεκπαίδευση), για óσο διάστημα διαρκεί η παράταση ή η προσωρινή εκ νέου απαγóρευση, μέσα απó τις πλατφóρμες, τις οποίες ήδη χρησιμοποιεί το Τμήμα και το ΠΜΣ με εξαιρετική επιτυχία, για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων β’ εξαμήνου του 5ου κύκλου σπουδών.

   Ζ. Συμπληρωματικά στοιχεία 

   1. Βάσει του Νóμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνóλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για óλους τους συμμετέχοντες σε αυτó και για óλη τη διάρκεια του Προγράμματος. 
   2. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολó της απó τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος. Τα προβλεπóμενα στις ανωτέρω ενóτητες (Α-ΣΤ) έχουν διευκρινιστικó και συμπληρωματικó προς τον Κανονισμó Λειτουργίας ρóλο, σε ουδεμία δε περίπτωση δύνανται να ερμηνευθούν óτι λειτουργούν, εν óλω ή εν μέρει, σε αντικατάσταση των προβλεπομένων στον Κανονισμó. 

   Η. Πληροφορίες – ενημερωτικό υλικό 

   1. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απóφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων, ή να τροποποιήσει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην ενóτητα (ΣΤ), εφ’ óσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λóγοι. 
   2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται απó τη Γραμματεία Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (σε μορφή pdf). Οι ενδιαφερóμενοι μπορούν να λάβουν περισσóτερες πληροφορίες απó τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, τηλ. (+30)210.368.9579 email: [email protected]). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Επίσης, η παρακολούθηση του συνόλου των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.ο.κ.) του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα. Ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρωσική.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Γεωπολιτική Ι: Επιστημολογία και Μεθοδολογία Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (10 ECTS)
   Χαρτογραφία: Εισαγωγή στη Χαρτογραφική Οπτικοποίηση των Εστιών Αστάθειας και Απειλών (5 ECTS)
   Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (5 ECTS)
   Γεωστρατηγική Ανάλυση των Εξοπλισμών και των Συγχρόνων Οπλικών Τεχνολογιών (5 ECTS)

   Ένα Μαθήματα Επιλογής
   Ιδεολογία και Πολιτική από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Σύγχρονη Τουρκία (5 ECTS)
   Θέματα λήψης αποφάσεων με χρήση ποσοτικών μεθόδων (5 ECTS)
   Διεθνής Διπλωματία και Στρατηγική (5 ECTS)
   Ειδικά Θέματα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (5 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Γεωπολιτική II: Σεμιναριακές εφαρμογές (10 ECTS)
   Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΑ/GIS) (5 ECTS)
   Ισλάμ (5 ECTS)
   Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και Κυπριακό Ζήτημα (5 ECTS)

   Ένα Μαθήματα Επιλογής
   Μαθηματικές Μέθοδοι της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
   Διγλωσσία και Εθνική Ταυτότητα (5 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Μέθοδοι Ανάλυσης Πολιτικού λόγου (5 ECTS)
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

   Ένα Μαθήματα Επιλογής
   Σύγχρονα ζητήματα διεθνούς δικαίου: Νομικοί περιορισμοί στη βία με ένοπλες συρράξεις (5 ECTS)
   Γεωπολιτική διαστήματος – δορυφορικά συστήματα (5 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email