Loading...

Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η Επιστήμη Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και την διάσωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο και την βελτίωση ποικίλων μεθόδων προστασίας τους. Ο σκοπός συνεπάγεται την δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προαναφερόμενο γνωστικό πεδίο. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ∆ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

   Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ, ως επισπεύδον σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Φυσικής
   και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ και το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων
   της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 ∆ιιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) µε τίτλο: «Φυσικές και Χηµικές Μέθοδοι ∆ιάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2669/τ.Β’/06-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017).
   Η λειτουργία του ∆ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τµήµατος
   Χηµείας στη συνεδρίαση αριθµ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOY∆ΩN
   Το ∆ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο «Φυσικές και Χηµικές Μέθοδοι ∆ιάγνωσης
   Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2019-2020 είναι δεκαπέντε (15).

   Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ MONA∆EΣ
   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 και 6 εξάµηνα αντίστοιχα. Για την
   απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από µεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ECTS από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία).

   ∆. EIΣ∆OXH YΠOΨHΦIΩN
   Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών (240 µονάδες ECTS) Τµηµάτων Χηµείας, Φυσικής,
   Γεωλογίας, Βιολογίας, Χηµικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, ∆ιαχείρισης, Επιστήµης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων, απόφοιτοι ηµεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισµένων οµοταγών αλλοδαπών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τον ν. 3328/2005 (Α’ 80). Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, µπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθµοι και µόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τµήµατα του Ιδρύµατος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές µε τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυµα.

   Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ αίτηση από 17/06/2019
   έως 19/07/2019 (ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς µε σφραγίδα ταχυδροµείου εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

   Μαζί µε την Αίτηση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.
   2. Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα.
   3. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ∆ΠΜΣ.
   4. Έντυπη µορφή του Εξώφυλλου της πτυχιακής και έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείµενο της πτυχιακής σε ψηφιακή
   (cd) ή έντυπη µορφή).
   5. Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, εφόσον υπάρχουν.
   6. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
   7. Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
   8. Αντίγραφο άλλου µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το µήνα Σεπτέµβριο, µε βάση τον Αλγόριθµο Μοριοδότησης που περιγράφεται
   στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη ποσόστωση για τη µοριοδότηση):
   – Βαθµός πτυχίου (45%)
   – Μαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή εργασία (10%)
   – ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελµατική/Ερευνητική εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραµµατίζονται να γίνουν από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέµβριο σε
   συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Ειδική ∆ιιδρυµατική Επιτροπή του ΠΜΣ και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων του A’ εξαµήνου.

   Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά µαθήµατα του Τµήµατος Χηµείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ∆.Π.Μ.Σ., ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε µαθήµατα του Π.Π.Σ. του Τµήµατος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα των µεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό
   πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Ιστορικό και Θεσμικό πλαίσιο – Διαχείριση 3
  • Ιδιότητες υλικών 8
  • Φαινόμενα, Μηχανισμοί, Διάγνωση Φθοράς – Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Φθοράς. 7
  • Υλικά Καθαρισμού, Στερέωσης και Προστασίας. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας Τεχνικών Στερέωσης. 5
  • Εντοπισμός και Χαρτογράφηση Θαμμένων Αρχαιοτήτων με Γεωφυσικές Μεθόδους. 3
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Ανάλυση Δεδομένων 4
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών 7
  • Πυρηνικές και Ατομικές Μέθοδοι στην Χρονολόγηση – Αρχαιομαγνητισμός 5
  • Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού Υλικών 4 7
  • Μικροσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών. Περίθλαση και Φθορισμός Ακτίνων X. 7
  • Επιλογή (εργαστηριακή εξάσκηση σε μια τεχνική) 4
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο ECTS 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ