Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και την καλλιέργεια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι η εμβάθυνση, εξειδίκευση και η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης και μηχανικών στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι κάτοχοι του οποίου θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στην στελέχωση ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ως στελέχη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.).

   Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι ο συνδυασμός γνώσεων και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής μεθόδων και διαδικασιών μεταξύ της Φυσικής και της Επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού σε μια κοινή βάση, όπου η Φυσική μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Επίσης στους στόχους του ΔΠΜΣ περιλαμβάνεται η προετοιμασία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για όσους φοιτητές το επιθυμούν και επιλεγούν από τους αντίστοιχους φορείς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Με βάση το ΦΕΚ λειτουργίας [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, αριθμ. 3762, 03/9/2018 (Απόφαση 38902)] του ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, όπως αυτός εγκρίθηκε [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 3701, 29/82018 (Απόφαση 38907)], καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το προαναφερθέν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2020.

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   • Γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου.
   • Σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης.
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
   • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
   • Άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
   • Ερευνητική, επαγγελματική, ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   • Γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας.
   • Γνώσεις πληροφορικής, συστατικές επιστολές.
   • Εν γένει ακαδημαϊκή συμπεριφορά.
   • Προσωπική συνέντευξη.
   • Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. κατωτέρω).

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (στον ιστότοπο του προγράμματος (http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms/dpms_phys_techapl.htm) καθώς και στον ιστότοπο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (www.semfe.ntua.gr) στις Ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος). Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείτα βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου.
   4. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης
   5. Αντίγραφα πτυχίων, ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
   6. Αντίγραφα πτυχίων, ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης πληροφορικής
   7. Βιογραφικό Σημείωμα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής, ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία.
   8. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
   9. Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας.
   10. Συστατικές Επιστολές.
   11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
   12. Δύο (2) φωτογραφίες.

   Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Σχολής στην ακόλουθη διεύθυνση:

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
   Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία Σχολής ΕΜΦΕ
   (ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές»)
   ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
   ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.K 15780, ΑΘΗΝΑ

   Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο αντίγραφο της αίτησης (σε μορφή doc(x) ή pdf) ως επισυναπτόμενο αρχείο σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Διευθυντή του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχουν στην διεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms/dpms_phys_tech-apl.htm

   Πληροφορίες:
   Στη γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ: Β. Μπάρμπα ([email protected], τηλ.: 210 772 4189), Β. Λούρα ([email protected], τηλ.: 210 772 2023), ή στη γραμματεία του Τομέα Φυσικής: Μ. Πιπερίγκου ([email protected], τηλ.: 210 772 3032).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα είναι δύο (2) τύπων, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).

   ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι
   • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
   • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
   • ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
   • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ
   • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ I (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)
   • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
   • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
   • ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
   • ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
   • ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
   • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)
   • ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
   • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
   • ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ LASER
   • ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
   • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Ι
   • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
   • ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ
   • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΙΙ
   • ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
   • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
   • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
   • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
   • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
   • ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
   • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ-ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email