Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η Επιστήμη Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και την διάσωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο και την βελτίωση ποικίλων μεθόδων προστασίας τους. Ο σκοπός συνεπάγεται την δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προαναφερόμενο γνωστικό πεδίο. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, ως επισπεύδον σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2669/τ.Β’/06-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017).

   Η λειτουργία του ΔΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-02-2018. Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN
   Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι δεκαπέντε (15).

   Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ
   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία).

   Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN
   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για φοίτηση στο ΔΠΜΣ είναι:
   1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης, Επιστήμης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
   2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης, Επιστήμης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3) Τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, που οφείλουν μέχρι δύο μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους και η εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ.
   4) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 4485, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο μία/ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020.

   Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”».

   Την Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

   1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
   3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.
   5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
   6. Αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
   7. Περιλήψεις (abstacts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
   9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

   H επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):
   – Βαθμός πτυχίου (45%)
   – Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή εργασία (10%) – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (3%)
   – Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (3%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ΔΠΜΣ, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό
   πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Ιστορικό και Θεσμικό πλαίσιο – Διαχείριση 3
   • Ιδιότητες υλικών 8
   • Φαινόμενα, Μηχανισμοί, Διάγνωση Φθοράς – Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Φθοράς. 7
   • Υλικά Καθαρισμού, Στερέωσης και Προστασίας. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας Τεχνικών Στερέωσης. 5
   • Εντοπισμός και Χαρτογράφηση Θαμμένων Αρχαιοτήτων με Γεωφυσικές Μεθόδους. 3
   • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Ανάλυση Δεδομένων 4
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών 7
   • Πυρηνικές και Ατομικές Μέθοδοι στην Χρονολόγηση – Αρχαιομαγνητισμός 5
   • Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού Υλικών 4 7
   • Μικροσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών. Περίθλαση και Φθορισμός Ακτίνων X. 7
   • Επιλογή (εργαστηριακή εξάσκηση σε μια τεχνική) 4
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
    Σύνολο ECTS 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email