Loading...

Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3300
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

   1. Κλινική Διαβητολογία
   2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

   To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Μέσα από το ΠΜΣ οι πτυχιούχοι αποκτούν ισχυρές επιστημονικές βάσεις, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι ικανοί να φροντίζουν και να διαχειρίζονται άριστα καταστάσεις σχετικές με το Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ παράλληλα αποκτούν ένα σημαντικό εφόδιο για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Στο Εθνικό σύστημα υγείας, για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, σήμερα λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός Διαβητολογικών κέντρων και ιατρείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων, ψυχολόγων). Αλλά και στον ιδιωτικό χώρο της υγείας, η ραγδαία αύξηση της επίπτωσης του σακχαρώδη διαβήτη επιβάλλει και καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στο σακχαρώδη διαβήτη.

   Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα  γίνονται  κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, προκειμένου να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Μαιευτικής, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. Στους αποφοίτους του ΠΜΣ χορηγείται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» και σε μία από τις δύο ειδικεύσεις, στην «Κλινική Διαβητολογία» ή στη «Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη».


   ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) ειδικεύσεις:

   1. Κλινική Διαβητολογία

   2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

   Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3)  ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2)  πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο  εκπονείται Μεταπτυχιακή   Διπλωματική Εργασία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

   Φοιτητές  του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ελλιπές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα υποδομής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ.

   Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία. Είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ)

   2.Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά από την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που  είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

   3.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

   4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

   5.Δύο (2)  συστατικές επιστολές

   6.Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.

   7.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

   8.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας– ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.

   9.Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

   10.Τέσσερις (4)  φωτογραφίες

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τις ημέρες ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ από 9:00 έως 14:00.

   Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 8 έως 31 Οκτωβρίου 2019.

   Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού και ερευνητικού  έργου, τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών – Κανονισμό Λειτουργίας  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ  στην διεύθυνση ΑΤΕΙΘ–ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141

  • ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ»

   1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1 ΜΚ1 Επιδημιολογία- Παθογένεια  Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   2 ΜΚ2 Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   3 ΜΚ3 Μικροαγγειακές και Μακροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   4 ΜΕ1 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 5
   5 ΜΕ2 Διατροφική φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   6 ΜΕ3 Ψυχολογική προσέγγιση στα χρόνια νοσήματα 5
   2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1 ΜΚ4 Βιοστατιστική-Πληροφορική της υγείας 5
   2 ΜΚ5 Άσκηση στον Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   3 ΜΚ6 Διαβητικό πόδι 5
   4 ΜΕ4 Διαβήτης σε ειδικές ομάδες ασθενών 5
   5 ΜΚ7 Φαρμακευτική αγωγή στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   6 ΜΚ8

   Ινσουλινοθεραπεία-αντλίες ινσουλίνης

   5
   3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: πιστωτικές μονάδες 30

    ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

   1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1 ΜΚ1 Επιδημιολογία- Παθογένεια  Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   2 ΜΚ2 Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   3 ΜΚ3 Μικροαγγειακές και Μακροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   4 ΜΕ1 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 5
   5 ΜΕ5 Διατροφική φροντίδα και άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   6 ΜΕ3 Ψυχολογική προσέγγιση στα χρόνια νοσήματα 5
   2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       (ECTS)
   1 ΜΚ4 Βιοστατιστική-Πληροφορική της υγείας 5
   2 ΜΕ6 Παιδική και εφηβική ηλικία-σχολείο και Σακχαρώδης Διαβήτης 5
   3 ΜΕ7 Αγωγή Υγείας για την πρόληψη στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   4 ΜΕ4 Διαβήτης σε ειδικές ομάδες ασθενών 5
   5 ΜΕ8 Πλάνα Φροντίδας στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
   6 ΜΕ9

   Εκπαίδευση των ασθενών στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στην ινσουλινοθεραπεία

   5
   3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: πιστωτικές μονάδες 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ