Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων στο διεπιστημονικό πεδίο των Σπουδών Φύλου. Τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται σε μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα διεπιστημονικών προσεγγίσεων γύρω από το φύλο, σε σχέση με τους άξονες της κοινωνίας και της πολιτικής, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο (Γ’) ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια εξειδικεύει το αντικείμενο των σπουδών του/της μέσα από το σχεδιασμό και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Το Διατμηματικό ΠΜΣ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται του φύλου. Συγχρόνως, αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ποικιλόμορφης οπτικής του φύλου που αναθεωρεί κριτικά τις παραδοσιακές επιστήμες και τα δόκιμά τους όρια. Κεντρική θεματική που διατρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ αποτελεί το πώς η κοινωνία, η πολιτική, ο πολιτισμός και η γνώση διαμορφώνονται μέσα από έμφυλες σχέσεις εξουσίας, αλλά και πώς τα παραπάνω αποδίδουν μέσα στον ιστορικό χρόνο συγκεκριμένα νοήματα στο φύλο ως διάσταση της ταυτότητας.

   Ο σκοπός του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι διττός: (α) η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα θεωρίας κοινωνικών ερευνών και (β) η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην επιστημονική έρευνα ποικίλων κοινωνικών σχέσεων, θεσμών, πολιτικών δομών και πολιτισμικών μορφωμάτων μέσα από την οπτική του φύλου, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις έμφυλες διαστάσεις κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν κοινωνική έρευνα σχετική με ζητήματα πολιτικών φύλου και ισότητας.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνουν τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ 3142/τ. Β’/8.8.2019).

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ, όλων των ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί/ές υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμος και αντίστοιχος. Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω).

   Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/ριών στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Η διάρκεια σπουδών καλύπτει ενάμισι (1,5) ακαδημαϊκό έτος. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ του πρώτου έτους) οι φοιτητές/ριες παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο ΧΕ εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν διπλωματική εργασία.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

   Α. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

   1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία περιλαμβάνονται δύο προτεινόμενες συστάσεις (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα). Οι συστάσεις μπορούν να γίνουν από διδάσκοντες/ουσες ΑΕΙ/ΤΕΙ ή /και ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου (τουλάχιστον μία), ή και εργοδότες/τριες. Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη παρακάτω (Συνημμένο)
   2. Αντίγραφο Πτυχίου και αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου, αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και γενικό βαθμό επίδοσης «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω), καθώς και το θέμα της πτυχιακής εργασίας, όπου αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου.
   3. Βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δημοσιευμένο έργο ή ερευνητικές εργασίες, πέραν των εργασιών που απαιτούνται για τη διαδικασία εξέτασης συγκεκριμένων μαθημάτων. Στο βιογραφικό αναφέρονται επίσης ενδεχόμενα μαθήματα ή διαλέξεις (με χρονολογία) που έχει 2 παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α και άπτονται του αντικειμένου του ΔΠΜΣ. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και άλλες ασχολίες σχετιζόμενες με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
   4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής».
   6. Πιστοποιητικό επάρκειας στην ξένη γλώσσα. Οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η επάρκεια στην αγγλική ή άλλη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου επιπέδου όχι κατώτερου του Γ1/C1 (πολύ καλά) σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

   Για τις περιπτώσεις 2, 4 και 6 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι/όσες επιτύχουν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

   Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (personal Statement)

   Πρόκειται για ένα κείμενο περίπου 600 λέξεων όπου ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία pdf, αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των έξι (6) δικαιολογητικών, όπως αυτή εμφανίζεται στην προκήρυξη (βλ. παραπάνω).

   Για παράδειγμα: 1.ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ, 2.ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ, κ.ο.κ. Το έγγραφο «αιτιολόγηση υποψηφιότητας» ονομάζεται ως εξής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ.

   Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρηθεί η ως άνω σειρά αρίθμησης.

   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής στο ΔΠΜΣ ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Επιλογής από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά του/της υποψηφίου/ας. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος σε συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής. Ο χρόνος και ο τρόπος της συνέντευξης καθώς και ο κατάλογος των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη ορίζεται από την ΕΔΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2020. Στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να αναπτύξουν τα επιστημονικά τους 3 ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους σε συνάρτηση με την αιτιολόγηση υποψηφιότητας που έχουν καταθέσει.

   Ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων/επιτυχουσών, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 22 Ιουνίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

   Η υποβολή θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως και με τους δύο τρόπους:

   Α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΠΜΣ ([email protected]) με μία μόνον αποστολή

   Β) ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
   Πάντειο Πανεπιστήμιο
   Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (για το ΔΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»)
   Συγγρού 136 Αθήνα 17671

   Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3142/τ. Β’/8.8.2019) ή απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

  • Η έναρξη των μαθημάτων κατά εξάμηνο, ο χρόνος των εγγραφών και η εξεταστική περίοδος του ΔΠΜΣ αποφασίζονται από την ΕΔΕ και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας υλοποιείται μέσα σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται και κατατίθεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία σε παραπάνω από δύο (2) διαλέξεις μαθημάτων επισύρει, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), τη διαγραφή από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ εξετάζονται σε οκτώ (8) συνολικά μαθήματα, επιλέγοντας τέσσερα (4) από τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο μαθήματα.

   Α’ Εξάμηνο

   • Φύλο, Λόγος, Εξουσία 7.5 ECTS
   • Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 7.5 ECTS
   • Φύλο και Βιοπολιτική: Θεωρίες για το Υποκείμενο και την Εξουσία 7.5 ECTS
   • Φεμινιστική Θεωρία 7.5 ECTS
   • Φύλο, Διεθνικότητα, Ιδιότητα του Πολίτη 7.5 ECTS
   • Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις 7.5 ECTS
   • Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ευρώπη: Πολιτισμική Ετερότητα, Φύλο και Πολιτική 7.5 ECTS
   • Ανθρωπολογία της Υγείας και του Σώματος 7.5 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Φύλο και Πολιτισμός 7.5 ECTS
   • Πολιτική της Ετερότητας 7.5 ECTS
   • Φεμινιστική Έρευνα και Αφηγηματική Ανάλυση 7.5 ECTS
   • Φύλο και Αγορά Εργασίας 7.5 ECTS
   • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 7.5 ECTS
   • Το Φύλο στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και Πράξη 7.5 ECTS
   • Φύλο και Διεθνείς Συγκρούσεις 7.5 ECTS
   • Η Θεωρία ως Πρακτική: Σχεδιασμός Έρευνας 7.5 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email