Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία», το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) και σε αυτές των Τμημάτων Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., είναι η εξειδίκευση στους τομείς της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής, της Θεολογίας, της Οικονομίας και της Αρχιτεκτονικής. Ιδίως, με το εν λόγω Διατμηματικό Π.Μ.Σ., τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν ως στόχο να καταρτίσουν και να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, οι οποίοι κατανοούν σε βάθος τις λογικές σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φιλοσοφικό στοχασμό, τις επιστήμες και την καλλιτεχνική δημιουργία, έτσι ώστε αφενός να διαρρήξουν τα στεγανά που συχνά θεωρείται ότι υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών περιοχών και αφετέρου να αναδείξουν την ενότητα μεταξύ της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τέχνης. Η φιλοσοφική, η παιδαγωγική και η διεπιστημονική προσέγγιση αυτού του στόχου έχει ως κεντρική αναφορά, ως κεντρικό αντικείμενο έρευνας τον άνθρωπο – τη φύση του, τη σκέψη του και την πράξη του, σε όλο το φάσμα των διαστάσεών τους.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στην παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου τόσο στο θεωρητικό χώρο όσο και στις περιοχές της πράξης ως εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Φιλοσοφικής, της Παιδαγωγικής και της Διεπιστημονικής Ανθρωπολογίας, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των συνεργαζόμενων Τμημάτων θεωρητικών και θετικών Σχολών.

   Παράλληλα, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι η κατάρτιση νέων επιστημόνων, οι οποίοι και οι οποίες, είτε εργασθούν στην εκπαίδευση ή σε άλλες (πιο θεωρητικές) θέσεις εργασίας, είτε καταλάβουν θέσεις που προάγουν την πρωτογενή έρευνα και την καινοτομία, θα έχουν μια βαθειά γνώση των υπόγειων διακλαδώσεων που υπάρχουν μεταξύ Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τέχνης.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Προκήρυξη για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία».

   Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

   Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   (Α) Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   (Β) Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.

   (Γ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά
   (Γ. 1) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η ενδεχόμενη διδακτική εμπειρία και η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.
   (Γ. 2) Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
   (Γ. 3) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
   (Γ. 4) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης έως 400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία».
   (Γ. 5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένων γλωσσών, δημοσιεύματα).

   (Δ) Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος) από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση :
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
   Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
   ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»
   Γραμματεία – Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος γραφ. 302.
   ΤΚ. 54126 Θεσσαλονικη

   Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

   (1) Γενικός βαθµός πτυχίου (30%).
   (2) Προφορική συνέντευξη, µε συνεκτίµηση του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού προφίλ του/της υποψηφίου/ας (30%).
   (3) Κατοχή ξένων γλωσσών (20%).
   (4) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (20%).

   Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων (δηλαδή τουλάχιστον 50 μόρια).

   Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2020. Ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθούν εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου του 2020.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πίνακας επιτυχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία», θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των τεσσάρων Τμημάτων.

   Οι επιτυχόντες θα κληθούν, με διαδικτυακή ανακοίνωση, να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, στο Κτήριο Διοίκησης του Α.Π.Θ. (54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη) έως τις 30 Οκτωβρίου του 2020.

   Έναρξη μαθημάτων: 2 Νοεμβρίου του 2020.

   Το έντυπο της αίτησης, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»: https://www.edlit.auth.gr/MA-phil2 Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 991608.

   Οι αιτήσεις κατατίθενται από 01.9.2020 έως 30.09.2020.

  • Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συµπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές µονάδες ECTS, µε την επιτυχή παρακολούθηση δώδεκα (12) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας.

   Το πρόγραµµα των µαθηµάτων διαµορφώνεται ως εξής:

   Οι φοιτητές σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα επιλέγουν (4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα) x (7,5 ECTS) = 30 ECTS

   1ο Εξάμηνο:

   • Φιλοσοφική ανθρωπολογία – 7,5 ECTS
   • Οντολογία της ανθρώπινης δημιουργίας: Ο Μίκης Θεοδωράκης και η θεωρία της Συμπαντικής Αρμονίας – 7,5 ECTS
   • Οικονομική ανθρωπολογία – 7,5 ECTS
   • Φιλοσοφία της Τεχνοεπιστήμης. Θετικιστικές, ηθικές και εκπαιδευτικές θεωρήσεις – 7,5 ECTS
   • Mεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών: [Research Methodology of Social Sciences] – 7,5 ECTS
   • Παιδαγωγική Ανθρωπολογία – 7,5 ECTS

   2ο Εξάμηνο:

   • Πολιτική φιλοσοφία Ι – 7,5 ECTS
   • Μεταφυσική ανθρωπολογία: Μηδενισμός και φαντασία – 7,5 ECTS
   • Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του Ιμμάνουελ Καντ – 7,5 ECTS
   • Χριστιανική ανθρωπολογία – 7,5 ECTS
   • Ανθρωπολογία του χώρου – 7,5 ECTS
   • Οικονομικές θεωρίες ομαδοποίησης – 7,5 ECTS

   3ο Εξάμηνο:

   • Μεταφυσική ανθρωπολογία: Ο Henry Corbin και η οραματική γνώση – 7,5 ECTS
   • Πολιτική φιλοσοφία ΙΙ – 7,5 ECTS
   • Βιοηθικοί προβληματισμοί κατά το τέλος της ζωής – 7,5 ECTS
   • Ηθική των επαγγελμάτων. Ή, γιατί οι μηχανικοί χρειάζονται την ηθική; – 7,5 ECTS

   4ο Εξάμηνο:

   • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email