Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Αντικείμενο του ΠΜΣ «Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες»

   Δομή και περιεχόμενο

   Η Γεωπληροφορική και οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες αποτελούν σύνθεση διαφόρων επιστημονικών πεδίων, καθώς και σχετικών μεθόδων και τεχνικών, όπως η Γεωδαισία, η Γεωφυσική, η Γεωγραφία, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Τηλεπισκόπηση, η Φωτογραμμετρία, η Πληροφορική, τα Γεωμαθηματικά και η Γεωστατιστική. Η Γεωπληροφορική και οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες εφαρμόζονται διαχρονικά και υπό διαρκή εξέλιξη κατά τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας, υποστηρίζοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα χωρικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποφάσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Γεωπληροφορική και τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την Κυπριακή και διεθνή πραγματικότητα. Το πρόγραμμα θεραπεύει την ανάγκη εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης επιστημόνων και μηχανικών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας αναφορικά με τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση της γεωχωρικής πληροφορίας, ο όγκος και η πολυπλοκότητα της οποίας αυξάνονται διαρκώς.

   Το πρόγραμμα προσφέρει, μέσω ερευνητικών μεθόδων, σεμιναρίων/ εργαστηρίων (workshops) και της διατριβής Μάστερ, εξειδικεύσεις που οδηγούν σε ένα από τους παρακάτω διακριτούς τίτλους απονομής:

   • Γεωπληροφορική Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις Υποδομές
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στο Περιβάλλον
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις Φυσικές Καταστροφές
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις Γεωεπιστήμες
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στην Ενέργεια
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά
   • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Δημόσια Υγεία

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Πολυτεχνικών Σχολών) σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τη Γεωπληροφορική και τις εφαρμογές της.

   Το πρόγραμμα Μάστερ (Msc) στη Γεωπληροφορική και τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες έχει ως στόχους:

   • να παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπληροφορικής και Γεωχωρικών Τεχνολογιών αιχμής, καθώς και σε πρακτικές εφαρμογές αυτών,
   • να προάγει την εκπόνηση έρευνας υψηλής στάθμης στον τομέα της Γεωπληροφορικής και των Γεωχωρικών Τεχνολογιών,
   • να προετοιμάσει τους αποφοίτους έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν πιο εύκολα τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο στη Γεωπληροφορική,
   • να εξοπλίσει τους αποφοίτους με επιπρόσθετα προσόντα και δεξιότητες που σχετίζονται με τη Γεωπληροφορική, ώστε να διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις απασχόληση στη βιομηχανία, στο δημόσιο τομέα και σε μη-δημόσιους οργανισμούς,
   • να παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, παρέχοντας τους έτσι προοπτικές ανέλιξης στην εργασία τους.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση συνολικά 90 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS.

   Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία πιστώνονται με 6 ECTS το καθένα. Πέντε μαθήματα διεξάγονται κατά το πρώτο εξάμηνο (Φθινοπωρινό εξάμηνο) και πέντε κατά το δεύτερο εξάμηνο (Εαρινό εξάμηνο). Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής επιλέγεται εντός του φθινοπωρινού εξαμήνου και συνδέεται άρρηκτα με το μάθημα των ερευνητικών μεθόδων και της εξειδίκευσης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής αρχίζει με την έναρξη της θερινής περιόδου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος, και αναμένεται να περατωθεί κατά το τέλος της θερινής περιόδου.

   Το πρόγραμμα προσφέρεται υπό τη μορφή πλήρους ή μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος. Η τελευταία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την θερινή περίοδο μετά το πέρας των δύο ετών διδασκαλίας ισχύει ότι και στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης.


   Εισδοχή

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
   • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
   • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
   • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
   • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

  • Μαθήματα

   1ο Εξάμηνο
    ECTS
   GEO 551 Γεωπληροφορική και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)6
   GEO 552  Συλλογή και Διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων6
   GEO 553   Τηλεπισκόπηση και Παρατήρηση Γης6
   GEO 554   Χωρική Ανάλυση και Γεωστατιστική6
   GEO 555   Ερευνητικές Μέθοδοι κι Εξειδίκευση6
   ΣΥΝΟΛΟ30
   2ο Εξάμηνο
    ECTS
   GEO 561   Φωτογραμμετρία και Σύγχρονες Εφαρμογές6
   GEO 562   Προηγμένες Εφαρμογές Εντοπισμού και Πλοήγησης6
   GEO 563   Προηγμένες Εφαρμογές ΣΓΠ6
   GEO 564   Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης6
   GEO 565   Εξειδίκευση: Γεωπληροφορική ή Εξειδίκευση: Γεωχωρικές Τεχνολογίες (στο Πεδίο Εφαρμογής)6
   ΣΥΝΟΛΟ30
   Θερινή Περίοδος (Ιούνιος-Σεπτέμβρης)
    ECTS
   GEO 590   Διατριβή Μάστερ30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   97 thoughts on “Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες

   1. △ggongta.com△꽁 머니, 꽁머니 홍보, 꽁머니 텔레방, 꽁 게시판, 꽁머니 공유, 꽁 머니 5천, 꽁 머니 1만, 꽁 머니 2만, 꽁 머니 3만, 환전 가능 꽁머니, 꽁머니카지노, 꽁머니 토토 사이트, 꽁포, 꽁포인트

   2. naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

   3. You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

   4. You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email