Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει ως αντικείμενο την Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα.

   Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας
   α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην ΓενικήΠαιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και
   β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

   Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» απευθύνεται σε Γενικούς Ιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές Κλινικές.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και στις Εξειδικεύσεις της, καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στο δημόσιο, στον ιδιωτικό, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

   • στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
   • απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αυτού αντικειμένου
   • διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο
   • προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020. Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση, καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

   1. κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικών Σχολών και λοιπών Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   2. κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   3. κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας, καθώς και
   4. τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών και τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανωτάτου αριθμού εισακτέων.

   Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για τη διετία 2020-2022, το συνολικό ύψος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε € 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των € 1.000,00 (χιλίων Ευρώ) δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να:

   • παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν έχει συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήματος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα
   • εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους κυρίως ευθύνη, τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη
   • παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (θα ενημερώνονται σχετικά ανά έτος από τον Διευθυντή του ΠΜΣ)
   • υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα
   • προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

   Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της ΣΕ.

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

   • Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.msc-pediatrics.gr) και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής.
   • Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα».
   • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας σε μία σελίδα.
   • Βιογραφικό σημείωμα (με έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές,  τη  διδακτική,  την  επαγγελματική  και  την  ερευνητική  εμπειρία,  τη  γνώση  της  χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
   • Αντίγραφο Πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και φωτοαντίγραφο πτυχίου.

   Σημείωση: Οι  υποψήφιοι από  ιδρύματα  της  αλλοδαπής  πρέπει  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας άλλης βασικής ευρωπαϊκής γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
   • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/89 του υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας ότι:
    1. Όλα τα υποβληθέντα αντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
    2. Μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης (παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις, πρακτική άσκηση).
    3. Αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
    4. Γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του/της μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.
   • Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

   Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας και Δικαιολογητικών

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] από 01/06/2020 έως 31/08/2020

   Σημείωση

   Σε όλα τα αποστελλόμενα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου.

   • Π.χ. Δημήτρης Παπαδόπουλος_Αίτηση Υποψηφιότητας

   Η συμπληρωμένη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου.

   Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης

   Διαδικασία επιλογής

   Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 & 11 / 09 / 2020

   Η ενημέρωση για την ώρα θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

   Πληροφορίες

   Στο τηλέφωνο: 697-40-2424-1, στο email: [email protected],

   και στην ιστοσελίδα https://www.msc-pediatrics.gr/

  • Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικά Μαθήματα/  ECTS

   • Γενική Παιδιατρική 5
   • Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 4
   • Γενετική 3
   • Φαρμακολογία 3
   • Πρώτες Βοήθειες 2
   • Πληροφορική της Υγείας 3
   • Διοίκηση Μονάδων Υγείας 2
   • Βιοστατιστική Ι 4
   • Μεθοδολογία Έρευνας Ι 4

   Β’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικά Μαθήματα/ ECTS

   • Εξειδικευμένη Παιδιατρική 10
   • Λοιμώξεις στην Παιδιατρική 5
   • Ειδικά Παιδοχειρουργικά Θέματα 4
   • Βιοστατιστική ΙΙ 4
   • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ 4
   • Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων 3

   Γ’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικά Μαθήματα / ECTS

   • Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική 4
   • Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης 4
   • Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική 4
   • Πνευμονολογία/Αλλεργιολογία 4
   • Εφηβική Ιατρική 4
   • Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία 2
   • Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα 4
   • Νομικά και Ηθικά θέματα στην Παιδιατρική 4

   Δ’ Εξάμηνο – Υποχρεωτικά Μαθήματα/ ECTS

   • Πρακτική Άσκηση (300 ώρες) 15
   • Διπλωματική Εργασία 15
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email