Φυσική και Τεχνολογία Υλικών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ και ΤΥ) είναι η οργάνωση ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επί της Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών και της ερευνητικής μεθοδολογίας, που αξιοποιεί την εκτεταμένη υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο των νέων υλικών τεχνολογίας αιχμής και της ΦκαιΤΥ.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες θεωρητικές και πειραματικές δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με τα νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της παραγωγής και τεχνολογικής αξιοποίησης νέων υλικών αιχμής . Παράλληλα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» 

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής και Χημείας των Σχολών Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Επιστήμης Υλικών καθώς και Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ: 

   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» είναι: 

   1. Βαθμός πτυχίου.
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
   4. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία ή Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
   5. Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, άλλα μεταπτυχιακά, γνώση άλλων (πλην αγγλικών) ξένων γλωσσών, ερευνητική εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα: 

   Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
   Κβαντομηχανική Ι (υποχρεωτικό 5
   ου εξαμήνου)
   Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι (υποχρεωτικό 7
   ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

   1. ΑΙΤΗΣΗ 

   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν: 

   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα εργασιών (όπου προβλέπεται), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Θα κατατίθενται οι περιλήψεις των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους. 

   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 31-8-2020 έως 25 – 09 – 2020. 

   Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 1) Κατάθεση στη Γραμματεία με φυσική παρουσία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία, 2) Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]), 3) Με ταχυδρομική αποστολή. Στον φάκελο πρέπει να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστολής. 

   1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν από τους καθηγητές ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]). Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή. 

   1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού). 

   1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

   • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Πέμπτη 1-10-2020 Σπουδαστήριο Μηχανικής, 16:00
   • Θέματα Τηλεπικοινωνιών Παρασκευή 2-10-2020 Σπουδαστήριο Μηχανικής, 15:00
   • Αγγλική Γλώσσα Τρίτη 6-10-2020 Α11, 19:00
   • Προγραμματισμός Υπολογιστών Τετάρτη 7-10-2020 Α31, 18:00
   • Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής Τετάρτη 7-10-2020 Εργαστήριο Διδακτικής, 16:00

   Διευκρινίζεται ότι 

   1. στα ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος», «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις (παρά μόνον στην ξένη γλώσσα, αν απαιτείται).
   2. Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στην Ηλεκτρονική ή / και στις Τηλεπικοινωνίες εάν η κατάρτιση των υποψηφίων σε αυτά τα δύο αντικείμενα κρίνεται μη επαρκής με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.
   3. Στο ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στον Προγραμματισμό Η/Υ.
   4. Στο ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής».

   Για τις περιπτώσεις αποφοίτων Τμημάτων που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία θα κριθούν από τις Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ ως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και όπου κριθεί απαραίτητο, οι εξετάσεις στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 1/10/2020 –5/10/2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

   Η ενημέρωση των υποψηφίων που υποχρεούνται σε συμμετοχή στις ως άνω εξετάσεις θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

   Η αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24), βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του 4ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η αίθουσα Α31 βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του 1ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η αίθουσα της Διδακτικής βρίσκεται στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών, στους χώρους του Γενικού Εργαστηρίου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα και τρόπος των εξετάσεων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την κατάσταση που θα επικρατεί την περίοδο των εξετάσεων λόγω του COVID-19. 

   1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία» περιλαμβάνουν προσωπική συνέντευξη. Στα υπόλοιπα ΠΜΣ προσωπική συνέντευξη μπορεί να ζητηθεί από υποψηφίους όταν οι Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης κρίνουν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουν σε απόφαση. Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

   Α. Αγγλική Γλώσσα 

   Μετάφραση μιας περίπου σελίδας αγγλικού κειμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού). 

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ταυτόχρονα για όλα τα ΠΜΣ σε μία μόνο εξέταση και θα γίνουν στις 6-10-2020. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

   (Για τους υποψηφίους που προέρχονται από Τμήματα που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση και θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος) 

   1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος», «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υπολογιστική Φυσική», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές») 

   Δ.Ε. πρώτης τάξης. Επίλυση Δ.Ε. ανώτερης τάξης με μεθόδους υποβιβασμού της τάξης της εξίσωσης. Γραμμικές Δ.Ε. ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γραμμικά συστήματα Δ.Ε. με σταθερούς συντελεστές. – Δ.Ε. με μερικές παραγώγους 1ης τάξης. 

   1. Κβαντομηχανική Ι (ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές») 

   H αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού ως ο θεμελιώδης νόμος της κβαντομηχανικής. Εξίσωση Schroedinger. Η στατιστική ερμηνεία της εξίσωσης Schroedinger. Γραμμικοί τελεστές. Συμβιβαστά φυσικά μεγέθη, ιδιότητες αντιμεταθέτη. Αρχή της αβεβαιότητας. Απλά κβαντικά συστήματα: Ορθογώνια πηγάδια, φράγματα, φαινόμενο σήραγγας, αρμονικός ταλαντωτής κ.λπ. Τρισδιάστατα προβλήματα: Κβάντωση σωματιδίου σε κουτί, Τρισδιάστατος αρμονικός ταλαντωτής. Κεντρικά δυναμικά, άτομο υδρογόνου. 

   1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης (ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών») 

   Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί τρόποι δόνησης και φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα. Δομή Ενεργειακών Ταινιών – Ηλεκτρικές Ιδιότητες : Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, Θεώρημα Bloch, μέταλλα, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητα, δομή αδάμαντα. Ημιαγωγοί : Φορείς σε ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγούς, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, αποδέκτες, παγίδες. Διηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, Διηλεκτρική συνάρτηση, Ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες και σχέσεις Kramers – Kronig. 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 54124, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 998140 

   Διευθύνσεις Ιστοσελίδων* e-mail επικοινωνίας 

   Τμήμα Φυσικής https://www.physics.auth.gr [email protected] 

   ΠΜΣ Φυσική & Τεχνολογία Υλικών http://pms.physics.auth.gr/materials [email protected] 

   *Από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής υπάρχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του κάθε ΠΜΣ 

   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κάθε ΠΜΣ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΠΜΣ. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα είναι δύο (2)
   τύπων, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ Εξάμηνο:

   • Φυσικές ιδιότητες υλικών Υ 8
   • Δομή, Ανάπτυξη και Σύνθεση υλικών Υ 8
   • Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών Υ 8
   • Φυσική στερεάς κατάστασης – Θεωρία και Εφαρμογές Υ 3
   • Υπολογιστικές μέθοδοι στη Φυσική υλικών Ι Υ 3
    Σύνολο ECTS 1ου εξαμήνου 30

   Β’ Εξάμηνο: Οι φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής

   • Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών Υ 6
   • Βιομηχανικά υλικά Υ 6
   • Μέθοδοι βελτιστοποίησης και επιλογής υλικών. Υ 6
   • Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία Υ 3
   • Υπολογιστικές μέθοδοι στη Φυσική υλικών II Ε 3
   • Τεχνολογία Υλικών και οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον Ε 3
   • Υλικά χαμηλών διαστάσεων Ε 3
   • Λεπτά υμένια και εφαρμογές σε διατάξεις Ε 3
   • Υλικά και ήπιες μορφές ενέργειας Ε 3
   • Προηγμένες οπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών και εφαρμογές: από το υπέρυθρο έως τις ακτίνες Χ. Ε 3
   • Θερμικές ιδιότητες υλικών, από τη μακροσκοπική προσέγγιση έως τη νανο-κλίμακα. Ε 3
   • Πρακτική άσκηση Ε 3
   • Θέματα χαρακτηρισμού υλικών Ε 2
   • Θέματα ανάπτυξης και σύνθεσης υλικών Ε 2
   • Θέματα κατεργασίας και επεξεργασίας υλικών. Ε 2
    Σύνολο ECTS 2ου εξαμήνου 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30
    Σύνολο ECTS 3ου εξαμήνου 30
    Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email