Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό» (MSc in Physical Education and Sport Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό (Pedagogy and Humanities in Sport)
   2. Οργάνωση Αθλητισμού (Organizational Studies in Sports)
   3. Προπονητική Αθλημάτων (Sport Training and Coaching)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία των Παιδαγωγικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στον Αθλητισμό, στην οργάνωση του Αθλητισμού, καθώς και στην Προπονητική των Αθλημάτων.

   Σκοπός:
   Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός”, με την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2554/2-7-2018), προκηρύσσει: 29 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Πιο συγκεκριμένα, για τις ειδικεύσεις – κατευθύνσεις του Προγράμματος προκηρύσσονται:

   (α) Ειδίκευση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:

   • Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής (2 θέσεις) 
   • Σπουδές στον Χορό (1 θέση) 
   • Φιλοσοφία του Αθλητισμού (1 θέση), 

   (β) Ειδίκευση Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής: 

   • Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (2 θέσεις) 

   (γ) Ειδίκευση Προπονητική Αθλημάτων. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής: 

   • Προπονητική Αθλοπαιδιών (8 θέσεις) 
   • Προπονητική Κλασικού Αθλητισμού (12 θέσεις) 
   • Προπονητική Υγρού Στίβου (1 θέση) 
   • Προπονητική Γυμναστικής (2 θέσεις) 

   Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

   1. ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ από τμήματα συναφή των επιστημονικών περιοχών του προγράμματος.

   2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών θα γίνει μετά από συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   α) βαθμός πτυχίου ≥6.5 (βαρύτητα έως 20/100),
   β) βαθμός συναφών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων (μαθήματα από την αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου τα οποία σχετίζονται με την κατεύθυνση του Προγράμματος που επιθυμεί να ακολουθήσει) (βαρύτητα έως 20/100),
   γ) πτυχιακή εργασία (βαρύτητα έως 10/100),
   δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (βαρύτητα έως 5/100),
   ε) συνέντευξη (βαρύτητα έως 15/100),
   στ) πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (βαρύτητα έως 10/100),
   ζ) δημοσιεύσεις (βαρύτητα έως 10/100),
   η) δεύτερο πτυχίο (βαρύτητα έως 10/100),
   θ) πιστοποιημένη γνώση λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, SAS, NVIVO (βαθμολογείται 
   μέχρι 5 επιπλέον μόρια). 

   Για την επιλογή τους οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν ≥55/100 μόρια. Δεν θα αξιολογηθούν υποψηφιότητες για εισαγωγή στο πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που δεν πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις: 

   (α) Βαθμός πτυχίου ≥6.5 και
   (β)
   Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2.

   Όσον αφορά στην πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας, το επίπεδο Β2, θεωρείται προϋπόθεση, δεν μοριοδοτείται, ενώ η πιστοποίηση σε επίπεδο C1 μοριοδοτείται με 5 μόρια και σε επίπεδο C2 με 10 μόρια.

   3.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD):

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/fysiki-agwgi-a8lhtismos/diadikasia-eisagwgis-sto-pms.html).
   2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
   5. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας.
   6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1, ΠΔ 146/2007, παράρτημα Γ’).
   7. Δύο συστατικές επιστολές. (Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων η μία συστατική επιστολή από τον καθηγητή που είχε την επίβλεψη της προπτυχιακής εργασίας).
   8. Πτυχιακή εργασία (αν υπάρχει) επικυρωμένη από το Τμήμα προέλευσης.
   9. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
   10. Υπόμνημα στόχων, έρευνας και σπουδών (1 σελίδα).
   11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   12. Πιστοποιητικό γνώσης λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, ή SAS, ή NVIVO (αν υπάρχει).

   Β. ΣΠΟΥΔΕΣ

   Για την απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά-κατεύθυνσης και επιλογής, (β) Προσφορά εκπαιδευτικού και εργαστηριακού έργου διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, (γ) Εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διατριβής και (δ) Δημοσίευση της μεταπτυχιακής έρευνας σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.

   Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διετής. Οι σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

   Γ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Η φοίτηση θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

   Δευτέρα 24/8/2020 ως Παρασκευή 4/9/2020, ώρες 10:00-14:00, στη Γραμματεία της Σχολής. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση προσκομίζονται σε φάκελο που αναγράφει το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. 

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ:

   Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 14/9/2020 (και 15/9/2020 εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των αιτήσεων). Το πρόγραμμα συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, από όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. 

   E-mail γραμματείας: [email protected] (Γραμματέας: Ξένια Κολωνιάρη) 

   Iστοσελίδα (διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ): http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes- spoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/fysiki-agwgi-a8lhtismos/diadikasia-eisagwgis-sto-pms.html 

   Οδηγός Σπουδών: http://www.phed.uoa.gr/fileadmin/phed.uoa.gr/uploads/PMS_Fysikis_Agogis/Odigos_MSc_FAA_24_2_2020_F inal_03.pdf 

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδ. Παιδαγωγικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Μεθοδολογία Έρευνας Ι
   • Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι
   • Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
   • Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**
   • Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*
   • 1 μάθημα επιλογής#

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι
   • 1 μάθημα επιλογής

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

   Σύνολο ECTS 30

   *Κατευθύνσεις: Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής, Αθλητική Ψυχολογία, Κινητική Συμπεριφορά, Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, Σπουδές στον Χορό.

   **Για τις Κατευθύνσεις Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, Σπουδές στον Χορό δεν συνιστά μάθημα κορμού.

   # Οι Κατευθύνσεις Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, Σπουδές στον Χορό οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα επιλογής.

    

   Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδίκευσης “Οργάνωση Αθλητισμού”

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Μεθοδολογία Έρευνας Ι
   • Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι
   • Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
   • Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**
   • Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*
   • 1 μάθημα επιλογής#

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι
   • 1 μάθημα επιλογής

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

   Σύνολο ECTS 30

   *Κατευθύνσεις: Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας, Ποσοτική Ανάλυση Αθλητικών Αποτελεσμάτων και Αθλητικό Δίκαιο.

   **Για την Κατεύθυνση Αθλητικό Δίκαιο δεν συνιστά μάθημα κορμού.

   # Για την Κατεύθυνση Αθλητικό Δίκαιο οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα επιλογής.

    

   Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδίκευσης “Προπονητική Αθλημάτων”

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Μεθοδολογία Έρευνας Ι
   • Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι
   • Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
   • Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**
   • Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*
   • 1 μάθημα επιλογής#

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι
   • 1 μάθημα επιλογής

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

   Σύνολο ECTS 30

   *Κατευθύνσεις: Αθλοπαιδιές, Γυμναστική, Κλασικός Αθλητισμός, Υγρός Στίβος

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email