Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» συνιστά αναμόρφωση του αρχικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το αρχικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φιλοσοφία ήταν το πρώτο οργανωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 (η τυπική θεσμοθέτησή του έγινε το 1994, με την Υπουργική Απόφαση Β7/165/1-6-94, ΦΕΚ 451 τ.Β΄/16-6-1994). Το αναμορφωμένο ΠΜΣ προέκυψε από τον επανασχεδιασμό της δομής του, με διαρκείς αναθεωρήσεις κατά την τελευταία εικοσαετία, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες επιστημονικές απαιτήσεις.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ειδική γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση της αυτοκατανόησης της κοινότητας των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι:
   α) η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, και
   β) η προετοιμασία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας και να ακολουθήσουν ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα προκειμένου για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή “Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία”. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από διετείς σπουδές.

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων ως ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Έναρξη μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής (με ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση και τηλέφωνο)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα  ορκωμοσία (για πτυχιούχους πανεπιστημίου του εξωτερικού πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία, απαιτείται υποχρεωτικά  βεβαίωση ολοκλήρωσης με μόνη εκκρεμότητα  την ορκωμοσία.
   4. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εγγραφεί στο ανωτέρω ΠΜΣ (από 1000 – 1500 λέξεις).
   6. Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής  ή ιταλικής), εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, ο υποψήφιος εξετάζεται στην προτεινόμενη από τον ίδιο ξένη γλώσσα.
   7. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.
   8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και έντυπο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α σας.
   10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αποστείλουν την ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής τους και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ, όχι μόνο ταχυδρομικά αλλά ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] σε μορφή κειμένου word εντός της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

   Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, και την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 (εξέταση ξένης γλώσσας, γραπτή εξέταση στη φιλοσοφία, προφορική εξέταση-συνέντευξη).

   Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Φ.Κ.Σ., 741 00 Ρέθυμνο, υπ’ όψιν κ. Τζανουδάκη) από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020, έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020.

   (Παρακαλούμε οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, να στέλνονται με απλό ταχυδρομείο [όχι συστημένα])

   • Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος (ισχύει για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους λεξικό).
   • Η γραπτή εξέταση στη Φιλοσοφία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13:00 μ.μ., στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος (όσοι υποψήφιοι εξεταστούν στην ξένη γλώσσα θα ενημερωθούν προηγουμένως για το σχετικό αποτέλεσμα, καθώς η κατοχή ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο ΠΜΣ).
   • Η προφορική εξέταση – συνέντευξη θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος.

   Ύλη για τη γραπτή εξέταση:

   1. Anthony Kenny (επιμ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2005 (το σύνολο του βιβλίου).
   2. Νίκος Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (όποια έκδοση από το 2005 κ.ε.), το 2ο μέρος του βιβλίου (κεφ. 1: Η φιλοσοφία ως μεταφυσική ή οντολογία, κεφ. 2: Η φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία, κεφ. 3: Η φιλοσοφία ως κριτική της γλώσσας).

   Στη γραπτή εξέταση είναι δυνατό να τεθούν ερωτήσεις πραγματολογικού περιεχομένου ή/και θέματα σχολιασμού φιλοσοφικού κειμένου.

   Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
   Τηλέφωνα: 28310 77216 και 77215
   FAX:  28310- 77222, email: [email protected]
   Δικτυακός Τόπος: pms-phl.fks.uoc.gr

  • Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά εκατόν (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

   Ειδικότερα, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα /σεμινάρια. Εξ αυτών τα τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα/σεμινάρια. Δύο (2) μαθήματα/σεμινάρια επιλέγονται ελεύθερα από τον/την φοιτητή /τρια. Κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους (4ο εξάμηνο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία στο ευρύτερο αντικείμενο του ΠΜΣ.

   Το Πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
   Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων /σεμιναρίων:

   ΠΜΣ: «Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία»
   Μαθήματα/σεμινάρια ECTS

   Α΄ εξάμηνο σπουδών

   • Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15
   • Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15

   Σύνολο 30

   Β΄ εξάμηνο σπουδών

   • Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15
   • Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας (επιλογής) 15

   Σύνολο 30

   Γ΄ εξάμηνο σπουδών

   • Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15
   • Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας (επιλογής) 15

   Σύνολο 30

   Δ΄ εξάμηνο σπουδών

   • Διπλωματική εργασία σε θέμα Φιλοσοφίας 30

   Σύνολο: 120

   Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS

   • 10 Γνωσιοθεωρία και μεταφυσική 15
   • 11 Οντολογία 15
   • 12 Φιλοσοφία της επιστήμης/Επιστήμη και ηθική 15
   • 13 Φιλοσοφία του νου/συνείδησης και της γλώσσας 15
   • 14 Ηθική φιλοσοφία 15
   • 15 Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία 15
   • 16 Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης 15
   • 17 Φιλοσοφία του πολιτισμού 15
   • 18 Φιλοσοφία των αξιών 15
   • 19 Φιλοσοφία των συναισθημάτων/επιθυμιών/κινήτρων 15

   Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από μαθήματα/σεμινάρια πουπροσφέρονται στο πλαίσιο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ. Ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email