Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι:

   • η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης,
   • η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
   • και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων της βιοοικονομίας, των τεχνολογιών διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιχειρηματικότητας.

   Το εν λόγω ΠΜΣ συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και την τεχνολογία, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση και στους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα.

   Αποτέλεσμα είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, κάνοντας καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων, δημιουργώντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στις επιστήμες του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 21 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από το ΦΕΚ 3403/10-8-2018 τ. Β. 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   2. Πτυχιούχοι Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Πληροφορικής, και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.
   3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος, εφόσον υπηρετούν σε Τμήματα του Ιδρύματος, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. Δεκτοί στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μπορούν να γίνουν και όσοι ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για λήψη πτυχίου το Σεπτέμβριο του 2020 μετά από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας του αντίστοιχου Τμήματος. 

   Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης και έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 28 Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscnaturalresources.for.auth.gr μαζί με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα όπου απαιτείται:

   1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
   2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων. 
   3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση και ορκωμοσία τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
   4. . Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής). 
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. 
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
   7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν). 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” θα γίνει με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):
   I. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (40%).
   II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.(5%).
   III. Επαρκής γνώση (άριστη/πολύ καλή/καλή γνώση) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα).
   IV. Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά.
   V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%).
   VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος), ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%). 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι 35) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και όλοι οι εισακτέοι οι οποίοι ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Το ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 2.900€ ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σημειώνεται ότι δίνονται υποτροφίες τόσο στους φοιτητές που εισάγονται στο ΠΜΣ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όσο και σε όποιον/α συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 6 μαθήματα του 1ου εξαμήνου. 

   Πληροφορίες παρέχονται από τους: 

   • Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τηλ.:2310-995196, email: [email protected], [email protected] 
   • Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Γήτα, τηλ. 6977037153, e-mail: [email protected] 
   • Ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscnaturalresources.for.auth.gr 
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με την παρακολούθηση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) εκ των οποίων 60 ECTS σε εξειδικευμένα μαθήματα και 30 ECTS για την εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα θα μπορούν να προσφέρονται είτε σε συμπυκνωμένη είτε σε εκτεταμένη μορφή. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Βιοοικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι 5 ECTS
   • Τεχνολογίες παρακολούθησης φυσικών πόρων 5 ECTS
   • Καινοτομία –Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον 5 ECTS
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Περιβάλλον 5 ECTS
   • Βιομάζα και καινοτόμα προϊόντα 5 ECTS
   • Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος 5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία 5 ECTS
   • Επιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες 5 ECTS
   • ΕΠΙΛΟΓΗ 1 5 ECTS
   • ΕΠΙΛΟΓΗ 2 5 ECTS
   • ΕΠΙΛΟΓΗ 3 5 ECTS
   • ΕΠΙΛΟΓΗ 4 5 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email