Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,300€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

   1. Κλινική Διαβητολογία
   2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

   To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Μέσα από το ΠΜΣ οι πτυχιούχοι αποκτούν ισχυρές επιστημονικές βάσεις, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι ικανοί να φροντίζουν και να διαχειρίζονται άριστα καταστάσεις σχετικές με το Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ παράλληλα αποκτούν ένα σημαντικό εφόδιο για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Στο Εθνικό σύστημα υγείας, για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, σήμερα λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός Διαβητολογικών κέντρων και ιατρείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων, ψυχολόγων). Αλλά και στον ιδιωτικό χώρο της υγείας, η ραγδαία αύξηση της επίπτωσης του σακχαρώδη διαβήτη επιβάλλει και καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στο σακχαρώδη διαβήτη.

   Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα  γίνονται  κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, προκειμένου να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Μαιευτικής, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. Στους αποφοίτους του ΠΜΣ χορηγείται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» και σε μία από τις δύο ειδικεύσεις, στην «Κλινική Διαβητολογία» ή στη «Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) ειδικεύσεις:

   1. Κλινική Διαβητολογία

   2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

   Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3)  ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2)  πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο  εκπονείται Μεταπτυχιακή   Διπλωματική Διατριβή. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής – Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

   Φοιτητές  του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ελλιπές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα υποδομής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ.

   Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία. Είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ)

   2.Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά από την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που  είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

   3.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

   4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

   5.Δύο (2)  συστατικές επιστολές

   6.Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.

   7.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

   8.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας– ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.

   9.Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

   10.Τέσσερις (4)  φωτογραφίες

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ από 9:00 έως 12:00.

   Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2020.

   Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών – Κανονισμό Λειτουργίας  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ  στην διεύθυνση ΑΤΕΙΘ–ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141

  • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ»

    

   1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1ΜΚ1Επιδημιολογία- Παθογένεια  Σακχαρώδη Διαβήτη5
   2ΜΚ2Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη5
   3ΜΚ3Μικροαγγειακές και Μακροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη5
   4ΜΕ1Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας5
   5ΜΕ2Διατροφική φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη5
   6ΜΕ3Ψυχολογική προσέγγιση στα χρόνια νοσήματα5
   2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1ΜΚ4Βιοστατιστική-Πληροφορική της υγείας5
   2ΜΚ5Άσκηση στον Σακχαρώδη Διαβήτη5
   3ΜΚ6Διαβητικό πόδι5
   4ΜΕ4Διαβήτης σε ειδικές ομάδες ασθενών5
   5ΜΚ7Φαρμακευτική αγωγή στο Σακχαρώδη Διαβήτη5
   6ΜΚ8

   Ινσουλινοθεραπεία-αντλίες ινσουλίνης

   5
   3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

    

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: πιστωτικές μονάδες 30

    ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

   1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1ΜΚ1Επιδημιολογία- Παθογένεια  Σακχαρώδη Διαβήτη5
   2ΜΚ2Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη5
   3ΜΚ3Μικροαγγειακές και Μακροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη5
   4ΜΕ1Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας5
   5ΜΕ5Διατροφική φροντίδα και άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη5
   6ΜΕ3Ψυχολογική προσέγγιση στα χρόνια νοσήματα5
   2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1ΜΚ4Βιοστατιστική-Πληροφορική της υγείας5
   2ΜΕ6Παιδική και εφηβική ηλικία-σχολείο και Σακχαρώδης Διαβήτης5
   3ΜΕ7Αγωγή Υγείας για την πρόληψη στο Σακχαρώδη Διαβήτη5
   4ΜΕ4Διαβήτης σε ειδικές ομάδες ασθενών5
   5ΜΕ8Πλάνα Φροντίδας στο Σακχαρώδη Διαβήτη5
   6ΜΕ9

   Εκπαίδευση των ασθενών στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στην ινσουλινοθεραπεία

   5
   3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

    

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: πιστωτικές μονάδες 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email