Loading...

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ και ΤΥ)
   είναι η οργάνωση ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επί της Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών και της ερευνητικής μεθοδολογίας, που αξιοποιεί την εκτεταμένη υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο των νέων υλικών τεχνολογίας αιχμής και της ΦκαιΤΥ.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες θεωρητικές και πειραματικές δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με τα νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της παραγωγής και τεχνολογικής αξιοποίησης νέων υλικών αιχμής . Παράλληλα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής και Χημείας των Σχολών Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Επιστήμης Υλικών καθώς και Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
   ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» είναι:
   1. Βαθμός πτυχίου.
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
   4. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία ή Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
   5. Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, άλλα μεταπτυχιακά, γνώση άλλων (πλην αγγλικών) ξένων γλωσσών, ερευνητική εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

   Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
   Κβαντομηχανική Ι (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
   Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι (υποχρεωτικό 7ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας
   (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους
   υποψηφίους.

   ΑΙΤΗΣΗ
   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα (σε CD) τυχόν εργασιών (αν υπάρχουν), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
   βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.
   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 26-8-2019 έως 20 – 09 – 2019.

   ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές
   επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του
   ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν
   συστατική επιστολή.

   ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν
   επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
   Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First
   Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς
   φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την
   οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου
   λεξικού)

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία τμήματος Φυσικής
   54124, Θεσσαλονίκη
   τηλ.: 2310 998150
   ΠΜΣ Φυσική & Τεχνολογία Υλικών http://pms.physics.auth.gr/materials  

   email: [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα είναι δύο (2)
   τύπων, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  A’ Εξάμηνο:

  • Φυσικές ιδιότητες υλικών Υ 8
  • Δομή, Ανάπτυξη και Σύνθεση υλικών Υ 8
  • Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών Υ 8
  • Φυσική στερεάς κατάστασης – Θεωρία και Εφαρμογές Υ 3
  • Υπολογιστικές μέθοδοι στη Φυσική υλικών Ι Υ 3
   Σύνολο ECTS 1ου εξαμήνου 30

  Β’ Εξάμηνο: Οι φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής

  • Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών Υ 6
  • Βιομηχανικά υλικά Υ 6
  • Μέθοδοι βελτιστοποίησης και επιλογής υλικών. Υ 6
  • Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία Υ 3
  • Υπολογιστικές μέθοδοι στη Φυσική υλικών II Ε 3
  • Τεχνολογία Υλικών και οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον Ε 3
  • Υλικά χαμηλών διαστάσεων Ε 3
  • Λεπτά υμένια και εφαρμογές σε διατάξεις Ε 3
  • Υλικά και ήπιες μορφές ενέργειας Ε 3
  • Προηγμένες οπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών και εφαρμογές: από το υπέρυθρο έως τις ακτίνες Χ. Ε 3
  • Θερμικές ιδιότητες υλικών, από τη μακροσκοπική προσέγγιση έως τη νανο-κλίμακα. Ε 3
  • Πρακτική άσκηση Ε 3
  • Θέματα χαρακτηρισμού υλικών Ε 2
  • Θέματα ανάπτυξης και σύνθεσης υλικών Ε 2
  • Θέματα κατεργασίας και επεξεργασίας υλικών. Ε 2
   Σύνολο ECTS 2ου εξαμήνου 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30
   Σύνολο ECTS 3ου εξαμήνου 30
   Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ