Φυσική (Physics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Φυσική» έχει ως αντικείμενο την υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικά πεδία που εντάσσονται στο γενικότερο πεδίο της Φυσικής και άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Φυσική» αποτελεί η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε τρεις ειδικότητες:
   (α) στη Φυσική των Υλικών,
   (β) στην Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων,
   (γ) στην Αστροφυσική.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2020-2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 688/8- 5-2018 Απόφαση Επανίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:27477) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ» (“PHYSICS”) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

   -Φυσική των Υλικών
   -Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
   -Αστροφυσική

   Κατηγορίες Πτυχιούχων – Αριθμός Εισακτέων

   Στο ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17.

   Θα γίνουν δεκτοί μέχρι εξήντα (60) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (έως 20 για τη Φυσική των Υλικών, έως 20 για την Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, έως 20 για την Αστροφυσική).

   Διαδικασία επιλογής

   H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ανά Ειδίκευση, από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από μέλη του αντίστοιχου με τη συγκεκριμένη ειδίκευση Tομέα και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Δίνεται ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

   Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

   α) Ο βαθμός πτυχίου,
   β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών,
   γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με την Ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρεται και έχει κάνει αίτηση, καθώς και η βαθμολογία τους σε αυτά,
   δ) ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών,
   ε) η επίδοση στην πτυχιακή του εργασία και η συνάφειά της με το αντίστοιχο ΠΜΣ,
   στ) η γνώμη καθηγητών του υποψηφίου, μέσω των συστατικών επιστολών τους,
   ζ) οι συναφείς με την ειδίκευση επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες,
   η) η προσωπική συνέντευξη που μπορεί να ζητήσει, εφόσον το επιθυμεί, η Επιτροπή Επιλογής και
   θ) η επίδοση σε εξέταση που μπορεί να ζητήσει, εφόσον το επιθυμεί, η Επιτροπή Επιλογής (από όλους τους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη ειδίκευση και μετά από έγκαιρη σχετική ενημέρωση των υποψηφίων).

   Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας και διαχωρίζονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής κάθε Ειδίκευσης σε αυτούς που γίνονται δεκτοί, σε αυτούς που είναι επιλαχόντες και σε αυτούς που δεν γίνονται δεκτοί. Η εκτίμηση της Επιτροπής Επιλογής για κάθε υποψήφιο είναι συνολική. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο πίνακα, να εγγραφούν στο ΠΜΣ.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από Τετάρτη 01/07/2020 έως και Τρίτη 15/09/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας στο [email protected], είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα Ταχυδρομείου (έως την Τρίτη 15/09/2020), είτε να αποστείλουν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ υπόψη κ. Γ. Κίτσιου [email protected], Κτήριο Ι, 2os όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφος, Τ.Κ 157-84.

   1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ» του Τμήματος Φυσικής (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα) με δυνατότητα δήλωσης ιεραρχημένα, μέχρι δύο επιλογών από τις Ειδικεύσεις που προσφέρονται από το ΠΜΣ.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών (και επίσημες βεβαιώσεις διδασκόντων για όσα δεν είναι στην αναλυτική βαθμολογία και έχουν εξεταστεί επιτυχώς).
   4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
   5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη).
   6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπου θα αναφέρονται και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν).
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από Καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές.
   9. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (σε μορφή JPG ή PDF).
   10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο).
   11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   12. Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: [email protected], [email protected]

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά
   30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3374/2005.

   Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (παρ. 3, άρθρο 30,ν. 4485/2017).

   Το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

   Α’ εξάμηνο: Επιλογή 4 μαθημάτων από 7 διαθέσιμα, με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή
   Αρχιτεκτονική λογισμικού 7,5 ECTS
   Διαχείριση μεγάλων δεδομένων 7,5 ECTS
   Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο 7,5 ECTS
   Επιχειρηματικά μοντέλα 7,5 ECTS
   Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας 7,5 ECTS
   Θέματα πληροφοριακών συστημάτων 7,5 ECTS
   Πολιτισμική πληροφορική 7,5 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ A’ Εξαμήνου: 30 ECTS

   B’ εξάμηνο: Επιλογή 4 μαθημάτων από 7 διαθέσιμα, με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή
   Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τερματικών 7,5 ECTS
   Ανάπτυξη περιεχομένου εφαρμογών και παιχνιδιών 7,5 ECTS
   Ασύρματα συστήματα και δίκτυα αισθητήρων 7,5 ECTS
   Ευφυείς πόλεις 7,5 ECTS
   Θέματα διαχείρισης δεδομένων και γνώσης7,5 ECTS
   Οπτικοποίηση δεδομένων 7,5 ECTS
   Σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών 7,5 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ B’ Εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
   Διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι είτε η Αγγλική (προτιμητέα) είτε η Ελληνική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email