Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δηλαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, απεικόνιση και ερμηνεία πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ραγδαία εξε­λισ­σό­με­νες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τις περιοχές της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής, ό­πως

   • συλλογή 3D χωρικών δεδομένων με χρήση δορυφορικών, εναέριων και επί­γει­ων ψη­φι­ακών αισθητήρων (κοινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αεροφωτομηχανές, συ­στή­μα­τα mobile mapping, καταγραφές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, δο­ρυ­φο­ρικοί αι­σθη­τή­ρες, συστήματα ραντάρ, LIDAR, σαρωτές laser), μετα­σχη­μα­τι­σμός και συγχ­ώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές
   • αυτοματοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
   • δορυφορικός εντοπισμός υψηλής ακρίβειας και δορυφορική πλοήγηση – συστήματα GNSS
   • επεξεργασία και διαχείριση 3D δεδομένων και μοντέλων επιφανείας, 3D χαρτο­γρά­φη­ση, αναπαράσταση και οπτικοποίηση του χώρου
   • πα­ρακολούθηση μεταβολών της γεωμετρίας και του βαρυτικού πεδίου της Γης
   • διαχείριση, περιγραφή, αναπαράσταση, ανάλυση και αλληλεπίδραση ποσοτικών, ποι­ο­­τικών και σημασιολογικών χωρικών δε­δο­μέ­νων και φαινομένων (γε­ωγραφικών πλη­ρο­φοριών)
   • προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β΄/10-08-2018) με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δηλαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, απεικόνιση και ερμηνεία πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τις περιοχές της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής, όπως:

   • συλλογή 3D χωρικών δεδομένων με χρήση δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών αισθητήρων (κοινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αεροφωτομηχανές, συστήματα mobile mapping, καταγραφές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, δορυφορικοί αισθητήρες, συστήματα ραντάρ, LIDAR, σαρωτές laser), μετασχηματισμός και συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές
   • αυτοματοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
   • δορυφορικός εντοπισμός υψηλής ακρίβειας και δορυφορική πλοήγηση – συστήματα GNSS
   • επεξεργασία και διαχείριση 3D δεδομένων και μοντέλων επιφανείας, 3D χαρτογράφηση, αναπαράσταση και οπτικοποίηση του χώρου · παρακολούθηση μεταβολών της γεωμετρίας και του βαρυτικού πεδίου της Γης
   • διαχείριση, περιγραφή, αναπαράσταση, ανάλυση και αλληλεπίδραση ποσοτικών, ποιοτικών και σημασιολογικών χωρικών δεδομένων και φαινομένων (γεωγραφικών πληροφοριών)
   • προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

   Η διαδικασία εκπαίδευσης του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις /ασκήσεις πεδίου, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας. Στόχος είναι ταυτόχρονα η θεωρητική εμβάθυνση και η διεύρυνση των δεξιοτήτων των φοιτητών με την αντιμετώπιση απαιτητικών πραγματικών εφαρμογών μέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνολογιών της Γεωματικής/Γεωπληροφορικής.

   Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι εξοικειωμένοι, θεωρητικά και πρακτικά, με όλες τις σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες και μεθόδους, και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις σχετικές εφαρμογές Γεωματικής/Γεωπληροφορικής που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Γεωχωρικές Τεχνολογίες».

   Χρονική διάρκεια.
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Δίδακτρα:
   Σύνολο: 2000€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα.
   Καταβολή: 500€ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων). Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α..

   Διεξαγωγή μαθημάτων.
   Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, (Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω – Πανεπιστημιούπολη 1). Σε περίπτωση κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάρχει η δυνατότητα για πραγματοποίηση εξ αποστάσεως μαθημάτων.

   Υποψήφιοι.
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Τοπογραφίας – Γεωπληροφορικής Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι., Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο διάστημα από 1η Ιουνίου μέχρι και 13η Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (pdf)
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
   3. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 500 λέξεις)
   4. Βιογραφικό σημείωμα
   5. Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
   6. Δύο (2) γραπτές συστατικές επιστολές
   7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
   8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες
   9. Τίτλος και περίληψη Διπλωματικής-Πτυχιακής εργασίας (εφόσον προβλέπεται)

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

   Απαραίτητη προϋπόθεση: οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση και θα πραγματοποιήσουν εγγραφή ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος αποφοίτησης να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

   Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Υπ’ όψιν: Κας Ευδοκίας Καμπούρογλου Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1, κτίριο Κ10) Τηλ.: 210 5385885

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

   Α’ Εξάμηνο

   • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 6 ECTS
   • Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών 6 ECTS
   • Μεθοδολογίες Γεωχωρικής Ανάλυσης 6 ECTS
   • Διαχείριση Έργων (Project Management) 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων 5 ECTS
   • Τηλεπισκόπηση 5 ECTS
   • Χωρική Στατιστική 5 ECTS
   • Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία 5 ECTS
   • Εφαρμογές Ανάλυσης Σήματος στη Γεωδαισία 5 ECTS
   • Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές 5 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Mobile Mapping & Unmanned Aerial Vehicles 15 ECTS
   • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου Χώρου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 15 ECTS
   • Τα Σ.Γ.Π στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων 15 ECTS
   • Τεκμηρίωση Μνημείων και Συνόλων 15 ECTS
   • Υψομετρία & GNSS 15 ECTS
   • Κτηματολόγιο 15 ECTS
   • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Χωρικών Πληροφοριών 15 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email