Γεωπληροφορική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (ΜΜΜ) οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999 Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο Γεωπληροφορική.

   Το ΔΠΜΣ έχει σαν στόχο την διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, αφενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (ΜΜΜ), λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1998-1999 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο “Γεωπληροφορική”.

   Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο τη διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία, χαρτογράφηση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

   Το ΔΠΜΣ διαρκεί κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι  δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων, εάν αυτά απαιτούνται). Σε αυτό γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

   • απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας,
   • απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,
   • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,
   • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον (α) υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την αξιολόγηση για την επιλογή τους (συγκεκριμένα για φέτος μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2020) και (β) εφόσον υποβάλουν ηλεκτρονικά βεβαίωση της εξεταστικής επιτροπής ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη διπλωματική τους εργασία με την έναρξη των μαθημάτων.
   • Επίσης γίνονται, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών ως ο νόμος ορίζει.

   Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση βασικών στοιχείων Πληροφορικής, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Προγραμματισμού (π.χ. εκ των BASIC, C, C++, JAVA, Python, …) ή ενός υπολογιστικού / προγραμματιστικού εργαλείου, όπως το MATLAB.

   Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, θα απορροφήσει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, όπως είναι ο βαθμός διπλώματος/πτυχίου, η συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους για αυτό, η εμπειρία τους, η γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι πιθανόν υποψήφιοι να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

   Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στο e-mail: [email protected], μέσω WeTransfer, έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 :

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, καθώς και αιτιολόγηση στην αίτηση, του λόγου επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
   3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες.
   4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με την Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα (καθώς και την Ελληνική για τους αλλοδαπούς).
   5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ). Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει την πρώτη σελίδα τη στέλνει στον αξιολογητή. Ο αξιολογητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας και τη στέλνει ηλεκτρονικά στο email: [email protected]. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτημένη φόρμα και την αναγραφόμενη διαδικασία αποστολής, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
   7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτεί πλήρη παρακολούθηση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δηλ. σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

   Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, κα. Ε. Παλιάτσου, τηλ. 2107722724, από τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ, κα. Α. Δοντά, τηλ. 2107722781 και από το διαδίκτυο (http://geoinformatics.ntua.gr, email: [email protected]).

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των Μεταπτυχιακών Τίτλων ορίζονται ως εξής:

   Κάθε τετράμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, τα οποία επιλέγει σε συνεργασία με το σύμβουλο σπουδών. όπως καθορίζεται από το Πρόγραμμα.

   Σε περίπτωση που αυτά απαιτούνται, επιλέγονται κατά περίπτωση από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των συνεργαζόμενων Σχολών. Σε ειδικότητες μη άμεσα συγγενείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι δυνατόν μετά από κατά περίπτωση αξιολόγηση να απαιτηθεί η παρακολούθηση πρόσθετων προπαρασκευαστικών μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα.

   Οι απαιτήσεις του Προγράμματος στον προδιαγραφόμενο χρόνο προϋποθέτουν πλήρη απασχόληση για την παρακολούθηση των μαθημάτων, την εκπόνηση θεμάτων και εργασιών και την απαιτούμενη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων (εργαστηρίων, σεμιναρίων), καθώς και όλων των σχετικών εκδηλώσεων είναι υποχρεωτική. Αν κάποιος σπουδαστής απουσιάσει σε περισσότερες από το 1/4 των διαλέξεων, έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

   Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ ορίζεται από τη ΕΔΕ ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων, σχετικού επιστημονικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό πεδίο «Γεωπληροφορική» απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων και της Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Εργασίας.

   Γνωστικές περιοχές και μαθήματα μπορούν να τροποποιούνται χωρίς να μεταβάλλεται η φυσιογνωμία του Προγράμματος. Τον κατάλογο των μαθημάτων που έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 μπορείτε να τον βρείτε στο μενού δεξιά. Ειδικά για τα μαθήματα εξειδίκευσης, οι επιλογές των μεταπτυχιακών φοιτητών θα καθορίσουν αυτά τα οποία τελικά θα προσφερθούν.

   Μαθήματα Κορμού

   • Θεωρία Γεωπληροφορικής
   • Συλλογή Χωρικών Δεδομένων καιΕντοπισμός
   • Αναλυτικές Μέθοδοι Γεωπληροφορικής
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική
   • Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων
   • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

   Μαθήματα Εξειδίκευσης

   • Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ
   • Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική
   • Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης
   • Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχ. Γεωδαισίας
   • Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων
   • Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης
   • Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι
   • Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας
   • Αναλυτικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Χαρτογραφίας
   • Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή
   • Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων
   • Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός με χρήση ΓΣΠ
   • Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
   • Αξίες και Ανάπτυξη – Αξιοποίηση Ακινήτων
   • Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιούκαι Τεχνικών Έργων
   • Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή
   • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
   • Εφαρμογές Γεωστατιστικής στις Γεωλογικές Επιστήμες
   • Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email