Loading...

Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και την καλλιέργεια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι η εμβάθυνση, εξειδίκευση και η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης και μηχανικών στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι κάτοχοι του οποίου θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στην στελέχωση ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ως στελέχη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.).

   Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι ο συνδυασμός γνώσεων και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής μεθόδων και διαδικασιών μεταξύ της Φυσικής και της Επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού σε μια κοινή βάση, όπου η Φυσική μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Επίσης στους στόχους του ΔΠΜΣ περιλαμβάνεται η προετοιμασία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για όσους φοιτητές το επιθυμούν και επιλεγούν από τους αντίστοιχους φορείς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ λειτουργίας [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄,αριθμ. 3762, 03/9/2018 (Απόφαση 38902)] του ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, όπως αυτός εγκρίθηκε [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου3701, 29/8/2018 (Απόφαση 38907)], καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το προαναφερθέν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, έως και την 30η Αυγούστου 2019.
   1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.
   2. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
   γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
   σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
   βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
   επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
   ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
   γνώσεις πληροφορικής,
   συστατικές επιστολές,
   εν γένει ακαδημαϊκή συμπεριφορά
   προσωπική συνέντευξη, και  εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.
   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. κατωτέρω). Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την 9/9/2019, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (στον ιστότοπο του προγράμματος (http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms/dpms_phys_tech-apl.htm) καθώς και στον ιστότοπο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (www.semfe.ntua.gr) στις Ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος). Για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου.
   4. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης.
   5. Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
   6. Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης πληροφορικής.
   7. Βιογραφικό Σηµείωµα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία.
   8. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
   9. Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας.
   10. Συστατικές Επιστολές.
   11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
   12. Δύο (2) φωτογραφίες.
   Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Σχολής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το συμπληρωμένο αντίγραφο της αίτησης (σε μορφή doc(x) ή pdf) ως επισυναπτόμενο αρχείο σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Διευθυντή του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχουν στην διεύθυνση
   http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms/dpms_phys_tech-apl.htm Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
   Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
   Κτ. Ζ, 2ος όροφος
   ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
   ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.K 15780, ΑΘΗΝΑ (με την ένδειξη «Υποβολή υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές»)

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα είναι δύο (2) τύπων, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ