Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” περιλαμβάνει τα κυριότερα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που θέτουν οι μελέτες για τις γυναίκες και το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία και ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, την γλώσσα και την τέχνη. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητριών/ών στις γυναικείες σπουδές και τις μελέτες για το φύλο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σημερινών πολυπολισμικών κοινωνιών και να συμβάλουν στην προώθηση της αρχή της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο συνθέτει την κοινωνική ανθρωπολογία με την ιστορία και εξετάζει τη διαπλοκή τους με άλλες επιστημονικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα./font>

   Ένα επιπλέον καινοτόμο του στοιχείο του προγράμματος συνιστούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις από μη δυτικές κοινωνίες και πολιτισμούς σε θέματα φύλου, με τον αντίστοιχο διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας γύρω από τα ίδια θέματα. Συνεπώς, τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση την οποία εφαρμόζει, ο εξ’ ορισμού διαπολιτισμικός του προσανατολισμός, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία».

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της συστηματικής γνώσης και της έρευνας στο χώρο της Μελέτης του Φύλου, στη μελέτη του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και στην τεκμηρίωση της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα φύλου. Τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονικότητά του, η διαπολιτισμική του προσέγγιση, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική και ιστοριογραφική προσέγγιση.

   Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην κατεύθυνση των Μελετών για το Φύλο και πλαισιώνεται από μια σειρά μαθημάτων/διαλέξεων από διδάσκοντες του Τμήματος και επισκέπτες καθηγητές ή ερευνητές ή επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε ενάμιση (1,5) ημερολογιακό έτος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών εξαμήνων, ο/η φοιτητής/-τρια εκπονεί στο τρίτο εξάμηνο Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, η οποία είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.E.Ε., προβλέπονται δίδακτρα ύψους 500 ευρώ για το σύνολο της φοίτησης, που καταβάλλονται σε δύο δόσεις .

   Για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα γίνουν δεκτοί δεκατρείς (13) μεταπτυχιακοί φοιτητές, δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων όλων των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, 2 γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄). Eπίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητας τους από την τριμελή Επιτροπή.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31/08/2020 και ώρα 23.59΄ αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf τα παρακάτω δακαιολογητικά

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   5. Δύο συστατικές επιστολές
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
   7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος

   Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

   Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Εναλλακτικά, σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής της υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις του έως τις 28 Αυγούστου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία ΠΜΣ, του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

   Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας):

   (Απόφαση Συγκλήτου 36/28.06.2018)

   1. Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 36%
   2. Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30%
   3. Συνάφεια επιστημονικού κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον τίτλο σπουδών ή τη πτυχιακή εργασία στον πρώτο κύκλο σπουδών, σε ποσοστό 7%
   4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου σε ποσοστό 7%
   5. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε ποσοστό 10%.
   6. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας επιπλέον της αγγλικής, σε ποσοστό 3%.
   7. επίδοση στην πτυχιακή/διπλωματική 3%
   8. προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο του ΠΜΣ 4%.

   Η προφορική συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά το διάστημα 6-8 Σεπτεμβρίου 2020.

   Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/06/vivliografia_2020.pdf

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Άρτεμις Μιλτιάδου, τηλ. 22510-36331) και στο e-mail: [email protected].

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά τρία εξάμηνα. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμισυ (10) πιστωτικές μονάδες και σε 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο εξάμηνων τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά κορμού και τα τρία (3) μαθήματα εαρινού εξαμήνου είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση, στο τρίτο εξάμηνο, της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η ολοκλήρωση της τελευταίας είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων ΑΕΙ όλων των κατευθύνσεων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), και πτυχιούχοι, ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αριθμ. 16 του ν.2327/95. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, και όπως αυτή ορίζει, οι υποψήφιες/οι υποβάλλουν στο Τμήμα αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής και βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιες/οι διαγωνίζονται στην αγγλική γλώσσα σε περίπτωση που δεν κατέχουν πιστοποιητικό Β2 Αγγλικών, και συμμετέχουν σε προφορική συνέντευξη. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ανέρχεται στους δεκατρείς (13).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email