Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στη μελέτη των φυσικών πόρων, τον αναπτυξιακό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τα έργα υποδομής, τη γεωπληροφορική και τη γεωργική μηχανική.

   Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   1. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τους υδατικούς,εδαφικούς πόρους και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τον αναπτυξιακό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τα έργα υποδομής, την πρόληψη από φυσικούς κινδύνους και την χωρική ανάλυση και γεωπληροφορική.
   2. Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να:
    (ι) προάγουν το συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των υδάτινων πόρων, της εδαφολογίας, της διαχείρισης περιβάλλοντος, του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών κινδύνων, της τηλεπισκόπησης, της χωρικής ανάλυσης και γεωπληροφορικής και
    (ιι) να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, την υποστήριξη της γεωργικής παραγωγής, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, το σχεδιασμό έργων υποδομής, τη γεωργία ακριβείας.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» στις εξής 3 κατευθύνσεις:

   1. Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος
   2. Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων
   3. Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική” του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

   • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος.
   • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων.

   Ο ανώτατος αριθμός Μ.Φ. που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις προαναφερόμενες δύο κατευθύνσεις είναι είκοσι (20), δέκα (10) σε κάθε μια κατεύθυνση.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν από την 1 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2020, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κ. Αχιλλέα Αναστασίου (Tηλ. 210 5294044, 210 5294040, e-mail [email protected]), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, κ. Μαίρη Φραγκίσκου (Tηλ. 210 5294122).

  • Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή από τον ιδιωτικό τομέα.

   Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ειδίκευσης θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα συγγραφής στην Αγγλική γλώσσα κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης.

   Πέραν τούτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε συμμετοχή στα σεμινάρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και εργασίες πεδίου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) εκ των οποίων εικοσιπέντε (25) ΠΜ αφορούν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, εικοσιπέντε (25) ΠΜ μαθήματα του Β΄ εξαμήνου σπουδών, τέσσερα (4) ΠΜ σεμινάρια και διαλέξεις, οκτώ (8) εργασίες πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών και εικοσιοκτώ (28) ΠΜ για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής:

   Ι) Κατεύθυνση «Εδαφικοί, Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

   Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τριών υποχρεωτικών και δυο επιλογής, σεμιναρίων, εργασιών πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) δύο υποχρεωτικών και τριών επιλογής, σεμιναρίων, εργασιών πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Α’ Εξάμηνο

   • Ειδικά θέματα Αρδεύσεων και Αρδευτικών συστημάτων 5 ECTS
   • Περιβαλλοντική φυσική εδάφους και ποιότητα νερών 5 ECTS
   • Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείριση Υδατικών πόρων 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Σεμινάρια/Διαλέξεις 2 ECTS
   • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS) 30

   Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το Α εξάμηνο (επιλέγονται 2 μαθήματα)

   • Εφαρμογές στη Μικρομετεωρολογία – Βιοκλιματολογία 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα προσομοιώσεων στις Αρδεύσεις και στις Στραγγίσεις 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα Διαχείρισης Υδατικών πόρων 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα ποιότητας νερών 5 ECTS
   • Προχωρημένη Υδρολογία 5 ECTS
   • Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής 5 ECTS
   • Αριθμητική ανάλυση 5 ECTS
   • Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους 5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Υποβάθμιση γαιών και μέτρα προστασίας τους 5 ECTS
   • Βιολογία-Οικολογία και γονιμότητα εδαφικού περιβάλλοντος 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Σεμινάρια/Διαλέξεις 2 ECTS
   • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS) 30

   Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το Β εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα)

   • Φυσικοχημικές διεργασίες στα εδάφη και ερμηνεία εδαφολογικών δεδομένων 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα αξιολόγησης εδαφών 5 ECTS
   • Προληπτικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός 5 ECTS
   • Ανάλυση συστημάτων Υδατικών πόρων 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα Εγγειοβελτιωτικών έργων 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα διαχείρισης αποβλήτων 5 ECTS
   • Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην γεωργία 5 ECTS
   • Ειδικά θέματα Φυσικής Εδάφους 5 ECTS
   • Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές πετρωμάτων και γεωυλικών 5 ECTS
   • Δίκαιο περιβάλλοντος 5 ECTS
   • Οικονομικά περιβάλλοντος και φυσικών πόρων 5 ECTS

    


   ΙΙ) Κατεύθυνση «Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής καιΠρόληψη Φυσικών Κινδύνων»

   Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τριών υποχρεωτικών και δυο επιλογής, σεμιναρίων, εργασιών πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τριών υποχρεωτικών και δυο επιλογής, σεμιναρίων, εργασιών πεδίου και εκπαιδευτικών εκδρομών τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. 

   Α’ Εξάμηνο

   • Γεωπεριβάλλον και Έργα Υποδομής 5 ECTS
   • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 5 ECTS
   • Περιβαλλοντική Γεωλογία -Γεωχημεία 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Σεμινάρια/Διαλέξεις 2 ECTS
   • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS) 30

   Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το Α εξάμηνο (επιλέγονται 2 μαθήματα)

   • Εφαρμογές στην Μικρομετεωρολογια – Βιοκλιματολογία 5 ECTS
   • Παλαιοπεριβάλλον-περιβαλλοντική μικροπαλαιοντολογία και παλαιοβοτανικές μέθοδοι 5 ECTS
   • Διαχείριση Έργων Υποδομής 5 ECTS
   • Τηλεπισκόπηση 5 ECTS
   • Εφαρμοσμένη μη χωρική Στατιστική ανάλυση 5 ECTS
   • Βιοποικιλότητα της Ελλάδας 5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές 5 ECTS
   • Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 5 ECTS
   • Υδρογεωλογία – Ποιότητα Νερών 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Σεμινάρια/Διαλέξεις 2 ECTS
   • Εργασίες πεδίου/ Εκπαιδευτικές εκδρομές 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS) 30

   Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το Β εξάμηνο (επιλέγονται 2 μαθήματα)

   • Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές πετρωμάτων και γεωυλικών 5 ECTS
   • Ενεργός Τεκτονική – Σεισμική Επικινδυνότητα 5 ECTS
   • Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική 5 ECTS
   • Μακράς διάρκειας γεωμεταβολές 5 ECTS
   • Εγγειοβελτιωτικά Έργα 5 ECTS
   • Γεωαρχαιολογία 5 ECTS
   • Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας της Ελλάδας 5 ECTS

   ΙΙI) Κατεύθυνση «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»

   Α’ Εξάμηνο

   • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 5 ECTS
   • Τηλεπισκόπηση 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Σεμινάρια / Διαλέξεις 2 ECTS
   • Εργασίες πεδίου / Εκπαιδευτικές εκδρομές 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS) 30

   Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το Α εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα)

   • Βάσεις Δεδομένων 5 ECTS
   • Εφαρμοσμένη μη Χωρική Στατιστική Ανάλυση 5 ECTS
   • Συλλογή δεδομένων από τον αγρό – Γεωργία Ακριβείας 5 ECTS
   • Γεωχωρικά Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων Εδαφικών Πόρων 5 ECTS
   • Εφαρμογές στην Μικρομετεωρολογία – Βιοκλιματολογία 5 ECTS
   • Έμπειρα Συστήματα στηv Μελέτη των Φυσικών Πόρων 5 ECTS
   • Γεωπεριβάλλον 5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Επεξεργασία Διανυσματικών και Πλεγματικών Δεδομένων – Χωρική Μοντελοποίηση 5 ECTS
   • Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα επιλογής 5 ECTS
   • Σεμινάρια / Διαλέξεις 2 ECTS
   • Εργασίες πεδίου / Εκπαιδευτικές εκδρομές 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS) 30

   Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το Β εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα)

   • Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης & GIS 5 ECTS
   • Προηγμένες Εφαρμογές GIS στην Υδρολογία και τα υδραυλικά έργα 5 ECTS
   • Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 5 ECTS
   • Προληπτικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 5 ECTS
   • Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 5 ECTS
   • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 5 ECTS
   • Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές 5 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο (κοινό για τις κατευθύνσεις)

   Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (28 ECTS), και η παρακολούθηση Εργασιών Υπαίθρου/Εκπαιδευτικών Εκδρομών (2 ECTS) και η εκπόνηση και τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   • Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη 28 ECTS
   • Εργασία Υπαίθρου/Εκπαιδευτικές Εκδρομές 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email