Loading...

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το κάθε Πανεπιστήμιο χορηγεί ξεχωριστό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Δίπλωμα που απονέμει
   το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το
   αντίστοιχο δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Toulouse Capitole στη γαλλική γλώσσα.

   Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Κοινωνικό Δίκαιο.

   Σκοπός του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: κατά πρώτον η παροχή συστηματικών
   γνώσεων εξειδίκευσης στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, ώστε οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
   Σπουδών να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και πρακτική ενασχόληση στο πεδίο των επιστημονικών,
   ερευνητικών, επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. Κυρίως όμως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος
   παρέχει την ευκαιρία της επιστημονικής εμβάθυνσης σε σύγχρονα προβλήματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού
   δικαίου και της συγκριτικής νομικής επιστήμης που απασχολούν τη νομική θεωρία και τη δικαστηριακή πρακτική. Περαιτέρω, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο επιδιώκει να:

   • Επιτρέψει την υποδοχή φοιτητών στο πλαίσιο του Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
   • Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών των δύο Ιδρυμάτων.
   • Να δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής για αποστολές σύντομης ή μέσης διάρκειας μεταξύ διδασκόντων των δύο Πανεπιστημίων.
   • Να ιδρύσει μια μόνιμη ανταλλαγή ενημερωτικών στοιχείων των δύο Ιδρυμάτων.
   • Να επιτρέψει την κατάρτιση κοινών προγραμμάτων έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

   Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Capitole οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (ΦΕΚ 3777/τΒ΄/3-9-2018). Το ΠΜΣ δεν έχει τέλη εγγραφής και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα
   μαθήματα απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού εξαμήνου (θερινή περίοδο) οι φοιτητές επιλέγουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή εναλλακτικά να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και να συντάξουν την έκθεση της πρακτικής άσκησης. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό. Ακόμη, απαιτείται καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα αποκτήσουν από το Σεπτέμβριο, τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα.
   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14). Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές.
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου της υποψηφιότητας από την αρμόδια Επιτροπή υπευθύνων του Προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας από 7 Μαρτίου έως 27 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Ισόγειο Κτηρίου Νομικής Σχολής, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη: «Αίτηση υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου».
   Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
   1. Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της Προγράμματος).
   2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικής.
   3. Αναλυτική βαθμολογία (όπου να αναγράφεται η ημερομηνία ορκωμοσίας και ο βαθμός πτυχίου).
   4. Συνοπτικό κείμενο στα γαλλικά στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναπτύσσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών.
   5. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό της υποψηφιότητας στοιχείο.
   6. Επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι τίτλοι σπουδών που να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της γαλλικής και την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.
   7. Επιπρόσθετα για πτυχιούχους Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής: Τα ανωτέρω μαζί με πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mdsec.law.auth.gr
   καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη ([email protected]), τηλ. 2310 996607,
   καθηγητής Άγγελος Στεργίου ([email protected]), τηλ. 2310996535,
   λέκτορας Άννα-Μαρία Κώνστα ([email protected]), τηλ. 2310996608

  • Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο (Α΄ και Β΄). Στο Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

   Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Τουλούζης
   (Université Toulouse Capitole).

   Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Όλα τα μαθήματα απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών.
   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η γαλλική.
   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εξήντα (60). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Eξάμηνο:
  (Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Τουλούζης Université Toulouse Capitole)

  • Γενικές αρχές του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου Υ 6
  • Οι σχέσεις μεταξύ των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων Υ 6
  • Το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υ 6
  • Ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Υ 26
  • Η διεθνής κινητικότητα των εργαζομένων Υ 6
   Σύνολο 30

  Β’ Εξάμηνο:
  (Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης)

  • Ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Υ 4
  • Ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο Υ 4
  • Συγκριτικό εργατικό δίκαιο Υ 4
  • Θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα Υ 4
  • Ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος Υ 4
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Ε 10
  • Πρακτική άσκηση Ε 10
   Σύνολο 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 60
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ