Φιλοσοφία (Philosophy)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία απευθύνεται σε όλους αυτούς που αγαπούν την Φιλοσοφία και ό,τι αυτή είτε προϋποθέτει, είτε γεννά σε εκείνον που θα ασχοληθεί με αυτήν: την ρηξικέλευθη και καινοτόμο σκέψη, την αμφισβήτηση, την αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων καθώς και τρόπων αντίληψης και διαχείρισης της καθημερινότητάς. Σταθερός στόχος είναι η επιδίωξη της αριστείας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (ΦΕΚ υπό δημοσίευση, ΚΑΔ 31653), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

   -Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών»
   -Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Πολιτική Φιλοσοφία»
   -Έως 50 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Ηθική»

   Η φοίτηση θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-2021.

   Για τους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά εκτός από δυο ανά μάθημα που θα γίνονται με φυσική προσέλευση. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 600 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης. Οι υποψήφιοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε αρχεία PDF (κατά προτίμηση με WeTransfer) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. [email protected]

   1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
   2. Βιογραφικό σημείωμα (σε αρχείο pdf) στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα (τα δικαιολογητικά από την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, προγραμμάτων κλπ. θα πρέπει να επισυνάπτονται στο mail σκαναρισμένα).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου) ή βεβαίωση του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου).
   5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Β2 και πλέον (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν έχει ούτε πιστοποιητικό επιπέδου Β2, υποχρεούται να εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις προκειμένου να κατοχυρώσει την απαιτούμενη γνώση της ξένης γλώσσας. Οι εξετάσεις της ξένης γλώσσας θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά τη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εξετάσεις γλώσσας μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή.
   6. Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια (αν υπάρχουν).
   7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος/η υποψήφια δηλώνει ότι: α) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ και την προκήρυξη αυτή.
   8. Αστυνομική Ταυτότητα (δύο όψεων).
   9. Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις), στο οποίο ο υποψήφιος/η υποψήφια θα εκθέτει τους λόγους επιλογής της Κατεύθυνσης του ΠΜΣ. Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να αποστείλουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018.
   10. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται: α/ με συνεκτίμηση προσόντων και β/ με προφορική συνέντευξη.

   Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας (πιθανότατα Skype for Business). Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων ορίζεται από την Πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και του Τμήματος Φιλοσοφίας. Στη συνέντευξη/ δοκιμασία, οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν προφορικά τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το ΠΜΣ «Φιλοσοφία» και θα απαντήσουν σε συναφή ερωτήματα.

   Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης. Σε όλα τα σκαναρισμένα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου.
   Π.χ.: Παπαδόπουλος Γιώργος_ Βιογραφικό σημείωμα – Παπαδόπουλος Γιώργος_Πτυχίο, κ.λπ.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Τα μαθήματα διεξάγονται, όπως αναφέρθηκε, εξ αποστάσεως εκτός από δυο (επομένως, 11 θα είναι διαδικτυακά και 2 με φυσική παρουσία). Οι φοιτητές αναμένεται, επίσης, να συμμετέχουν σε άλλες εκδηλώσεις του ΠΜΣ (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.) Η Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» εδρεύει στην αίθουσα σεμιναρίων ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, (641), στη Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 641, Τηλ.: 210 7277678.

   Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την 10/7/2020 έως και την Κυριακή 20/9/2020 7/10/2020, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

  • Ιστορία της Φιλοσοφίας

   Α` Εξάμηνο
   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)
   Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλοσοφία (10 ECTS)

   Β` Εξάμηνο
   Αναγεννησιακή και πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία (10 ECTS)
   Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)

   και ένα από τα:
   Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (10 ECTS)
   Θεωρητική Ηθική Ι (10 ECTS)
   Θεωρητική Ηθική ΙΙ (10 ECTS)
   Φιλοσοφία και Λογοτεχνία (10 ECTS)
   μάθημα από άλλο Τμήμα/Σχολή (10 ECTS)

   Γ` Εξάμηνο
   Αναλυτική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
   Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)

   και ένα από τα:
   Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (10 ECTS)
   Ηθική, Πολιτική, Δίκαιο (10 ECTS)
   Αισθητική (10 ECTS)
   Λογική (10 ECTS)
   μάθημα από άλλο Τμήμα/Σχολή (10 ECTS)

   Δ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

   Πολιτική Φιλοσοφία

   Α` Εξάμηνο
   Αρχαία Πολιτική Φιλοσοφία (10 ECTS)
   Θεωρίες Φιλελευθερισμού (10 ECTS)
   Ανθρώπινα Δικαιώματα και Βιοηθική (10 ECTS)

   Β` Εξάμηνο
   Θεωρίες Ρεπουμπλικανισμού (10 ECTS)
   Ρατσισμός, Φονταμενταλισμός και Ολοκληρωτισμός (10 ECTS)

   και ένα από τα:
   Βιοπολιτική (10 ECTS)
   Κριτική Θεωρία (10 ECTS)

   Γ` Εξάμηνο
   Φιλοσοφία και Γενική Θεωρία του Δικαίου (10 ECTS)
   Αντι-διαφωτισμός, πολιτικός ρομαντισμός, κοινοτισμός (10 ECTS)

   και ένα από τα :
   Φιλοσοφία της Οικονομίας, Εφαρμοσμένη Πολιτική Φιλοσοφία, παγκόσμια δικαιοσύνη (10 ECTS)
   Πολιτική Θεολογία, Θεωρίες Κυριαρχίας και η Κριτική τους (10 ECTS)

   Δ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Φιλοσοφία (Philosophy)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email