Φυσική Εφαρμογών (Αpplied Physics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Φυσική Εφαρμογών» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής Εφαρμογών. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Εφαρμογών» με ειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2020-2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σύμφωνα με την υπ’ αρ. 696/16-5-2018 Απόφαση Ίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:29704) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (APPLIED PHYSICS) με ειδίκευση στη: Φυσική Περιβάλλοντος

   Κατηγορίες Πτυχιούχων – Αριθμός Εισακτέων

   Στο ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17. Θα γίνουν δεκτοί μέχρι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Διαδικασία επιλογής

   H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από μέλη του Tομέα Φυσικής Περιβάλλοντος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δίνεται ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών.

   Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

   α) ο βαθμός Πτυχίου,
   β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών,
   γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με την Ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρεται και έχει κάνει αίτηση, καθώς και η βαθμολογία τους σε αυτά,
   δ) ο χρόνος ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών,
   ε) η επίδοση στην Πτυχιακή του εργασία και η συνάφειά της με το αντίστοιχο Π.Μ.Σ.,
   στ) η γνώμη καθηγητών του υποψηφίου, μέσω των συστατικών επιστολών τους,
   ζ) οι συναφείς με την ειδίκευση επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες,
   η) η προσωπική συνέντευξη που μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή Επιλογής και
   θ) η επίδοση σε εξέταση που μπορεί να ζητήσει η Επιτροπή Επιλογής (από το σύνολο των υποψηφίων ή μέρος αυτών, για τη συγκεκριμένη ειδίκευση και μετά από έγκαιρη σχετική ενημέρωση των υποψηφίων).

   Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας και διαχωρίζονται από την Επιτροπή Επιλογής σε αυτούς που γίνονται δεκτοί, σε αυτούς που είναι επιλαχόντες και σε αυτούς που δεν γίνονται δεκτοί. Η εκτίμηση της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο είναι συνολική. Η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο πίνακα, να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά από Τετάρτη 01/07/2020 έως και Τρίτη 15/09/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας στο [email protected], είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα Ταχυδρομείου (έως την Τρίτη 15/09/2020), είτε να αποστείλουν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ υπόψη κ. Γ. Κίτσιου, [email protected], Κτήριο Ι, 2os όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφος, Τ.Κ 157-84

   1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Εφαρμογών» του Τμήματος Φυσικής (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών (και επίσημες βεβαιώσεις διδασκόντων για όσα δεν είναι στην αναλυτική βαθμολογία και έχουν εξεταστεί επιτυχώς).
   4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα των οποίων είτε αναμένονται αποτελέσματα είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
   5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη)
   6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όπου θα αναφέρονται και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν).
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από Καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές.
   9. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (σε μορφή JPG ή PDF).
   10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο).
   11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   12. Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: [email protected], [email protected]).

  • Για την απόκτηση του Δ.M.Σ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έντεκα (11) μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Με απόφαση της ΣΕ μπορεί να πραγματοποιείται και από απόσταση, σε ποσοστό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το 10% των διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική (ή σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα).

   Με πρόταση της ΣΕ και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ είναι δυνατή η αναθεώρηση / τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών (πρόσθεση ή αφαίρεση μαθημάτων, ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, κ.α.). Η οποιαδήποτε μεταβολή ανακοινώνεται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.Με την έναρξη των μαθημάτων κάθε ξαμήνου και εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα μαθήματα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Φυσική Ατμόσφαιρας (Ηλιακή και Γήινη ακτινοβολία Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας) (6 ECTS)
   Δυναμική των γεωφυσικών ρευστών (6 ECTS)
   Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων (6 ECTS)
   Αριθμητικές μέθοδοι – εφαρμογές στα γεωφυσικά ρευστά (2 ώρες + 2 εργαστήριο) (6 ECTS)
   Ατμοσφαιρική Φυσική και Χημεία (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών μετρήσεων (εργαστήριο) (5 ECTS)
   Δυναμική Ατμόσφαιρας (5 ECTS)

   Τέσσερα μαθήματα από τα:
   Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα (5 ECTS)
   Συνοπτική Μετεωρολογία (5 ECTS)
   Φυσική δομημένου περιβάλλοντος (5 ECTS)
   Κλίμα – Κλιματικές διακυμάνσεις (5 ECTS)
   Φυσική Ωκεανογραφία (5 ECTS)
   Αρχές και εφαρμογές Τηλεπισκόπησης (5 ECTS)
   Φυσική μέσης και ανώτερης ατμόσφαιρας (5 ECTS)
   Μοντέλα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (5 ECTS)
   Φυσική Νεφών και Φαινόμενα Μέσης Κλίμακας (5 ECTS)
   Εφαρμοσμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός (5 ECTS)
   Ειδικό θέμα (προσφέρεται κάθε έτος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διδασκόντων) (5 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Φυσική Εφαρμογών (Αpplied Physics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email