Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική» είναι η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, το παρόν Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:
   i) Φυσιολογία της Άσκησης
   ii) Προπονητική
   Σκοπός του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Φυσιολογία της Άσκησης» είναι η παροχή και παραγωγή μέσω έρευνας, εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης και τις προσαρμογές που επέρχονται σε αυτά από τη μακροχρόνια εκτέλεση προγραμμάτων άσκησης.
   Σκοπός του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στην «Προπονητική» είναι η παροχή και παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την εξέλιξη και βελτιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων, καθώς και των μεθόδων προπόνησης για την ανάπτυξη και βελτίωση των φυσικών, συναρμοστικών και τεχνικοτακτικών ικανοτήτων των ασκουμένων, τόσο για αποτελεσματική φυσική δραστηριότητα όσο και για μεγιστοποίηση της απόδοσης.
   Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην εφαρμογή βέλτιστων προγραμμάτων άσκησης στο περιβάλλον εργασίας τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους στόχους κάθε ασκουμένου, αλλά και δεξιότητες για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα και ακαδημαϊκή εξέλιξη.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   α) Φυσιολογία της Άσκησης
   β) Προπονητική

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 24 μεταπτυχιακούς φοιτητές (12 άτομα/ειδίκευση).

   Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

   Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Νόμο 3328/1-4-2005 (Α΄ 80).
   Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ο αριθμός των οποίων, ωστόσο, δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. σε κάθε ειδίκευση [δηλαδή, ένας (1) εισακτέος σε κάθε ειδίκευση], σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. “Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική” (ΦΕΚ 3723/31-8-2018).
   Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ 8., του Νόμου 4485/4-8-2017.

   Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

   Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

   Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι:

   α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.).
   β) Μία (1) συστατική επιστολή.
   Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ, είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (π.χ. Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κλπ.), είτε από εργοδότη του φορέα απασχόλησης.
   γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
   Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

   • Γενικός βαθμός πτυχίου (το μέγιστο 20 μόρια). Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί δύο.
   • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (το μέγιστο 10 μόρια).
   • Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (το μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια ανά έτος. Μοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας).
   • Δημοσιεύσεις εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (θέση στους τρεις πρώτους συγγραφείς, το μέγιστο 12 μόρια, 4 μόρια ανά δημοσίευση).
   • Δημοσιεύσεις σύντομων άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά (θέση στους δύο πρώτους συγγραφείς, το μέγιστο 9 μόρια, 3 μόρια ανά δημοσίευση).
   • Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ως πρώτος συγγραφέας, το μέγιστο 8 μόρια, 2 μόρια ανά παρουσίαση).
   • Συμμετοχή σε ερευνητικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα (το μέγιστο 6 μόρια, 3 μόρια ανά πρόγραμμα).
   • Αθλητική εμπειρία (10 μόρια, για τριετή τουλάχιστον συμμετοχή).

   * Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων επιλογής υπάρχει στην “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος” για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. “Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική”

   Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η τελική τους ένταξη στη μία από τις δύο Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. γίνεται

   κατ’ αρχήν βάσει συνυπολογισμού των μορίων που συγκεντρώνουν στα παραπάνω κριτήρια και
   στη συνέχεια βάσει της σειράς προτεραιότητας που έχουν δηλώσει.

   Τέλη φοίτησης

   Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι 2.600 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις:

   1η δόση : 1.000 ευρώ (κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.- Νοέμβριο)

   2η δόση : 950 ευρώ (πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου – Σεπτέμβριο)

   3η δόση : 650 ευρώ (πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου – Φεβρουάριο)

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (Απαλλαγή τελών φοίτησης):

   οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 2020-2021).
   Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
   Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
   Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσοστό (30%), επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
   Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Αναλυτικά η προκήρυξη

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού (ΜΚ) και σε Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ), είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται, όπως αυτά κατανέμονται ανά ειδίκευση, στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα σπουδών και συγκεκριμένα 1μάθημα Κορμού και 3 μαθήματα Ειδίκευσης ανά εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email