Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».

   Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

   Αναλυτικά οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

   • μελέτη του κοινού επιστημονικού πεδίου της επικινδυνότητας και του κίνδυνου των φυσικών καταστροφών με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
   • θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των απαραίτητων εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που συνδέονται άρρηκτα με την
   • αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
   • ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την
   • αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
   • μελέτη, σχεδιασμός και οργάνωση των κοινωνιών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους στις καταστροφές
   • εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσα από διδασκαλία, υπαίθριες και εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και συμμετοχή σε
   • εκπαιδευτικά προγράμματα
   • διάχυση του πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και μάθησης ανάμεσα σε ομάδες επιστημόνων και στην κοινωνία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ως επισπεύδον Τμήμα), σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 2965/Β’/24.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού ΠΜΣ συνεργάζονται επίσης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ.), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.-Π.Κ.) και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.) 

   Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων. Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου. 

   Κατά τη διάρκεια του Α ́ και Β ́ εξαμήνου προσφέρονται συνολικά έως είκοσι δύο (22) μαθήματα, από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε δώδεκα (12). Το Γ ́ εξάμηνο των σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα ως ακολούθως: Στο 1ο Εξάμηνο, σε δύο (2) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, σε δύο (2) Κατ ́ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) μαθήματα, σε ένα (1) Επιλογής (Ε) μάθημα και σε ένα (1) μεταπτυχιακό Σεμινάριο. Στο 2ο Εξάμηνο, σε δύο (2) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, σε τρία (3) Επιλογής (Ε) μαθήματα και σε ένα (1) μεταπτυχιακό Σεμινάριο. Στο 3ο Εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να εκπονήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία και στη Μεταπτυχιακή Πρακτική άσκηση. 

   Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο ΔΠΜΣ κατ’ ανώτατο όριο 25 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. 

   Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες: 

   Α. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας, Γεωπονίας, των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Υγείας, και των Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Β. Απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) από τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), και από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). 

   Γ. Απόφοιτοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) 

   Επιπλέον, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ανωτέρω ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ. (Οκτώβριος 2020). 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) δύο 10ημερους κύκλους εντατικών διαλέξεων (50% των διαλέξεων) που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή και στο τέλος κάθε διδακτικού Εξαμήνου (Οκτώβριο και Ιανουάριο για το Χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο και Μάιο για το Εαρινό εξάμηνο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου (περιλαμβάνεται στο τελευταίο 10ήμερο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου) H παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική. 

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1.500 €, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α ́ και Β ́ εξάμηνο σπουδών. 

   Ακολουθεί το Ενδεικτικό Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΔΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2020-21: 

   Στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, καθώς και δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

   H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 

   • Βαθμός πτυχίου/ διπλώματος σε ποσοστό 20%
   • Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ (μέσος όρος βαθμολογίας), σε ποσοστό 20%
   • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, σε 
   • ποσοστό 10%
   • Συναφής επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει) σε ποσοστό 5%
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν) σε ποσοστό 5%
   • Συνέντευξη σε ποσοστό 40% 

   Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ές πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας (σε ημερομηνία που θα τους υποδειχθεί από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ). 

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Αρχικά αξιολογούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες, ενώ στη 

   συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επιστημονικού “προφίλ” κάθε υποψήφιου/ας. 

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος Γεωγραφίας (παρέχεται δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών) στις 16 Σεπτεμβρίου 2020. 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή .pdf ή .jpg. 

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Βιογραφικό σημείωμα 
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών 
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
   7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητές Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου lower (Β2) και άνω 

   Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κατέχουν τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας του από το ΔΟΑΤΑΠ είτε μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τους (εάν το διαθέτουν) είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΔΠΜΣ, οπωσδήποτε όμως πριν από την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 

   Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το ΔΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα:
   https://geography.aegean.gr/hazards και από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ (τηλ. 22510-36432 (ημέρες Δευτέρα & Πέμπτη), e-mail: hazards @ aegean . gr & secr – geo @ aegean . gr). 

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως κατωτέρω.

   Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) του ΔΠΜΣ είναι συνολικά είκοσι δύο (22), ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

   Υποχρεωτικά (Υ), τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα φυσικών κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου στα οποία περιλαμβάνεται και το Σεμινάριο σε θέματα Γεωλογικών και Μετεωρολογικών κινδύνων, και αντίστοιχα τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου στα οποία περιλαμβάνεται και το Σεμινάριο σε θέματα Γεωλογικών και Μετεωρολογικών κινδύνων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου.
   Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ), τα οποία αποτελούν εξειδίκευση στους γεωλογικούς ή τους μετεωρολογικούς κινδύνους που επιλέγει ο φοιτητής. Κατά τη διάρκεια του A΄ εξαμήνου προσφέρονται τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν δύο (2).
   Επιλογής (Ε), από μία λίστα κοινών μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός (1) μαθήματος κατά τη διάρκεια του A΄ εξαμήνου και τριών (3) μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου.
   Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο (2) κατ’ επιλογη υποχρεωτικών και του ενός (1) μαθήματος επιλογής

   Β΄ Εξάμηνο,

   Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων και του τριών (3) μαθημάτων επιλογής. Ανάλογα με τα ειδικότερα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής.

   Γ΄ Εξάμηνο

   Οι φοιτητές εκπονούν την πρακτική τους άσκηση και την τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν τη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Φυσικοί Κίνδυνοι Y 5 ECTS
   • Γεωστατιστική Ανάλυση Κινδύνου και Ακραίων Γεγονότων Υ 5 ECTS
   • Μετεωρολογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές KEΥ 5 ECTS
   • Πυρομετεωρολογία και Συμπεριφορά Πυρκαγιών KEΥ 5 ECTS
   • Γεωλογικοί Κίνδυνοι – Γεωλογία Τεταρτογενούς – Νεοτεκτονική KEΥ 5 ECTS
   • Σεισμικός Κίνδυνος – Σεισμικότητα Ελληνικού Χώρου KEΥ 5 ECTS
   • Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών Κινδύνων και Καταστροφών Υ 5 ECTS
   • Ηφαιστειότητα και Ηφαιστειακός Κίνδυνος E 5 ECTS
   • Ρύπανση Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων E 5 ECTS
   • Γεώτοποι Φυσικών Καταστροφών E 5 ECTS

   Σημ. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν δύο (2) από τα ανωτέρω τέσσερα (4) ΚΕΥ μαθήματα και ένα (1) από τα ανωτέρω τρία (3) Επιλογής μαθήματα

   B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Θεωρία Καταστροφών – Εκτίμηση Επικινδυνότητας – Τρωτότητα Υ 5 ECTS
   • ΓΣΠ και Χαρτογραφία στη Διαχείριση Κινδύνων Υ 5 ECTS
   • Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών Κινδύνων και Καταστροφών Υ 5 ECTS
   • Μικροζωνικές Μελέτες Ε 5 ECTS
   • Κατολισθήσεις Ε 5 ECTS
   • Διάβρωση – Ερημοποίηση Ε 5 ECTS
   • Πλημμύρες – Ξηρασία Ε 5 ECTS
   • Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Φαινόμενα Ε 5 ECTS
   • Δασικές Πυρκαγιές: Οικολογία και Διαχείριση Ε 5 ECTS
   • Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για τη Διαχείριση Κινδύνων Ε 5 ECTS
   • Ανθρωπογεωγραφία των Καταστροφών Ε 5 ECTS
   • Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων Ε 5 ECTS

   Σημ. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα ανωτέρω εννέα (9) Επιλογής μαθήματα

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 25 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Πρακτική Υ 5 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email