Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   • να εισαγάγει τους φοιτητές των Γεωπονικών και Βιολογικών επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο της Βελτίωσης των φυτών
   • να βοηθήσει στην κατανόηση των αρχών και σύγχρονων μεθόδων που διέπουν τη βελτιωτική διαδικασία, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό.
   • Επιπλέον στόχος είναι, και η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο της παραγωγής σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ υλοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Genetics, Plant Breeding and Production of Plant Propagation Material)” με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και χωρίς δίδακτρα.

   Το πρόγραμμα αυτό που άρχισε να λειτουργεί την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, αποτελεί εξέλιξη/αναμόρφωση του πρώτου πλήρως οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είχε ως τίτλο ‘Γενετική Βελτίωση των Φυτών και Γεωργία’, το οποίο λειτούργησε αδιάκοπα από το 1972. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (105 ECTS), με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αρχίζει από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ ‘Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού’ είναι η προαγωγή των βασικών γνώσεων στα πεδία της Γενετικής, Κλασσικής και Μοριακής Βελτίωσης των φυτών, της σύγχρονης Γονιδιωματικής τεχνολογίας, της Βιοτεχνολογίας των φυτών και της Παραγωγής Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των αρχών και μεθόδων που διέπουν τη βελτιωτική διαδικασία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εισαγάγει τους φοιτητές των Γεωπονικών και Βιολογικών επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο της Βελτίωσης των φυτών και να βοηθήσει στην κατανόηση των αρχών και σύγχρονων μεθόδων που διέπουν τη βελτιωτική διαδικασία, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό. Επιπλέον στόχος είναι, και η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο της παραγωγής σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού.

   Ο αριθμός και οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα για την 3η ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, ορίζεται στους δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού των εισακτέων γίνονται δεκτοί υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ή και άλλων φορέων (Έλληνες ή αλλοδαποί).

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 27/7/2020 έως και την 11/9/2020,
   ➢ ηλεκτρονικά στο email: [email protected] τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (ΑίτησηΠΜΣ.doc), όπου εκτός των άλλων θα δηλώνουν και σε ποια επιστημονική περιοχή επιθυμούν να ασχοληθούν.
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα (Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ είναι να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμού πτυχίου τουλάχιστον έξι (6) με κλίμακα 1 έως 10
   3. Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Ερευνητική πρόταση (έως 4 σελίδες Α4, γραμματοσειρά 12, διάστιχο μονό) σχετική με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της/του υποψήφιας/ου.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας.
   6. Δύο συστατικές επιστολές.
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν δύο φάσεις:

   Η πρώτη φάση είναι προκριματική (μέγιστο 70 μόρια)

   Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως ακολούθως:

   • Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου. Τα μόρια υπολογίζονται βάσει του τύπου (ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Χ 3) με μέγιστο 30 και ελάχιστο 18.
   • Ο χρόνος διάρκειας σπουδών (μέγιστο 10 μόρια). Τα αντίστοιχα μόρια είναι: 3 έτη–4 μόρια, 4έτη–6 μόρια, 5 έτη–8 μόρια, 5 έτη–Master 10–μόρια.
   • Η συνάφεια σπουδών (μέγιστο 10 μόρια): Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ από την προπτυχιακή κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής έχουν βαθμό συνάφειας 10 μόρια και από τις υπόλοιπες 8 μόρια. Ανάλογα θα καθορίζεται και για τα άλλα Γεωπονικά Τμήματα. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ: 7 μόρια.
   • Αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης (20 μόρια)
   • Επίπεδο γνώσεων αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με εξετάσεις (η ημερομηνία και ώρα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων), ανεξάρτητα από την κατοχή πτυχίου επάρκειας, με τις οποίες χαρακτηρίζεται ο υποψήφιος ως επιτυχών (Ε) ή αποτυχών (Α). Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας ο υποψήφιος απορρίπτεται.
   • Επίσης προσμετρώνται για την συμπλήρωση έως 70 μορίων: Κατοχή ΜΔΕ (2 μόρια), Κατοχή 2ου Πτυχίου (2 μόρια), δημοσιευμένες εργασίες ή παρουσιάσεις σε συνέδρια (2 μόρια), διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου, που θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετικές βεβαιώσεις (2 μόρια).

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει

   Προσωπική συνέντευξη και σύγχρονη προφορική υποστήριξη της γραπτής ερευνητικής πρότασης που έχει αξιολογηθεί ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής (30 μόρια).

   Από τη συνδυασμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περιπτώσεις τελικής ισοβαθμίας προβλέπεται η εισαγωγή των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων. Οι υπότροφοι του ΙΚΥ μπορούν να εισάγονται στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι.

   Ο πίνακας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από την Συνέλευση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 11:00-13:00 στα τηλ. 2310-998617, 998784, 998727 ή με e-mail στo [email protected] και στην ιστοσελίδα http://mpsplantbreeding.agro.auth.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 105.  Οι συστηματικές σπουδές αφορούν την υποχρεωτική παρακολούθηση και την εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα από τα οποία έξι (6) είναι Υποχρεωτικά (Υ) και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) κατ’ επιλογή (Ε). Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

    • Βιομετρία (Υ) 8 ECTS
    • Μοριακή Βελτίωση και Βιοτεχνολογία (Υ) 8 ECTS
    • Ερευνητική προσέγγιση (Υ) 7 ECTS
    • Φυτογενετικοί πόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (Ε) 7 ECTS
    • Εφαρμογές Κυτταρογενετικής στη Βελτίωση των φυτών (Ε) 7 ECTS
    • Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7 ECTS

   Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 30

   Β΄Εξάμηνο:

    • Κλασσική Βελτίωση και εφαρμοσμένα βελτιωτικά προγράμματα (Υ) 8 ECTS
    • Παραγωγή, τεχνολογία, διαχείριση και εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού (Υ) 8 ECTS
    • Βιοδιαγνωστικές μέθοδοι και ολιστικές (-omics) τεχνολογίες (Ε) 7 ECTS
    • Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7 ECTS
    • Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7 ECTS

   Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 30

   Θερινή περίοδος:

    • Εκπόνηση Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS

   Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 15

   Γ΄Εξάμηνο:

    • Ποσοτική και πληθυσμιακή γενετική ανάλυση με χρήση μοριακών δεδομένων (Υ) 8 ECTS
    • Βελτίωση για αντοχή στις καταπονήσεις (Ε) 7 ECTS
    • Βιοπληροφορική επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας από φαινοτυπική και γενοτυπική ανάλυση (Ε) 7 ECTS
    • Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7 ECTS
    • Εκπόνηση Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS

   Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 105

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email