Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις εντάσεις ανάμεσα στις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές των πολιτικών κοινωνιών και των τυπικών δημοκρατικών θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασίες εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού. Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών συγκλίσεων.

   Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός

   Το ΠΜΣ είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις όμορες προς αυτή χώρες, σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

   Στόχοι του εν λόγω ΠΜΣ είναι τόσο η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης περί το πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών αλλά και η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της μελέτης των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και τις διαδικασίες σύγκλισης προς την συνοχή τους (ολοκλήρωση). Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων.

   Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όπως ορίζεται αυτό από το κοινοτικό/ενωσιακό φαινόμενο, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών/ οικονομικών/κοινωνικών συγκλίσεων.

   Ο Ερευνητικός Προσανατολισμός
   Το ΠΜΣ δίνει έμφαση και στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετέχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους.

   Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ
   Στο πλαίσιο της ερευνητικής και επιστημονικής μας συνεργασίας –μέσω του προγράμματος (Jean Monnet Network) GovUnet- Governance, Pluralism and Trans-Nationalisation in Europe που συντονίζεται από τον Καθηγητή Π. Γρηγορίου ενώ συμμετέχουν εκτός από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα Πανεπιστήμια Catholique de Louvain, Λουξεμβούργου, Νantes, Paris Créteil, Cadix, Siegen, Babes Bolyai/Cluj Napoca, Πάντειο και Πειραιώς- προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σημαντικές διαπανεπιστημιακές διεθνείς δράσεις του δικτύου (Summer School/Λέσβος, Winter School/Λουξεμβούργο, ειδικά θεματικά σεμινάρια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, έρευνες και δημοσιεύσεις στη σειρά GovUnet Working Papers). 

   Επίσης, διοργανώνεται και δεύτερο Summer School στο θεματικό πλαίσιο του ΠΜΣ (Λέσβος, συντονιστής Καθηγητής Μάνος Μαραγκουδάκης) με αντικείμενο Cultural Trauma- Violence-Radicalisation- Extremism & Terrorism.

   Επιπλέον, είναι δυνατή, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού των φοιτητών στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο με επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ταυτόχρονα διεξαγωγή ταχύρρυθμου σεμιναρίου στα Πανεπιστήμια Université Catholique de Louvain ή του Λουξεμβούργου. 

   Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ- Κριτήρια Εισαγωγής στο ΠΜΣ
   Με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκροτούν ένα πλαίσιο σε στενή συνάρτηση με το οποίο αναπτύσσεται πλέον η ελληνική κοινωνία, η γνώση και η κατανόηση αυτού του πλαισίου παράλληλα με την ικανότητα των φοιτητών να το αναλύουν και να το ερμηνεύουν με τη βοήθεια της κοινωνικής έρευνας αποτελούν σήμερα αναγκαιότητα για ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που στοχεύουν να απασχοληθούν στη διοίκηση και στις υπηρεσίες της Ελλάδας, των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το αρχικό τους πτυχίο.

   Με βάση τα παραπάνω, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών, Νομικών, Θετικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Γεωπονικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη του τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων ως και εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες τους όπως συμμετοχή σε ΜΚΟ, εθελοντικές δραστηριότητες, δράσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, κλπ.

   Το πρόγραμμα σπουδών
   Τα μαθήματα εστιάζουν στην ιστορική και σύγχρονη ανάλυση των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών, των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διασύνδεση των εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής σε κρίσιμους τομείς (δικαιώματα του ανθρώπου, μετανάστευση, οικονομία, δημογραφία, απασχόληση, κατάρτιση), και στις μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες διερευνώνται τα παραπάνω.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: Τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα παρέχουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα τρία υποχρεωτικά και ένα εκ των δύο κατ’ επιλογή προσφερόμενα μαθήματα του α ́ εξαμήνου και τα δύο υποχρεωτικά καθώς και τα δύο κατ’ επιλογή προσφερόμενα μαθήματα του β ́ εξαμήνου, το καθένα εκ των οποίων αποτιμάται σε 7,5 μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία συγκεντρώνει 30 μονάδες ECTS. Έτσι, το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. με 90 μονάδες ECTS συνολικά.

   Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων που υλοποιείται με τεχνολογία σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των διδακτικών εβδομάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη συστηματική συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Στην διάρκεια της φοίτησης τους οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν δια ζώσης το 50% των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος. Η δια ζώσης διδασκαλία οργανώνεται σε εντατικούς κύκλους μαθημάτων ανά εξάμηνο, που καλύπτουν το υπόλοιπο 50% των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

   Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και ειδικά ταχύρρυθμα σεμιναριακά μαθήματα που επιτρέπουν στους φοιτητές μας την εμπέδωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων (παραγωγή νομοθεσίας) και της διάκρισης διακυβερνητικής και υπερεθνικής διάστασης, τη λειτουργία των δύο ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων, δηλαδή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εργαστηριακά μαθήματα ή άλλα επίκαιρα ή αναγκαία, για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, θέματα.

   Γλώσσα
   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα.

   Έναρξη μαθημάτων
   Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος το Φεβρουάριο 2022.

   Κόστος Σπουδών
   Το συνολικό κόστος σπουδών ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ που καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή των πρώτων δύο εξαμήνων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητών από την καταβολή διδάκτρων, οι οποίοι και θα κληθούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μετά την επιλογή, οριστική εγγραφή τους καθώς και την πληρωμή της πρώτης δόσης διδάκτρων (750€), τα οποία και θα τους επιστραφούν εφόσον κριθούν ότι εμπίπτουν στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου. 

   Υποβολή Αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος)
   2. Δύο (2) φωτογραφίες
   3. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
   5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1.000 – 2.000 λέξεις).
   7. Βιογραφικό σημείωμα
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Διπλώματα ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά διπλώματα, η γλωσσομάθεια θα αποδειχθεί μέσω προφορικής συνέντευξης.
   10. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
   11. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων εάν υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες
   12. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχει σχετική εμπειρία). 

   Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτηθούν και ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά, που γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ

   Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη του/της θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την υποψηφιότητα. Ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών είναι 40. 

   Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται:
   α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας
   β) στην βαθμολογία τους σε συγκεκριμένα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους,
   γ) σε προφορική συνέντευξη
   κατά την οποία αξιολογείται κατά κύριο λόγο η επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση ενός διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών, αυστηρά προσανατολισμένου στο γνωστικό πεδίο των ευρωπαϊκών σπουδών. 

   Η εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

   Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59μμ, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα ΝΑΥΤΙΛΟΣ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: (http://www.soc.aegean.gr/index.php).

   Στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων αναφέρονται ρητά η ημέρα, η ώρα και ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη κάθε υποψηφίου/ας και οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά μέσω του παραπάνω συστήματος ή της ιστοσελίδας.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (τηλ. +30.22510.36504, 36525, email: secr- [email protected] ).

   Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo.

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το ΠΜΣ είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες έρευνες πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και ως εκ τούτου την απασχολησιμότητά τους.

   Συνεργασία με το Ευρω-μεσογειακό Πανεπιστήμιο

   Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα πρόσφατα εντάχθηκε στο ‘Πρόγραμμα Ήδη Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’ του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI). Έτσι, οι φοιτητές μας έχουν τώρα το προνόμιο να παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά σεμινάρια στην έδρα του Πανεπιστημίου, στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, χωρίς επιπλέον κόστος** , να αποκτήσουν το ‘Επιπρόσθετο Δίπλωμα’ από το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με την βεβαίωση παρακολούθησης του Πανεπιστημίου EMUNI.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Εξάμηνο Α’ (Χειμερινό Εξάμηνο)

   • Συγκριτική Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογία / Κωδικός: 183-51-13
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον / Κωδικός: 183-53-13
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο / Κωδικός: 183-54-17
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία / Κωδικός: 183-56-13
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
    Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνία της Πληροφορίας / Κωδικός: 183-61-19
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /

   Εξάμηνο Β’ (Εαρινό Εξάμηνο)

   • Μεθοδολογία Ανάλυσης Κειμένων / Κωδικός: 183-53-17
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρώπη / Κωδικός: 183-55-17
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Ευρωπαϊκές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκά Πολιτισμικά Πρότυπα / Κωδικός: 183-58-13
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Κοινωνικά Δεδομένα και Δείκτες για την Ευρώπη / Κωδικός: 183-62-19
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /
   • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης / Κωδικός: 183-63-19
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 7,5 /

   Εξάμηνο Γ’

   Διπλωματική Εργασία

   Διδακτικές Μονάδες: 15 / ECTS: 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email