Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογίας».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία, όπως η Λογοτεχνική Μετάφραση και η Πρόσληψη της Αρχαιότητας.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Γενικότερα, αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους τη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 487/25-6-2020) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3705/29- 8-2018, τ.Β., ως εξής:

   Στον Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΓΣΓ) του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
    -το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος η/ο υποψήφια/ος
    -οι δύο υποχρεωτικές ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί, (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική) δηλώνοντας την σειρά προτίμησης.
   2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει
    κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση
    που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.
   4. ιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.
   6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (προαιρετικά)

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 10-29 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και [email protected]).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του
   Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, οργανώνονται σε τέσσερα εξάμηνα
   και συγκεκριμένα:

   A’ Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τους εξής κωδικούς μαθημάτων που επεξηγούνται παρακάτω: ΓΣΓ 641, ΓΣΓ 642, ΓΣΓ 646,
    ΑΕΦ 546. ECTS 2 Χ 15
    Σύνολο  ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τους εξής κωδικούς μαθημάτων που επεξηγούνται παρακάτω: ΓΣΓ 643, ΓΣΓ 644, ΓΣΓ
    647, ΓΣΓ 648, ΑΕΦ 547. ECTS 2 Χ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τους εξής κωδικούς μαθημάτων που επεξηγούνται παρακάτω: ΓΣΓ 645, ΓΣΓ 648, ΓΣΓ 649, ΓΣΓ 660, ΓΣΓ 661,
    ΓΣΓ 662, ΓΣΓ 671, ΓΣΓ 672 ΕΥ 2 Χ 450. ECTS 2 Χ 15
    Σύνολα ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ  30 ECTS
    Σύνολο ECTS 30 

   Πίνακας μαθημάτων:
   ΓΣΓ 641: Εισαγωγή στη Θεωρία της λογοτεχνίας και στη Συγκριτική Γραμματολογία 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 642: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 643: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 644: Pεύματα/Κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 645: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 646: Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 647: Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 648: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 649: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 660: Θεωρία της μετάφρασης 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 661: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 662: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης II 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 671: Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 672: Εργαστήριο γραφής (δοκίμιο, κριτική, βιβλιοκρισία) 3 ώρ. διδ. 15 ECTS
   ΓΣΓ 681: Colloquium I 2 ECTS
   ΓΣΓ 682: Colloquium II 2 ECTS
   ΓΣΓ 683: Ημερίδα 2 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email