Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» στοχεύει στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, που προέρχονται από τα Τμήματα Γεωλογίας αλλά και από συναφείς επιστημονικούς κλάδους, για τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσεών τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως είναι οι εφαρμογές των γεωεπιστημών στη διασφάλιση και προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Οι ειδικεύσεις του Προγράμματος, έχουν επιλεγεί για την ειδίκευση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος σχετικών θεμάτων, και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

   Το Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:
   Α) «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική»
   Β) «Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες»
   Γ) «Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον»

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως σαράντα πέντε (45) θέσεις για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης. 

   Το ΠΜΣ στις «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc) στις παρακάτω ειδικεύσεις: 

   1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
   2. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
   3. Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον 

   Στο Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι. 

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2019 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και σε μορφή PDF) : 

   1. Αίτηση μέσω του συνδέσμου:
    https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm (επιλέγονται έως 2 ειδικεύσεις κατά σειρά προτίμησης).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,
   3. έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, με την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,
   4. σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   5. επιστημονικές δημοσιεύσεις,
   6. έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
   7. τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (μόνο σε έντυπη μορφή),
   8. πιστοποιητικά εμπειρίας,
   9. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να κατατίθεται και κατά την εγγραφή)
   10. έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,
   11. 2 πρόσφατες φωτογραφίες, (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή)
   12. βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,
   13. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην προκήρυξη έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση, ότι στο τέλος της εξεταστικής περιόδου θα προσκομίσουν έγκαιρα (μέχρι 14 Οκτωβρίου 2019) σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

   Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα. 

   Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 3044/26.7.2019 τ.Β ́ του Κανονισμού Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας. 

   Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας στα τηλέφωνα 2610-997590 & 2610997922) και e-mail ([email protected]), ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr). 

  • Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της ειδίκευσης στην οποία επιλέχθηκαν. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» είναι εξαμηνιαία. Για κάθε μάθημα προβλέπονται παραδόσεις και φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.

   Δομή του Προγράμματος της Ειδίκευσης: «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική»
   Οι φοιτητές της ειδίκευσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά (7) εξαμηνιαία μαθήματα και συγκεκριμένα στα πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (Α’ εξάμηνου) και στα δύο (2) κατ΄επιλογή μαθήματα (από τα τέσσερα προσφερόμενα) του Β΄ εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς Δ.E κατά το Β΄ και Γ΄εξάμηνο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

   Δομή του Προγράμματος της Ειδίκευσης: «Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες»
   Οι φοιτητές της ειδίκευσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα και συγκεκριμένα στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (Α’ εξάμηνου) και στα δύο (2) επιλογής μαθήματα από τα τέσσερα προσφερόμενα του Β΄ εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς Δ.Ε κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

   Δομή του Προγράμματος της Ειδίκευσης: «Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον»
   Οι φοιτητές της ειδίκευσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα και συγκεκριμένα στα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και στα δύο (2) επιλογής από τα τέσσερα προσφερόμενα του Α’ εξάμηνου και στα δύο (2) επιλογής μαθήματα από τα τέσσερα προσφερόμενα του Β΄ εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς Δ.Ε. κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email