Loading...

Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες,
   Πρακτικές», στις εξής ειδικεύσεις:

   α. Ιστορία της Φιλοσοφίας.
   β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο.

   Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι το γνωστικό πεδίο
   της Φιλοσοφίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης
   και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών εμβάθυνσης σε αυτούς τους κλάδους και η
   κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας στα εν λόγω πεδία, καθώς και για τις ανάγκες
   της εκπαίδευσης.

   Δείτε τη αναλυτικά προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
   για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)
   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδ. έτος 2019-20, και συγκεκριμένα:
   – Δεκαπέντε (15) θέσεις στην Ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
   – Δεκαπέντε (15) θέσεις στην Ειδίκευση «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο».

   Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Επίσης, δικαιούνται να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 10 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.

   Στην αίτηση εισαγωγής οι υποψήφιοι θα προσδιορίζουν την Ειδίκευση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν («Ιστορία της φιλοσοφίας» ή «Πολιτική, ηθική, δίκαιο») και την ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά) στην οποία θα εξεταστούν.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά
   1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η τυχόν διδακτική εμπειρία ή/και η επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
   4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης 200-400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένων γλωσσών, δημοσιεύματα).

   Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
   Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215) από 2 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, 10:00-13:00.

   Ημερομηνία εξετάσεων
   Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί, τουλάχιστον είκοσι μέρες νωρίτερα, στις ιστοσελίδες των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων.

   Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
   Η αξιολόγηση γίνεται χωριστά ανά Ειδίκευση από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:
   (1) Γενικός βαθμός πτυχίου (έως 10 μόρια).
   (2) Μέσος όρος της βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. (έως 10 μόρια).
   (3) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του υποψηφίου (έως 10 μόρια).
   (4) Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου και αξιολογεί τη γνώση της αγγλικής ή άλλης διεθνούς γλώσσας που προσδιορίζεται ως εξεταστέα από τους υποψηφίους στην αίτησή τους (έως 10 μόρια).
   (5) Γραπτή θεματική εξέταση σε ύλη που ορίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης (έως 40 μόρια) και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

   Το έντυπο της αίτησης, η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας: http://www.edlit.auth.gr/MA-phil

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90). Το πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (ΕΥ) μαθημάτων-σεμιναρίων, ενός υποχρεωτικού μαθήματος «Άσκηση – Μεθοδολογία έρευνας», και τέλος την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α. Ειδίκευση: «Ιστορία της Φιλοσοφίας»

   A’ Εξάμηνο:

   • Αρχαία και Μεσαιωνική φιλοσοφία Ι 10
   • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία Ι  10
   • Αρχαία και Μεσαιωνική φιλοσοφία ΙΙΙ ή Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία ΙΙΙ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Αρχαία και Μεσαιωνική φιλοσοφία ΙΙ ή Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία ΙΙ 10
   • Αρχαία και Μεσαιωνική φιλοσοφία IV ή Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία IV ή Πολιτική φιλοσοφία II ή Ηθική Φιλοσοφία II ή Φιλοσοφία του Δικαίου II 10
   • Άσκηση – Μεθοδολογία έρευνας 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Σύνολο ECTS 30

   Β. Ειδίκευση: «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο»

   Α’ Εξάμηνο:

   • Πολιτική φιλοσοφία I ΜΠΦ ΕΥ 10
   • Ηθική Φιλοσοφία I ΜΗΦ ΕΥ 10
   • Φιλοσοφία του Δικαίου I ΜΦΔ ΕΥ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Πολιτική φιλοσοφία II ή Ηθική Φιλοσοφία II ή Φιλοσοφία του Δικαίου II 10
   • Αρχαία και Μεσαιωνική φιλοσοφία II ή Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία II ή Πολιτική φιλοσοφία ΙV ή Ηθική Φιλοσοφία IV ή Φιλοσοφία του Δικαίου IV 10
   • Άσκηση – Μεθοδολογία έρευνας  10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ